106
วั
ฒนธ รม
ในงานเรื่
องแรก ฟ้
าทะลายโจร ซึ่
งแตกต่
างและแปลกไปจาก
หนั
งไทยยุ
คนั้
น ถื
อว่
าใส่
ความเป็
นตั
วตนของคุ
ณเต็
มที่
หรื
อไม่
ก็
ไม่
ได้
นึ
กถึ
งตั
วตนอะไร แค่
รู
สึ
กว่
าเราชอบหนั
งไทยเก่
า...
เสี
ยดายยุ
คสมั
ยที่
เราชอบมั
นผ่
านไปแล้
ว แต่
เรายั
งโหยหามั
อยู
 เราอยากท�
ำเก็
บเป็
นบั
นทึ
กไว้
ว่
าสมั
ยหนึ่
งยั
งมี
หนั
งแบบนี้
เราพยายามรวมหนั
งไทยยุ
คโบราณ ทั้
งรู
ปแบบ ทั้
งเนื้
อหา 
ทั้
งการถ่
ายท�
ำทุ
กอย่
าง รวมอยู่
ในหนั
งเรื่
องเดี
ยวกั
แรงบั
นดาลใจเรื่
อง ฟ้
าทะลายโจร มี
ที่
มาอย่
างไร เห็
นมี
ค�
ำอุ
ทิ
ให้
แก่
ผู้
ก�
ำกั
บฯ ท่
านหนึ่
งในอดี
ต คื
อคุ
ณรั
ตน์
 เปสตั
นยี
ตอนนั้
นมี
โครงการ “หนั
งไทยกลั
บบ้
าน” ของหอภาพยนตร์
แห่
งชาติ
  เขาไปได้
ฟิ
ล์
มที่
แรงก์
แล็
บ (Rank Film Laboratories) 
มาจากอั
งกฤษ คื
อสมั
ยก่
อนเราจะต้
องส่
งฟิ
ล์
มไปล้
างที่
เมื
องนอก 
แล้
วล้
างเสร็
จ การหิ้
วฟิ
ล์
มเนกาที
ฟกลั
บมาจะถู
กเก็
บภาษี
อี
รอบ เขาก็
เลยหิ้
วแค่
 Release Print (ฟิ
ล์
มที่
ใช้
ฉายในโรง) 
เข้
ามา ตั
วเนกาที
ฟก็
ทิ้
งไว้
ที่
นั่
น แล็
บเขาก็
จะเก็
บไว้
ให้
 แต่
เก็
ไว้
เกื
อบ ๔๐-๕๐ ปี
ไม่
มี
ใครมาเอาคื
นไปเลย...ทางแรงก์
แล็
แจ้
งมาทางเมื
องไทยว่
าจะเอาไหม ไม่
เอาจะเผาทิ้
งแล้
วนะ ทาง
คุ
ณโดม สุ
ขวงศ์
 และที
มงาน ก็
วิ่
งเต้
นหาเงิ
นจนได้
การบิ
นไทย
ช่
วย ไปขนกลั
บมา หนั
งไทยสมั
ยก่
อน เราจะรู
สึ
กว่
าคุ
ณภาพ 
ไม่
ดี
 เพราะการเก็
บเนกาที
ฟไม่
ดี
 อย่
าง
มนต์
รั
กลู
กทุ
 (๒๕๑๓)
นี่
พริ้
นท์
มาจากฟิ
ล์
ม ๑๖ มม. ที่
มี
คนเก็
บไว้
 แล้
วขยายขึ้
นเป็
๓๕ มม. ยั
งไงก็
แย่
...พอมั
นเป็
นเนกาที
ฟที่
เก็
บดี
ๆ ฟิ
ล์
มชุ
ดนั้
ก็
เลยใสมาก สวย เราเพิ่
งเคยเห็
นสี
จริ
ง ๆ ของหนั
งไทยยุ
คนั้
ยุ
คหลั
ง ๆ ที่
เราดู
สี
มั
นจะหายไปหมดแล้
ว กลายเป็
นสี
แดง ๆ 
แต่
ว่
านี่
ภาพคมกริ๊
บ  พู
ดง่
าย ๆ เหมื
อนย้
อนยุ
คกลั
บไปนั่
งดู
หนั
ตามโรงในสมั
ยโบราณจริ
ง ๆ  เราก็
รู
สึ
กทึ่
ง ตามชื่
อโครงการ 
ทึ่
งหนั
งไทย ที่
เอามาฉายที่
เฉลิ
มกรุ
งนะครั
บ โห...หนั
งยุ
คนั้
สวยมาก สวยแบบเป็
นศิ
ลปะ สวยแบบไม่
มี
ใครเคยเห็
นเลย
แล้
วคุ
ณรั
ตน์
เขาเป็
นช่
างภาพมาก่
อน เรื่
องอาร์
ต เรื่
องสไตลิ
สต์
เขาถึ
งจริ
ง ๆ แล้
วเขาก็
อยากพั
ฒนาวงการหนั
งไทย  ยุ
คนั้
นเป็
ยุ
คฟิ
ล์
ม ๑๖ มม. แล้
วก็
พากย์
 แต่
เขาจะท�
ำเป็
น ๓๕ มม. แล้
ก็
ท�
ำเสี
ยงในฟิ
ล์
ม พยายามจะท�
ำให้
เป็
นมาตรฐานเมื
องนอก
ส�
ำหรั
บผมก็
ถื
อว่
าเป็
นหนั
งที่
น่
าเสี
ยดายถ้
าเราไม่
รู้
จั
กมั
เวลาท�
ำงานให้
ได้
ฉากแปลก ๆ อย่
างใน ฟ้
าทะลายโจร และ 
หมานคร ที่
ได้
รั
บอิ
ทธิ
พลจากหนั
งไทยยุ
คเก่
าต้
องคุ
ยกั
บที
มงาน 
อย่
างไร
ก็
พยายามเอาหนั
งเก่
า ๆ ให้
ดู
 ทั้
งหนั
งฮอลลี
วู
ดด้
วยนะ
ครั
บ คื
อหนั
งยุ
คนั้
นมั
นเพิ่
งจะหลุ
ดพ้
นจากละครเวที
มาหน่
อย ๆ
หนั
งเก่
าบางเรื่
องเขาจะเซตเหมื
อนละครเวที
เลย
แต่
ในขณะเดี
ยวกั
นก็
ใส่
เทคนิ
คสมั
ยใหม่
เข้
ามาด้
วย
แน่
นอน เพราะเราก็
ไม่
สามารถท�
ำหนั
งได้
เหมื
อนหนั
ง 
สมั
ยโบราณ มั
นจะน่
าเบื่
อส�
ำหรั
บคนรุ
นใหม่
 เราก็
ใช้
ภาษาหนั
แบบปั
จจุ
บั
นนี่
แหละ การตั
ดต่
อที่
ฉั
บไวขึ้
น แต่
ว่
าสไตล์
-รู
ปแบบ
พยายามจะให้
ละม้
ายหนั
งโบราณ
ทราบมาว่
าในกรณี
บทภาพยนตร์
เรื่
อง นางนาก จะใช้
อี
กวิ
ธี
หนึ่
งไปเลย
ตอนนั้
นก็
ทดลองเหมื
อนกั
น โจทย์
ของ 
นางนาก
 คื
อ 
‘ถ้
าเรื่
องนางนากเคยเกิ
ดขึ้
นจริ
ง’ คื
อต�
ำนานเหล่
านี้
เราก็
ไม่
รู
ว่
า 
จริ
งหรื
อไม่
จริ
ง แต่
เราก็
พยายามไปรี
เสิ
ร์
ช หาจิ๊
กซอว์
ที่
ใกล้
เคี
ยง 
ความจริ
งที่
สุ
ด เช่
น ประวั
ติ
สมเด็
จพระพุ
ฒาจารย์
 โต เกี่
ยวกั
บ 
นางนากหน่
อยหนึ่
ง กรมหลวงชุ
มพรฯ เกี่
ยวกั
บนางนากนิ
ดหนึ่
ง 
เรื่
องกะโหลกหน้
าผาก หรื
อเรื่
องที่
 ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
 ปราโมช 
เล่
าว่
าตอนเด็
ก ๆ ผู
ใหญ่
เคยพาไปวั
ดมหาบุ
ศย์
 แล้
วพระชี้
ให้
ดู
ว่
าศาลาการเปรี
ยญเก่
าที่
ตอนนี้
รื้
อไปแล้
ว มี
รอยตี
นข้
างบน
เพดาน เพราะนางนากมายื
นห้
อยหั
วหลอกพระ-เณร เรา
พยายามจะเชื่
อมความจริ
งเล็
ก ๆ พวกนี้
รวมเข้
ามา แล้
วเราก็
คุ
ยกั
นในที
มก่
อน ว่
าเราต้
องเชื่
อก่
อนว่
ามั
นเป็
นเรื่
องจริ
ง ถ้
าไม่
อย่
างนั้
นเราท�
ำงานไม่
ได้
 เราต้
องเขี
ยนบทให้
เหมื
อนกั
บเราไป
ขุ
ดหนั
งสื
อสมั
ยก่
อนที่
มี
อยู
จริ
ง ๆ มา ไม่
ใช่
บทที่
เกิ
ดขึ้
นใน
โจทย์
ของ
นางนาก
คื
อ ‘ถ้
าเรื่
องนางนาก
เคยเกิ
ดขึ้
นจริ
ง’ 
คุ
ยกั
นในที
มว่
าเรา 
ต้
องเชื่
อก่
อนว่
ามั
นเป็
เรื่
องจริ
ง ไม่
อย่
างนั้
น 
เราท�
ำงานไม่
ได้
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...124