104
วั
ฒนธ รม
วิ
ศิ
ษฏ์
 ศาสนเที่
ยง :
“สิ่
งที่
มี
ชี
วิ
ตอยู่
ทุ
กวั
นนี้
นี่
แหละ
คื
อความเป็
นไทย
!
แม้
จะไม่
เคยสร้
างหนั
งเล่
าเรื่
องราวย้
อนยุ
คหรื
อน�
ำเสนอภาพยนตร์
อิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
อย่
างชั
ดเจน หากแต่
เมื่
อกล่
าวถึ
งภาพยนตร์
ไทยยุ
คปั
จจุ
บั
นที่
มี
 “กลิ่
นอายความเป็
นไทย” ผลงานของ วิ
ศิ
ษฏ์
 ศาสนเที่
ยง จะถู
กหยิ
บยก
มาเป็
นตั
วอย่
างอยู่
เสมอ 
วิ
ศิ
ษฏ์
จบการศึ
กษาจากคณะมั
ณฑนศิ
ลป์
 มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร เติ
บโตมาจากสายอาชี
พโฆษณาและมิ
วสิ
ก 
วิ
ดี
โอ  เริ่
มสร้
างชื่
อเสี
ยงในวงการภาพยนตร์
ในฐานะผู
เขี
ยนบทหนั
งท�
ำเงิ
นอย่
าง
๒๔๙๙ อั
นธพาลครองเมื
อง
 (๒๕๔๐)
และ
นางนาก
 (๒๕๔๒) ก่
อนจะก้
าวมาเป็
นผู
ก�
ำกั
บการแสดงเต็
มตั
วใน
ฟ้
าทะลายโจร
 (๒๕๔๓) จนได้
รั
บการยอมรั
ในฐานะผู
ก�
ำกั
บหนั
งรุ
นใหม่
ฝี
มื
อดี
อี
กคนหนึ่
งของวงการ  จนท�
ำให้
เขาได้
รั
บรางวั
ลศิ
ลปาธร อั
นเป็
นรางวั
ลเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ศิ
ลปิ
นร่
วมสมั
ยรุ่
นใหม่
 ในสาขาภาพยนตร์
 ประจ�
ำปี
 พ.ศ. ๒๕๔๙ 
นอกจากนั้
ฟ้
าทะลายโจร
 ยั
งได้
รั
บรางวั
ล Dragons & Tigers for Young Cinema ในเทศกาลภาพยนตร์
แวนคู
เวอร์
 ประจ�
ำปี
 พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมานคร
 (๒๕๔๗) ได้
รั
บยกย่
องให้
เป็
น ๑ ใน ๑๐ หนั
งยอดเยี่
ยมประจ�
ำปี
 พ.ศ.
๒๕๔๘ จากนิ
ตยสาร
Time
  และล่
าสุ
ด เขายั
งมี
โอกาสร่
วมโครงการภาพยนตร์
เรื่
อง
Camellia
 (๒๕๕๔) ของเทศกาล 
ภาพยนตร์
นานาชาติ
ปู
ซาน ประเทศเกาหลี
 ที่
น�
ำผู
ก�
ำกั
บฯ จากสามประเทศ (ไทย-ญี่
ปุ
น-เกาหลี
ใต้
) มาท�
ำหนั
งร่
วมกั
น 
คนละตอน ว่
าด้
วยประเด็
น “ความรั
ก”
จุ
ดเด่
นของวิ
ศิ
ษฏ์
 มี
ทั้
งเรื่
องราวเหนื
อจริ
ง สี
สั
นฉู
ดฉาดซึ่
งได้
รั
บอิ
ทธิ
พลจากภาพยนตร์
ไทยในอดี
ตเช่
นที่
ถ่
ายทอดเป็
ฟ้
าทะลายโจร
 เขายั
งน�
ำมาปรั
บใช้
ในหนั
งที่
มี
ฉากร่
วมสมั
ยอย่
าง
หมานคร
 ติ
ดตามมาด้
วย 
เปนชู
กั
บผี
(๒๕๔๙) หนั
งผี
ซึ่
งได้
แรงบั
นดาลใจจากบทประพั
นธ์
และภาพวาดของครู
เหม เวชกร จิ
ตรกรคนส�
ำคั
ญของไทย และ
ล่
าสุ
ดคื
อการตี
ความใหม่
ให้
อิ
นทรี
แดง
 (๒๕๕๓) ภาพยนตร์
ไทยยอดนิ
ยมในอดี
ต กลั
บมาโลดแล่
นบนจอเงิ
นอี
กครั้
การพู
ดคุ
ยถึ
งวิ
ธี
การท�
ำงาน และที่
ทางของ “ความเป็
นไทยในโลกภาพยนตร์
” กั
บ 
วิ
ศิ
ษฏ์
ศาสนเที่
ยง
 จึ
งน่
าสนใจยิ่
วั
ฒนธรรมวิ
พากษ์
ธั
ชชั
ย วงศ์
กิ
จรุ่
งเรื
อง 
: สั
มภาษณ์
สกล เกษมพั
นธุ์
: ภาพ
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...124