กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
107
ปั
จจุ
บั
นก็
เลยเขี
ยนบทใช้
ภาษาโบราณแบบสมั
ยรั
ชกาลที่
 ๔ 
ดู
จาก
ราชกิ
จจานุ
เบกษา
 ว่
าคนสมั
ยก่
อนเขาเขี
ยนหรื
อพู
ดกั
อย่
างไร เหมื
อนหลอกตั
วเองว่
ามั
นเคยเป็
นพงศาวดารมาก่
อน
เราก็
เขี
ยนให้
เหมื
อนไปเลย เพื่
อพยายามท�
ำให้
ที
มงานเชื่
อ 
แล้
วในส่
วนก�
ำกั
บการแสดง เราจะอธิ
บายกั
บนั
กแสดงอย่
างไร
ให้
เขาถ่
ายทอดออกมาได้
ตรงตามกั
บที่
เราต้
องการ
แล้
วแต่
เรื่
องนะครั
บ อย่
าง
ฟ้
าทะลายโจร
 ก็
บอกให้
เขา
แสดงแบบไม่
ต้
องอิ
น (in) มาก คื
อมั
นก็
อิ
นแหละแต่
เป็
นแบบ
สมั
ยโบราณ...สมั
ยก่
อนเขาจะเล่
นกั
นแบบดารา ฉั
นเป็
นดารา...
มี
รั
ศมี
ดารา มี
ออร่
า (aura)  กล้
องหรื
อวิ
ธี
ต่
าง ๆ มั
นจะช่
วย 
ท�
ำให้
เขาดู
ดี
 ดู
สง่
า โดยการแสดงเป็
นส่
วนรอง สมั
ยนี้
คื
อท�
ำให้
นั
กแสดงเข้
ากั
บบทบาทมากที่
สุ
ดจนแทบจะเป็
นคนคนเดี
ยวกั
แต่
สมั
ยก่
อนคื
อฉั
นคื
อดารา  มิ
ตร ชั
ยบั
ญชา เล่
นหนั
งกี่
เรื่
องก็
เป็
นมิ
ตร แต่
คนดู
ก็
แฮปปี
ที่
จะดู
มิ
ตร มากกว่
าดู
มิ
ตรไปเล่
นเป็
คนอื่
น  มิ
ตรจึ
งเล่
นเหมื
อนเดิ
มทุ
กเรื่
อง เราก็
จ�
ำลองวิ
ธี
นั้
น 
บอกนั
กแสดงว่
าไม่
จ�
ำเป็
นต้
องใส่
อารมณ์
หรื
ออะไรมาก  บางครั้
ง 
การเล่
นแบบนิ่
ง ๆ หรื
อที่
เรี
ยกว่
าเล่
นแบบ Blocking คื
อ 
เดิ
นมาหยุ
ด ณ ตรงนี้
แล้
วแสงจะลงตรงนี้
พอดี
 อย่
างนางเอก
เวลาตาเศร้
าก็
จะมี
แสงหยอดตาให้
มั
นเป็
นประกาย ไม่
จ�
ำเป็
ต้
องมานั่
งเศร้
าจริ
ง น�้
ำตาก็
หยอดเอาสวย ๆ ไม่
ใช่
มานั่
งร้
องไห้
ขี้
มู
กโป่
ง มั
นคนละวิ
ธี
กั
ใน เปนชู
กั
บผี
 มี
ที่
มาอย่
างไรถึ
งสนใจจะน�
ำงานของ เหม เวชกร
มาดั
ดแปลง
จริ
ง ๆ เป็
นเรื่
องที่
คิ
ดไว้
อยู
เหมื
อนกั
น ว่
าถ้
าจะท�
ำหนั
งผี
ก็
จะน�
ำสไตล์
ภาพประกอบหรื
อเรื่
องผี
ของครู
เหม เวชกร มาใช้
เป็
นเรื่
องที่
เรารู
สึ
กกั
บมั
นมากตั้
งแต่
ตอนเด็
ก ๆ แต่
ไม่
ได้
หมาย
ถึ
งว่
าจะซื้
อเรื่
องใดเรื่
องหนึ่
งของครู
เหมมาท�
ำ เพี
ยงแต่
เอา 
แรงบั
นดาลใจจากครู
เหม ภาพของครู
เหมจะมี
เอกลั
กษณ์
ของ
ผี
ไทยที่
เรารู
สึ
กว่
ามั
นน่
ากลั
วจากการจั
ดแสงเงา การวาดรู
ป 
การเห็
นผี
ผ่
านมุ
ง แสงตะเกี
ยง มี
บรรยากาศไทยมาก ๆ  มั
นเป็
บรรยากาศที่
ไม่
มี
ในหนั
งผี
ของชาติ
อื่
น ซึ่
งตอนนั้
นหนั
งผี
ไทย 
มั
นเริ่
มเป็
นพวก
Ju-On
 (ภาพยนตร์
ผี
ญี่
ปุ
น) ผี
ผมยาวอะไร 
อย่
างนี้
ไป ก็
คิ
ดว่
าถ้
าเราท�
ำ เราจะท�
ำแบบนี้
 ก็
พอดี
เขาก็
เสนอ
ให้
ท�
ำพอดี
ก็
เลยลองท�
ำดู
แล้
วนิ
ยามผี
ไทยของคุ
ณวิ
ศิ
ษฏ์
เป็
นอย่
างไร
คนรุ
นใหม่
อาจไม่
ค่
อยได้
สั
มผั
ส ท่
าเรื
อเงี
ยบ ๆ มื
ด ๆ 
มี
แสงตะเกี
ยง มี
แสงหิ่
งห้
อย เสี
ยงคนเดิ
นขึ้
นบั
นไดไม้
 ดั
ง 
ออดแอด ๆ การนอนในมุ
งเห็
นเงาอะไรไหว ๆ มั
นเป็
นบรรยากาศ 
ซึ่
งท�
ำให้
เราคิ
ดว่
าผี
ไทยจริ
ง ๆ แล้
วมั
นไม่
ใช่
มากั
นโต้
ง ๆ แบบ 
ผี
ญี่
ปุ
นที่
คลานออกมาหรื
ออะไร มั
นจะมาด้
วยความรู
สึ
ก 
บางที
เราอาจไม่
เห็
นอะไรเลย แต่
มาด้
วยกลิ่
นธู
ป หลอนอยู
ตลอดเวลา ไม่
ให้
โอกาสหนี
ได้
 บรรยากาศจะห่
อหุ
มเราไว้
หมด
ถื
อเป็
นแรงบั
นดาลใจที่
มาจากประสบการณ์
 และการอ่
านสมั
ยั
งเด็
ก 
ใช่
ครั
บ ครู
เหมนี่
ก็
อ่
านตอนเด็
ก ๆ น่
ากลั
วมาก แล้
วจะจ�
ภาพได้
มากกว่
าเรื่
อง ติ
ดตามาก ภาพครู
เหมวาดสวยมาก มี
ศิ
ลปะ จริ
ง ๆ ถ้
าครู
เหมท�
ำหนั
งจะเป็
นนั
กท�
ำหนั
งที่
มี
ศิ
ลปะมาก
เพราะในภาพวาดของเขา จั
ดแสงเสร็
จเลย มั
นจะเห็
นเป็
นเงา 
ด�
ำ ๆ แต่
ยั
งมี
แสง
ในงานใหม่
เรื่
อง สุ
ริ
ยา ลู
กทุ
ง มี
เนื้
อหาอย่
างไร แล้
วมี
ประเด็
และความน่
าสนใจอะไรบ้
าง
หนั
งเรื่
องนี้
คงท�
ำในระบบไม่
ได้
 มั
นไม่
ใช่
หนั
งตลาดอะไร
แต่
ท�
ำเพราะเรามี
 Passion กั
บมั
นจริ
ง ๆ  สุ
ริ
ยาเป็
นนั
กมวย 
ที่
มี
ตั
วตนจริ
ง  ผมรู
จั
กจากหนั
งสื
อชี
วประวั
ติ
ที่
คุ
ณเดชา 
ปราการะนั
นทน์
 เขี
ยนถึ
งเมื่
อเกื
อบ ๕๐ ปี
ก่
อน  เราอ่
านมา
ตั้
งแต่
เด็
กแล้
วชอบมาก พอโตขึ้
นมาตอนหลั
งย้
ายบ้
าน หนั
งสื
เล่
มนี้
ก็
หายไป วั
นหนึ่
งผมท�
ำงานที่
โอกิ
ลวี่
 (บริ
ษั
ทโฆษณา) เป็
ครี
เอที
ฟ มี
เด็
กเข้
ามาใหม่
 ท�
ำงานเป็
นก๊
อบปี
ไรเตอร์
 ดู
ชื่
อ-
นามสกุ
ลคุ
น ๆ ก็
เลยถามว่
าเป็
นอะไรกั
บคนเขี
ยนเรื่
องนี้
 เขาก็
บอกว่
าคุ
ณพ่
อผมเอง เราก็
บอกว่
า โห ! เราชอบหนั
งสื
อเล่
มนี้
มากเลย วั
นรุ
งขึ้
นเขาก็
เอาหนั
งสื
อเล่
มนั้
นมาให้
พร้
อมลายเซ็
คุ
ณพ่
อเขา  สุ
ริ
ยาเป็
นนั
กมวยที่
ทุ
กวั
นนี้
ไม่
มี
ใครรู
จั
กแล้
ว ต้
อง
ไปถามพวกครู
มวยรุ
นเก่
า ๆ ถึ
งจะรู
จั
ก  แต่
ในยุ
คนั้
นเป็
นต�
ำนาน
เลย เป็
นนั
กมวยไม่
มี
ค่
าย ผอมเหมื
อนคนติ
ดยา คนเห็
นจะบอก
ไอ้
นี่
ไม่
มี
ทางรอดเกิ
นยกสอง ปรากฏว่
าน็
อกคู
ชกแบบ ไมก์
ไทสั
น เลย  เพราะเขาออกแบบท่
าขึ้
นมาเองชื่
อว่
า ‘เตะสองชั้
ฟั
นศอกคู
’ เตะสองชั้
นก็
คื
อสมมุ
ติ
เตะข้
อพั
บคู
ต่
อสู
 โป๊
ะ ! พอ
ทรุ
ดปุ
ป ขาข้
างนั้
นตวั
ด ผั
วะ ! (ชี้
ที่
กกหู
) น็
อก ! ไม่
มี
ใครยื
นเกิ
ยกสาม ดั
งเป็
นพลุ
เลย จากโคราชก็
มาชกกรุ
งเทพฯ เขา
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...124