กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
27
มี
การจั
ดพิ
ธี
โนราโรงครู
เป็
นงานใหญ่
ประจ�
ำปี
สื
บเนื่
องมา
อย่
างเคร่
งครั
ด ดั
งเช่
นที่
วั
ดท่
าคุ
ระ ต�
ำบลคลองรี
 อ�
ำเภอ
สทิ
งพระ จั
งหวั
ดสงขลา ในวั
นพุ
ธแรกของข้
างแรมเดื
อน ๖
ชาวบ้
านในชุ
มชนจะจั
ดพิ
ธี
สรงน�้
ำเจ้
าแม่
อยู
หั
ว พอวั
นรุ
งขึ้
คื
อวั
นพฤหั
สบดี
 จะมี
งานร�
ำโนราแก้
บน โดยผู
มี
เชื้
อสายโนรา
ลู
กหลานตายายโนรา คนทรงครู
หมอโนรา หรื
อผู
ที่
เป็
นโนรา
โดยตรง จะต้
องบวงสรวง เข้
าร่
วมในพิ
ธี
นี้
 จะละเลยหรื
อ 
เพิ
กเฉยไม่
ได้
 ด้
วยเชื่
อกั
นว่
าจะได้
รั
บการลงโทษจากครู
หมอ
โนราอย่
างรุ
นแรง 
การร�
ำโนราโรงครู
นี้
ยั
งถื
อปฏิ
บั
ติ
สื
บเนื่
องกั
นมาในหลาย
ชุ
มชนรอบทะเลสาบสงขลา เพราะนอกจากที่
บ้
านท่
าคุ
ระแล้
ชุ
มชนบ้
านท่
าแค ต�
ำบลท่
าแค อ�
ำเภอเมื
อง จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง 
ก็
ประกอบพิ
ธี
กรรมโนราโรงครู
อยู่
ทุ
ก ๆ ปี
ด้
วยเช่
นกั
น 
อ้
างอิ
เขมานั
นทะ (นามแฝง), บรรณาธิ
การ. 
ทะเลสาบสงขลา
. กรุ
งเทพฯ: 
สุ
ขภาพใจ, ๒๕๔๓.
มงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว, พระบาทสมเด็
จพระ.
จดหมายเหตุ
ประพาสหั
วเมื
อง 
ปักษ์ใต้ ร.ศ. ๑๒๘
. พระนคร: องค์
การค้
าของคุ
รุ
สภา, ๒๕๐๖.
รายงานการส�
ำรวจและการจั
ดท�
ำข้
อมู
ลสิ
งแวดล้
อมศิ
ลปกรรมจั
งหวั
ด 
สงขลา
. สงขลา: ศู
นย์
วั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดสงขลา วิ
ทยาลั
ยครู
สงขลา, 
๒๕๓๓.
โนราก�
ำลั
งร่
ายร�
ำประกอบบทร้
องที่
มี
เนื้
อหาเศร้
าสะเทื
อนใจ
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...124