24
วั
ฒนธ รม
ถึ
งแม้
จะให้
เป็
นอ�
ำเภอ หรื
อเจ้
าเมื
อง หรื
อเทศาก็
ไม่
ต้
องการ 
สู
เป็
นมโนห์
ราไม่
ได้
  เป็
นมโนห์
ราจะฆ่
าคนเฆี่
ยนคน หรื
อ 
ท�
ำอะไรก็
ได้
เท่
ากั
บเทศา (คื
อภายในจั
งหวั
ดโรงมโนห์
รา 
เวลาเขาเป็
นนายโรง อ�
ำนาจเขาก็
เต็
มที่
) แต่
เขาดี
กว่
าเทศา
เพราะเทศายั
งมี
คนถอดได้
 ตั
วเขาไม่
มี
ใครถอดได้
เลย”
โนรานั้
นมี
ความสามารถหลากหลายนั
ก นอกจาก 
ตั
วอ่
อน มื
ออ่
อน ร�
ำเก่
ง ซั
ดท่
าชาตรี
ได้
งามสง่
าแล้
ว โนรา 
ยั
งท�
ำอะไรแปลก ๆ พิ
สดารได้
อี
กมาก ยั
งมี
ที่
เจ้
าฟ้
ามหา-
วชิ
ราวุ
ธทรงบั
นทึ
กไว้
อี
กว่
“พวกมโนห์
ราที่
จริ
งอยู
ข้
างจะมี
เก่
ง เพราะต้
องเป็
นคนที่
คล่
องและเข้
าใจอะไร ๆ ง่
าย ๆ จึ
งจะเป็
นมโนห์
ราดี
ได้
 เจ้
าคุ
ณ 
รั
ษฎาท่
านเอามาใช้
อยู
หลายคน สั
งเกตว่
าเป็
นคนคล่
อง ๆ 
ดี
มาก และมั
กมี
วิ
ชาเบ็
ดเตล็
ดต่
าง ๆ อย่
างเช่
นเมื่
อเย็
นนี้
ได้
ยิ
นเสี
ยงสุ
นั
ขมาเห่
าหอนอยู
ข้
าง ๆ ต�
ำหนั
ก นายเหล (หมา
ย่
าเหล-ผู
เขี
ยน) วิ่
งออกไปตรวจ เข้
าใจว่
าเป็
นพวกพ้
องของ
ตน ประเดี๋
ยวก็
วิ่
งเข้
ามา จึ
งเกิ
ดสงสั
ยพากั
นออกไปดู
ก็
ไม่
เห็
สุ
นั
ขอั
นใด  นายเกื้
อพู
ดขึ้
นว่
า เห็
นจะเป็
นคนเสี
ยแล้
ว เพราะ
เสี
ยงเห่
าแหบไป สื
บดู
ก็
ได้
ความว่
าเป็
นพวกมโนห์
ราเห่
า 
เลี
ยนสุ
นั
ข ต้
องยอมว่
าเหมื
อนมาก”
ด้
วยความสามารถพิ
เศษของพวกโนราเช่
นนี้
เอง ท�
ำให้
โนราได้
รั
บความนิ
ยมอย่
างยิ่
งในหมู
คนภาคใต้
  โนราจึ
งยั
งคง
ความรุ
งเรื
องมาแต่
อดี
ตจนถึ
งโมงยามปั
จจุ
บั
น อั
นน่
าจะเป็
เพราะมหรสพโนรามี
ความเกี่
ยวข้
องกั
บพิ
ธี
กรรมส�
ำคั
ญของ
ชี
วิ
ต คื
อใช้
แสดงแก้
บน ใช้
แสดงในพิ
ธี
โนราโรงครู
 นอกจาก
นี้
ในสมั
ยโบราณที่
การสื่
อสารยั
งไม่
เจริ
ญด้
วยเทคโนโลยี
เช่
ปั
จจุ
บั
น เหล่
านั
กแสดงโนราก็
ยั
งเป็
นผู
ส่
งข่
าว สื่
อข่
าวส�
ำคั
ให้
ชุ
มชนภาคใต้
ได้
รู
ความเคลื่
อนไหวของแต่
ละชุ
มชนโดย 
ทั่
วถึ
งกั
นด้
วย
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...124