18
วั
ฒนธ รม
อาหารฮิ
นดู
มุ
สลิ
มนั้
นใช้
สมุ
นไพรและเครื่
องเทศเพื่
อ 
กลบกลิ่
นในปริ
มาณมากกว่
าอาหารไทยหลายเท่
า ในขณะที่
อาหารญี่
ปุ
นใช้
น้
อยมากจนอาจเรี
ยกได้
ว่
าแทบไม่
ได้
ใช้
เลย
ด้
วยซ�้
ำ และระหว่
างขั้
วสุ
ดโต่
งทั้
งสองฟากนั้
นมี
อาหารไทย
วางตั
วอยู
ตรงกลาง เราจะเห็
นว่
าพ่