20
วั
ฒนธ รม
โนรานั
บเป็
นความบั
นเทิ
งทางวั
ฒนธรรมที่
ฝั
งลึ
กใน 
เลื
อดเนื้
อของคนภาคใต้
  โนรามี
ลั
กษณะของพิ
ธี
กรรมอยู
ในตั
ว  บางครอบครั
วต้
องท�
ำพิ
ธี
แก้
บนเลี้
ยงผี
ตายายโนรา 
ทั้
งเพื่
อเซ่
นผี
บรรพบุ
รุ
ษ และเพื่
อความสงบเรี
ยบร้
อยความ
รุ่
งเรื
องของชี
วิ
ตสมาชิ
กในบ้
าน
ความนิ
ยมในโนราของชาวบ้
านภาคใต้
นั้
น มี
มากขนาด
ที่
เจ้
าฟ้
ามหาวชิ
ราวุ
ธ (ภายหลั
งเสด็
จขึ้
นครองราชย์
เป็
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว) เคยทรงบั
นทึ
กไว้
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๕๒ ว่
า 
“ค่
าหาก็
๒ บาทเท่
านั้
น ถ้
าเป็
นละครบางกอกก็
ตาย แต่
มโนห์
ราพอแล้
ว เพราะไม่
ต้
องซื้
ออะไรกิ
น ไปไหนชาวบ้
าน
ต้
องเลี้
ยงตลอดทาง ราวกั
บเจ้
าหรื
อขุ
นนางผู้
ใหญ่
และส�
ำหรั
บชาวบ้
านภาคใต้
แล้
ว เป็
นนายโรงโนราดู
จะมี
เกี
ยรติ
มี
ศั
กดิ์
ศรี
 มี
อิ
สระในตั
วยิ่
งกว่
าอาชี
พเจ้
านาย
ข้
าราชการอั
นสู
งส่
งยิ่
งในสมั
ยนั้
นเป็
นไหนๆ ด้
วยเหตุ
ดั
งที่
เจ้
าฟ้
ามหาวชิ
ราวุ
ธทรงเล่
าเรื่
องนายโรงโนราคนหนึ่
ง คื
อ 
นายคลิ้
ง ว่
“นายคลิ้
งนั้
นเจ้
าคุ
ณรั
ษฎาก็
ได้
เคยใช้
เป็
นทนายสนิ
ท 
อยู
เหมื
อนกั
น ภายหลั
งออกจากเจ้
าคุ
ณไปเป็
นก�
ำนั
น แต่
ไม่
พอใจได้
ลาออกเสี
ยจากต�
ำแหน่
งก�
ำนั
น ออกไปเล่
นมโนห์
รา
ตามเดิ
ม  นายคลิ้
งเป็
นคนที่
ช่
างพู
ดมาก เจ้
าคุ
ณรั
ษฎาท่
าน
เล่
าว่
า เมื่
อลาออกจากต�
ำแหน่
งก�
ำนั
น ในกรมหลวงด�
ำรงได้
รั
บสั่
งถามว่
าเหตุ
ใดจึ
งลาออก นายคลิ้
งทู
ลชี้
แจงว่
า เป็
นก�
ำนั
ที่
ไหนจะสู
เป็
นมโนห์
ราได้
  อย่
าว่
าแต่
จะให้
เป็
นก�
ำนั
นเลย 
บั
นเทิ
งศิ
ลป์
นิ
พั
ทธ์
พร เพ็
งแก้
ภาพ :
 สกล เกษมพั
นธุ์
, วิ
จิ
ตต์
 แซ่
เฮ้
โนราภาคใต้
>
ลู
กหลานโนราเชื่
อว่
าเสน (หรื
อปาน) 
เกิ
ดจากการกระท�
ำของผี
เสน 
ต้
องให้
โนรามาท�
ำพิ
ธี
เหยี
ยบเสน 
เช่
นในภาพนี้
 โนราก�
ำลั
งใช้
ปลายนิ้
วเท้
แตะปานแดงที่
ก้
นเด็
กทารก
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...124