กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
17
ตลอดจนจ�
ำนวนอั
นมากมายของเครื่
องปรุ
งรสต่
าง ๆ ทั้
งชนิ
น�้
ำและชนิ
ดผง ก็
ได้
ท�
ำให้
รสชาติ
ของอาหารไทยจานหลั
ก ๆ
เปลี่
ยนไป 
ผู
อาวุ
โสหลายท่
านยื
นยั
นว่
า อาหารไทยปั
จจุ
บั
นหวาน
ขึ้
นมาก
อย่
างไรก็
ดี
ความเปลี่
ยนแปลงทางรสชาติ
ใด ๆ ย่
อมมี
เหตุ
พื้
นฐานจาก “ผู
บริ
โภค” เป็
นส�
ำคั
ญ เคยมี
ค�
ำอธิ
บาย
ท�
ำนองว่
า เหตุ
ที่
อาหารไทยหวานขึ้
น เป็
นเพราะว่
าการ
บริ
โภคน�้
ำตาลทั้
งชนิ
ดและรู
ปแบบต่
าง ๆ ทวี
ขึ้
นมาก ไม่
ว่
า 
จะในรู
ปเม็
ดอม ขนม ช็
อกโกแลต น�้
ำหวาน โดยเฉพาะ 
น�้
ำอั
ดลม เมื่
อบริ
โภคเป็
นประจ�
ำ ลิ้
นจะคุ
นชิ
นและทนต่
ความหวานมากขึ้
น จนเมื่
อมากิ
นอาหารคาวก็
จะชื่
นชอบ
รสชาติ
หวานกว่
าปกติ
 ก็
นั
บเป็
นค�
ำอธิ
บายที่
สมเหตุ
สมผล 
ไม่
น้
อย
ยั
งมี
ผู
อธิ
บายว่
า รสใหม่
ๆ เช่
น รส “เผ็
ดหวาน” เพิ่
งเป็
ที่
นิ
ยมกั
นมากเมื่
อราวไม่
ถึ
ง ๓๐ ปี
มานี้
เอง โดยมี
นั
กชิ
อาหารนามอุ
โฆษท่
านหนึ่
งแนะน�
ำปลากระป๋
องยี่
ห้
อดั
งที่
ปรุ
งรสเผ็
ดเจื
อหวานแหลมได้
ถู
กใจท่
าน ความนิ
ยมในรสชาติ
นี้
จึ
งแพร่
ไปยั
งกั
บข้
าวอื่
น ๆ ด้
วยในภายหลั
แน่
นอนว่
าในทุ
กชั่
วขณะของความเปลี่
ยนแปลงนี้
 ก็
มั
มี
ผู
พยายามนิ
ยามความหมายเพื่
อสรุ
ปรวมและจั
ดจ�
ำแนก
อาหารไทยแต่
ละส�
ำรั
บ ว่
าคื
ออะไร รสชาติ
เช่
นใด หรื
อมี
คุ
ณค่
าอย่
างไรอยู่
เนื
อง ๆ เช่
“...กระเที
ยมจี
นหอมน้
อยกว่
า แต่
มั
นเหนี
ยว ต�
ำแล้
เหนี
ยว มี
เปลื
อกที่
แกะง่
าย คนมั
กง่
ายเท่
านั้
นที่
จะใช้
 ถ้
าคน 
ที่
อนุ
รั
กษ์
อาหารไทยจริ
ง ๆ เขาจะไม่
ใช้
เลย...”  หรื
อ 
“...น�้
ำพริ
กเป็
นเสาหลั
กส�
ำคั
ญของระบบอาหารไทย มี
บทบาทเป็
นอาหารจานหลั
ก วั
ฒนธรรมการกิ
นน�้
ำพริ
กจึ
งเป็
ทั้
งศาสตร์
และศิ
ลป์
ที่
ผู
คนในสั
งคมไทยหลายชาติ
พั
นธุ
ได้
รั
งสรรค์
ขึ้
นจากความสามารถในการใช้
ทรั
พยากรอาหารที่
มี
อยู่
ในท้
องถิ่
นตนเองได้
อย่
างชาญฉลาด...” หรื
“...ถ้
าจะกิ
นให้
ครบเครื่
องก็
ต้
องมี
ข้
าวมั
น มี
ส้
มต�
ำ มี
แกงไก่
เนื้
อเค็
มฝอยผั
ดหวาน ปลาเกลื
อทอด แถมด้
วยปลาอิ
นทรี
เค็
ม 
ชุ
บไข่
ทอด...นี่
ละของกิ
นเล่
นแบบจริ
ง ๆ ของชาวเรา...”
อย่
างไรก็
ดี
การพยายามนิ
ยาม กั
บโลกของความจริ
ง 
มั
กเป็
นคนละเรื่
อง กล่
าวคื
ออาหารไทยในนิ
ยามดั
งกล่
าวก็
จะ
ต้
องเข้
าสู
เวที
ต่
อสู
ช่
วงชิ
ง “ผู
บริ
โภครุ
นใหม่
” กั
บอาหารไทย
ประยุ
กต์
สมั
ยใหม่
 อย่
างเช่
นเบอร์
เกอร์
ข้
าวเหนี
ยวลาบหมู
เบอร์
เกอร์
ปลาทู
ไทย พิ
ซซ่
าหน้
าย�
ำปลาดุ
กฟู
 อุ
ด้
งต้
มย�
ำกุ
ต้
องพยายามโน้
มน้
าวคนรุ
นใหม่
ที่
ไม่
คุ
นชิ
นกั
บวั
ตถุ
ดิ
บและวิ
ธี
กิ
นแบบโบราณ (เป็
นต้
นว่
า เด็
กรุ
นใหม่
มั
กไม่
ชอบไก่
บ้
านเนื้
แน่
นเหนี
ยว แต่
คุ
นชิ
นกั
บไก่
ฟาร์
มเนื้
อฟ่
ามน�้
ำชุ
มนุ
มลิ้
มากกว่
า) รวมทั้
งอาจต้
องยอมประนี
ประนอมกั
บกระแส
อาหารต่
างชาติ
ที่
ก�
ำลั
งมาแรง เช่
น อาหารญี่
ปุ
น เวี
ยดนาม
เกาหลี
 เสมื
อนหนึ่
งการตั้
งรั
บรสชาติ
โลกาภิ
วั
ตน์
ทางอาหาร 
ที่
ถาโถมเข้
ามาระลอกแล้
วระลอกเล่
วั
ฒนธรรมอาหารไทยจะเป็
นอย่
างไรในวั
นข้
างหน้
า จึ
ไม่
ใช่
เรื่
องที่
สามารถนั่
งคิ
ดฝั
น หรื
อป่
าวประกาศโฆษณา 
ชวนเชื่
อแต่
เพี
ยงล�
ำพั
งฝ่
ายเดี
ยวได้
อี
กต่
อไป
โลกสมั
ยใหม่
–นิ
ยาม
และที่
อยู่
หากจะพยายามหานิ
ยามความหมายว่
า “อั
ตลั
กษณ์
” 
ของอาหารไทยตั้
งแต่
อดี
ตจนถึ
งปั
จจุ
บั
นคื
ออะไร ค�
ำอธิ
บาย 
กว้
าง ๆ โดยยึ
ดรสชาติ
เป็
นหลั
กก็
น่
าจะคื
อ “...อาหารรสจั
ดที่
นิ
ยมใช้
สมุ
นไพรสดเป็
นส่
วนผสม และมั
กปรุ
งให้
กลิ่
นสมุ
นไพร
หลาย ๆ ชนิ
ดนั้
นผสานกั
นในปริ
มาณมากจนกระทั่
งกลบดั
กลิ่
นเนื้
อสั
ตว์
ลงไปเกื
อบหมด...” ไม่
ว่
าจะเป็
นอาหารประเภท
ต้
ม ผั
ด แกง ทอด หรื
อกระทั่
งย�
ำ จะมี
โครงสร้
างรสชาติ
โดยรวมคล้
าย ๆ กั
นนี้
แทบทั้
งสิ้
เพื่
อที่
จะเข้
าใจประเด็
นนี้
 จ�
ำเป็
นต้
องเปรี
ยบเที
ยบกั
อาหารตระกู
ลฮิ
นดู
มุ
สลิ
มและอาหารญี่
ปุ่
<
ป่
นปลาร้
า เข้
ากั
นดี
ยิ่
งกั
บข้
าวเหนี
ยว
แกล้
มผั
กพื้
นบ้
านอี
สาน โดยเฉพาะจ�
ำพวกฝั
กเพกา
เผาลอกเปลื
อก หรื
อยอดมะรุ
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...124