เชิญชม
การแสดง
ดนตรีไทย
ครั
งประวัติศาสตร์
ครู
อาวุ
โสแห่
รั
ตนโกสิ
นทร์
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ 
สยามบรมราชกุ
มารี
เนื่
องในโอกาสวั
นคล้
ายวั
นพระราชสมภพ 
๒ เมษายน ๒๕๕๕
วั
นที่
 ๖ สิ
งหาคม ๒๕๕๕  
ณ หอประชุ
มใหญ่
 ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
ส�
ำรองที่
นั่
งได้
ที่
กลุ่
มเสริ
มสร้
างสุ
นทรี
ยะทางวั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่
อ ๔๑๖๑
วิ
ศิ
ษฏศิ
ลปิ
นปิ่
นสยาม
การแสดงดนตรี
ไทย โดย ครู
อาวุ
โสแห่
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ช มฟ รี
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...124