22
วั
ฒนธ รม
โนรามิ
ใช่
เพี
ยงมหรสพแต่
เป็
นพิ
ธี
กรรมศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
หลายบ้
านยั
งต้
องจั
ดพิ
ธี
ร�
ำโนราให้
กั
บเชื้
อสายบรรพบุ
รุ
ตายายโนราอย่
างละเว้
นไม่
ได้
  ในหลายพื้
นที่
นั้
นมี
การจั
ดพิ
ธี
โนราโรงครู
เป็
นงานใหญ่
ประจ�
ำปี
สื
บเนื่
องมาอย่
างเคร่
งครั
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...124