108
วั
ฒนธ รม
กิ
นเหล้
าเมายาเที่
ยวซ่
องจนป่
วยหนั
ก ตายเร็
วมากอายุ
๒๐ กว่
า 
ชกครั้
งสุ
ดท้
ายตาแทบมองไม่
เห็
นแล้
ว รู
ว่
าไม่
รอดแน่
เลยเดิ
น 
ไปหากรรมการ บอกยอมแพ้
 แล้
วหลั
งจากนั้
นก็
ตาย  คนที่
ทั
นได้
ดู
สุ
ริ
ยาชกอย่
างคนเขี
ยน เขาเป็
นนั
กข่
าวกี
ฬาแล้
วได้
เห็
การชกจริ
ง อั
ศจรรย์
มาก เหมื
อนจอมยุ
ทธ ไปมาแบบนิ
รนาม
ไม่
มี
ค่
าย ไม่
มี
ใครรู
จั
ก ไร้
หั
วนอนปลายตี
น ไม่
มี
ลู
กเมี
ย มาแป๊
ป 
หนึ่
งก็
หายไป ประทั
บใจชอบคนแบบนี้
 คนที่
ประวั
ติ
ศาสตร์
ลื
ม...
เกาหลี
ใต้
ส่
งออกวั
ฒนธรรมเป็
นอุ
ตสาหกรรม เช่
น หนั
ง เพลง
ละคร แล้
วประเทศไทยสามารถท�
ำตรงนั้
นได้
ไหม
ก็
สามารถนะ คนบางคนบอกว่
าไม่
ต้
องรอรั
ฐบาลได้
ไหม
มาท�
ำกั
นเอง ก็
นี่
ไง...ท�
ำกั
นเองเป็
นชาติ
แล้
ว (หั
วเราะ) 
เกาหลี
ใต้
นี่
รั
ฐบาลเขาช่
วย เขาตั้
งกรรมการมาเพื่
อช่
วยเลย 
ปู
ซาน (เทศกาลภาพยนตร์
) คื
อหนึ่
งในการช่
วย แล้
วตอนนี้
ไม่
ได้
มองแค่
ประเทศเขาเอง เขามองไปถึ
งเอเชี
ยทั้
งหมดแล้
ว เขา
จะเป็
นผู
น�
ำทางนี้
 อย่
างโปรเจ็
กต์
เรื่
อง
Camellia
 เขาท�
ำกั
นเอง 
ก็
ได้
 แต่
เขาก็
ดึ
งพวกเราไป พยายามจะมองทางเอเชี
ยทั้
งหมด
เพื่
อสู
กั
บฮอลลี
วู
ด เขามองข้
ามช็
อตไปแล้
ว เรายั
งไปไม่
ถึ
งไหน
คื
อยั
งไงก็
ควรมี
แต้
มต่
อที่
จะช่
วยเรา เหมื
อนเราเป็
นสิ
นค้
า OTOP 
แต่
คู
แข่
งเป็
นบรรษั
ทข้
ามชาติ
 แล้
วเขาบอกว่
านี่
เป็
นการค้
าเสรี
... 
มั
นมี
รถถั
ง เรามี
หนั
งสติ๊
ก จะไปสู
อะไรกั
บหนั
งฮอลลี
วู
ด มาที
โรงหนั
งแทบจะปิ
ดโรงฉายให้
เลย ของเกาหลี
ตอนนั้
นที่
ขึ้
นมาได้
ไม่
ใช่
เพราะคนร่
วมแรงร่
วมใจอะไรกั
นหรอก มั
นคื
อกลไกที่
เขา
ใส่
เข้
าไป มี
ระบบโควต้
าเป็
นกฎหมายเข้
าไป โรงหนั
งต้
องฉาย
หนั
งเกาหลี
 ๓๐% เป็
นอย่
างน้
อย ตั้
งแต่
นั้
นหนั
งเกาหลี
บู
มเลย
แค่
นี้
เองไม่
ต้
องเรี
ยกร้
องเหมื
อนคนไทยต้
องดู
หนั
งไทย ไม่
ต้
อง !
อั
ดยาเข้
าไปเม็
ดหนึ่
ง มั
นฟู
ขึ้
นมาเลย ตั้
งแต่
นั้
นโรงหนั
งไปง้
หนั
งเลย ต้
องฉายให้
ครบไม่
งั้
นผิ
ดกฎหมาย พอสหรั
ฐฯ จะท�
FTA (เขตการค้
าเสรี
) กั
บเกาหลี
ใต้
 เรื่
องการยกเลิ
กระบบโควต้
า 
ข้
อนี้
มาก่
อนเลย
ในมุ
มมองของคุ
ณวิ
ศิ
ษฏ์
 คิ
ดว่
าในหนั
งไทยจ�
ำเป็
นแค่
ไหนที่
ต้
อง
สอดแทรกความเป็
นไทยลงไปเพื่
อแข่
งกั
บตลาดโลก
แล้
วแต่
มุ
มมองของคน ถ้
าเป็
นมุ
มมองของคนที่
เชื่
อว่
า 
โลกมั
น Global แล้
ว ก็
ไม่
จ�
ำเป็
น มั
นไม่
มี
ค�
ำว่
าชาติ
 อย่
างเจ้
ย 
(อภิ
ชาติ
พงศ์
 วี
ระเศรษฐกุ
ล) เขาก็
เชื่
อว่
าไม่
มี
หรอก คนเขามา
ดู
เพราะอยากรู
ว่
าศิ
ลปิ
นคนนี้
จะท�
ำประเด็
นอะไรออกมา ไม่
ว่
จะเป็
นชาติ
ไหน เขาเป็
นคนของโลกไปแล้
ว เขาสามารถจะไป
ร่
วมงานกั
บใครก็
ได้
  แต่
อย่
างผมนี่
 ผมท�
ำหนั
งเหมื
อนอาดอกดิ
น 
(ดอกดิ
น กั
ลยามาลย์
) น่
ะ สนุ
กกั
บความบั
นเทิ
งแบบบ้
านๆ
เหมื
อนหนั
งสมั
ยก่
อน  ถ้
าในแง่
ของคนที่
ดู
หนั
งอาร์
ต เขาก็
จะ
บอกว่
ามั
นเชย หนั
งอย่
าง
อิ
นทรี
แดง
 นี่
โคตรเชยเลย พระเอก
จั
บผู
ร้
าย แต่
ผมชอบความรู
สึ
กนี้
 เป็
นความบั
นเทิ
งแบบไม่
ต้
อง
คิ
ดเยอะ อยากท�
ำอะไรก็
ท�
ำเลย พวกหนั
งดอกดิ
นสมั
ยก่
อน
อยากบู
ก็
บู
 อยากฮาก็
ฮาเลย ไม่
ต้
องมี
ศาสตร์
อะไร มั
นเป็
รสชาติ
อี
กแบบ ซึ่
งก็
แล้
วแต่
คนจะมองนะ แต่
ผมมองว่
ามั
น 
เป็
นเสน่
ห์
 แล้
วเป็
นสิ่
งที่
อยากเก็
บมั
นไว้
 เพราะตอนไปฉาย 
ฟ้าทะลายโจร
 ที่
เมื
องคานส์
 เขาก็
ถามว่
าเรื่
องนี้
มั
นจั
ดเป็
นหนั
ประเภทไหนตระกู
ลไหน ไม่
รู
! (หั
วเราะ) ผมว่
าหนั
งไทยสมั
ยก่
อน 
มั
นไม่
มี
ตระกู
ลนะ มั
นก็
เหมื
อนร้
านอาหารไทยที่
มี
ทุ
กรส จะเรี
ยก
ว่
ามั
นเป็
นรสชาติ
พื้
นถิ่
นก็
ได้
 มั
นเป็
นสิ่
งเรารู
สึ
กว่
านี่
เป็
นสิ่
งที่
จะ
แยกเราออกจากญี่
ปุ
น ออกจากเกาหลี
 เราเชื่
อว่
าอย่
างญี่
ปุ
เขาแข็
งแรงในเรื่
องนี้
 ดาราใส่
สู
ททุ
กคนแต่
ก็
ยั
งดู
เป็
นหนั
งญี่
ปุ
แล้
วอย่
างคนไทย นิ
ยามหรื
อสิ่
งไหนที่
บอกแล้
วรู
ว่
านี่
คื
อคนไทย
คื
อความเป็
นไทย
ส�
ำหรั
บผมนะ คื
อความไม่
สมบู
รณ์
แบบ ความไม่
ลงตั
บางที
ก็
เป็
นความลั
กลั่
น ดู
หนั
งผมสิ
 โคตรลั
กลั่
นเลย บางคนก็
หงุ
ดหงิ
ด ไม่
ลื่
นไหล ประดั
กประเดิ
ด เดี๋
ยวมั
นก็
ตั
ดไปตลก แต่
ว่
ามั
นเหมื
อนกั
บงานแฮนด์
เมด ไม่
ใช่
สิ
นค้
าที่
มาจากโรงงาน 
ยกตั
วอย่
างงานกราฟิ
กไทย ฟอนต์
ไทย สมั
ยโบราณมั
นคื
อการ
ดั
ดด้
วยมื
อ มั
นจะเกิ
น ๆ ขาด ๆ แต่
มั
นจะมี
รสชาติ
ดี
 มี
มากกว่
แบบ Typo รุ
นหลั
งที่
เขาพยายามดั
ดตามตั
วฝรั่
ง แต่
มั
นไม่
มี
เสน่
ห์
 เหมื
อนเราซื้
อของแฮนด์
เมดน่
ะ ขรุ
ๆ ขระ ๆ หน่
อย แต่
นั่
นก็
คื
อเสน่
ห์
ของมั
น ผมเชื่
อของผมอย่
างนี้
 บางคนอาจมองว่
โลกเปลี่
ยนไปแล้
ว เราก็
ต้
องสู
กั
บเขา ก็
ต้
องท�
ำให้
เหมื
อนเขา แต่
ผมรู
สึ
กว่
า (ถ้
า) เราเหมื
อนเขา เราสู
เขาได้
จริ
ง ๆ หรื
อ เราท�
ำรถ
สู
กั
บญี่
ปุ
นได้
จริ
ง ๆ หรื
อ มั
นไม่
เรี
ยกว่
าสวนกระแส แต่
เราต้
อง
คิ
ดว่
าเรามี
ดี
อะไร เราท�
ำตรงนั้
นให้
ดี
 ซึ่
งไม่
ได้
หมายความว่
อนาคตเราจะรุ
งริ่
งอย่
างนี้
ต่
อไปเรื่
อย ๆ นะ แต่
พอเราได้
หั
วใจ
มาแล้
ว เราจะพั
ฒนาอย่
างไรให้
ร่
วมสมั
ย  ผมไม่
รู
คนอื่
นเขา
มองยั
งไงนะ แต่
ผมว่
าความเป็
นไทยมั
นคื
อสิ่
งที่
อยู
ในสั
งคมเรา
ความเป็
นไทยแบบใส่
ชฎาไม่
ได้
อยู
ในสั
งคมเรา ไม่
ได้
รั
บใช้
เรา
แล้
ว แต่
สิ่
งที่
มี
ชี
วิ
ตอยู่
ทุ
กวั
นนี้
นี่
แหละคื
อความเป็
นไทย
!
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...124