118
วั
ฒนธ รม
กรกฎาคม
๑, ๘
๑๔.๐๐ น. รายการนาฏกรรมสั
งคี
ต 
ละครนอกเรื
องไกรทอง 
ตอนไกรทองอาสา 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร 
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๑๐.๐๐ น. การประกวดขั
บร้
องเพลง 
แม่
ของแผ่
นดิ
น 
ณ หอประชุ
มเล็
ก 
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
ร ่
วมกั
บ สมั
ชชาศิ
ลปิ
นแห่
งประเทศไทย 
และสมาพั
นธ์
ศิ
ลปิ
นเพื
อสั
งคม
๑๑.๐๐ น. การแสดงคอนเสิ
ร์
ต 
“ลู
กทุ
งไทยไม่
กลายพั
นธุ
” 
ณ หอประชุ
มเล็
ก 
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
ร่
วมกั
บ สมั
ชชาศิ
ลปิ
นแห่
งประเทศไทย 
และสมาพั
นธ์
ศิ
ลปิ
นเพื
อสั
งคม
๑๔
๑๔.๐๐ น. การแสดงศิ
ลปากรคอนเสิ
ร์
ต 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๒๗
๑๗.๐๐ น. รายการศรี
สุ
ขนาฏกรรม 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๒๘
๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. 
การแสดงคอนเสิ
ร์
ตเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
“บ้
านเมื
องสวยด้
วยเสี
ยงเพลง”
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย มู
ลนิ
ธิ
อุ
บลรั
ตน์
ในพระบรมราชิ
นู
ปถั
มภ์
และกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
คุ
ณสวลี
  ผกาพั
นธุ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
๓๑
๑๙.๐๐ น. การแสดงคอนเสิ
ร์
ต 
Ryu GOTO with Bangkok 
Symphony Orchestra 
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ
พระบรมราชิ
นี
นาถ 
เนื
องในโอกาสมหามงคล
เฉลิ
มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๑๕
๑๙.๐๐ น. การแสดงคอนเสิ
ร์
ต 
WIND ORCHESTRA (BSRU) 
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
และมหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏ 
บ้
านสมเด็
จเจ้
าพระยา
๒๐
๑๗.๐๐ น. รายการดนตรี
ไทยพรรณนา 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๒๑-๒๒
การแสดงดนตรี
ถวายพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระบรมโอรสาธิ
ราช
สยามมกุ
ฎราชกุ
มาร 
เนื
องในมหามงคลสมั
คล้
ายวั
นพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา 
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๒๔
๑๙.๐๐ น. การแสดงดนตรี
ไว้
อาลั
ยพระมารดาแห่
งเพลง 
ทู
ลเกล้
าฯ ถวายสมเด็
จพระเจ้
พี
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา 
กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ปฏิ
ทิ
นวั
ฒนธรรม
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124