กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
111
กองบรรณาธิ
การ
สามารถดาวน์
โหลดได้
ในรู
ปแบบไฟล์
ดิ
จิ
ทั
จาก
๘๔ เส้
นทาง เสน่
ห์
วั
ฒนธรรมวิ
ถี
ไทย
สายใยชุ
มชน
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
(กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๔)
คู
มื
อแนะน�
ำเส้
นทางท่
องเที่
ยวทั่
วไทย 
ที่
จะพาคุ
ณไปสั
มผั
สเสน่
ห์
ของมรดกทาง
วั
ฒนธรรมเก้
ายุ
ค ได้
แก่
 สมั
ยบ้
านเชี
ยง
ทวารวดี
 ศรี
โคตรบู
รณ์
-ล้
านช้
าง ลพบุ
รี
ศรี
วิ
ชั
ย ล้
านนา สุ
โขทั
ย อยุ
ธยา และธนบุ
รี
-
รั
ตนโกสิ
นทร์
 โดยแต่
ละเส้
นทางยั
งแสดง 
ถึ
งวิ
ถี
ไทยแปดด้
าน คื
อ อาหาร การแต่
งกาย
ที่
อยู
อาศั
ย ประเพณี
 ภาษา อาชี
พ ความเชื่
อ 
และศิ
ลปะพื้
นถิ่
น  เหล่
านี้
ล้
วนสะท้
อนถึ
ง 
การสั่
งสมทางศิ
ลปะและวั
ฒนธรรมที่
มี
มา
ยาวนานนั
บพั
นๆ ปี
 เป็
น “ราก” ของภู
มิ
ปั
ญญา 
อั
นเป็
นส่
วนหนึ่
งในการส่
งเสริ
มให้
สั
งคม 
เ ข ้
มแข็
ง มี
พั
ฒนาการทางสั
งคมและ 
วั
ฒนธรรมอย่
างสร้
างสรรค์
สื
บไป
ทิ
ศทางใหม่
ประเทศไทย ทิ
ศทางใหม่
ของการศึ
กษาชุ
มชนท้
องถิ่
ศาสตราจารย์
เกี
ยรติ
คุ
ณ  
นายแพทย์
ประเวศ วะสี
(กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม  
กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๕)
ทิ
ศทางการพั
ฒนาประเทศไทยโดยมุ
เน้
นความเจริ
ญทางวั
ตถุ
และรายได้
ต่
อหั
ของประชากร มากกว่
าการส่
งเสริ
มความ
ส�
ำคั
ญของชุ
มชนและความเจริ
ญทางจิ
ตใจ
ของคนในสั
งคม ได้
ก่
อให้
เกิ
ดปั
ญหาด้
าน
ต่
างๆ โดยเฉพาะอย่
างยิ่
งการล่
มสลายของ
ระบบความสั
มพั
นธ์
ทางสั
งคมแบบดั้
งเดิ
และการสู
ญเสี
ยทรั
พยากรธรรมชาติ
ที่
มิ
อาจ
ประเมิ
นมู
ลค่
าได้
  ศาสตราจารย์
เกี
ยรติ
คุ
นายแพทย์
ประเวศ วะสี
 ผู
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทาง
วั
ฒนธรรม ได้
น�
ำเสนอแนวคิ
ดที่
เป็
นประโยชน์
ต่
อการพั
ฒนาประเทศและสั
งคมอย่
างยั่
งยื
คื
อ แนวคิ
ดการอยู
ร่
วมกั
นอย่
างสมดุ
ลระหว่
าง 
มนุ
ษย์
-สิ่
งแวดล้
อม-เศรษฐกิ
จ ให้
ความ
ส�
ำคั
ญต่
อการพั
ฒนาอย่
างบู
รณาการจาก
ส่
วนรากของสั
งคมคื
อ ชุ
มชนเป็
นหลั
ก  ท่
าน
ได้
เสนอแนวทางการพั
ฒนาโดยมุ
งเน้
นให้
เกิ
ดกระบวนการเรี
ยนรู
และบทบาทของ
คนในชุ
มชนเป็
นส�
ำคั
ญ โดยเฉพาะการให้
ความส�
ำคั
ญแก่
เยาวชนให้
ได้
เรี
ยนรู
 เพื่
อน�
ไปสู
การรู
จั
กคิ
ดและตั
ดสิ
นใจด้
วยตนเอง  ให้
ภาครั
ฐท�
ำหน้
าที่
สนั
บสนุ
นชุ
มชนเป็
นหลั
มากกว่
าจะเป็
นผู้
ชี้
น�
ำอย่
างที่
เคยปฏิ
บั
ติ
มา
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม 
๒๕๕๓
กลุ่
มปกป้
องคุ้
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรม
(กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม  
กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๓)
หนั
งสื
อเผยแพร่
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรมที่
ได้
รั
บการขึ้
นทะเบี
ยนในปี
 พ.ศ.
๒๕๕๓ อั
นเป็
นผลงานหนึ่
งของกรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรมในอั
นที่
จะด�
ำเนิ
นการอนุ
รั
กษ์
ฟื
นฟู
 ศึ
กษาวิ
จั
ย เผยแพร่
มรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของไทย ซึ่
งได้
ด�
ำเนิ
นงานมา
ตั้
งแต่
 พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยจั
ดเก็
บข้
อมู
ลและ
ท�
ำฐานข้
อมู
ลมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม 
หกสาขาคื
อ ศิ
ลปะการแสดง งานช่
างฝี
มื
ดั้
งเดิ
ม วรรณกรรมพื้
นบ้
าน กี
ฬาภู
มิ
ปั
ญญา
ไทย แนวปฏิ
บั
ติ
ทางสั
งคม พิ
ธี
กรรม และ
งานเทศกาล  และความรู
และแนวปฏิ
บั
ติ
เกี่
ยวกั
บธรรมชาติ
และจั
กรวาล  โดยในแต่
ละปี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมจะด�
ำเนิ
นการ
ประกาศและขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรม เพื่
อเป็
นหลั
กฐานของประเทศ 
ในการปกป้
องคุ้
มครองมรดกทางวั
ฒนธรรม
และเพื่
อส่
งเสริ
มให้
ชุ
มชนมี
ส่
วนร่
วมในการ
ธ�
ำรงรั
กษา และเผยแพร่
มรดกเหล่
านี้
ด้
วย
ความรู
และเห็
นคุ
ณค่
ามรดกภู
มิ
ปั
ญญาเหล่
นี้
ให้
คงอยู่
คู่
สั
งคมไทยไปในอนาคต
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...124