110
วั
ฒนธ รม
การบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรมพื้
นบ้
าน
แบบมี
ส่
วนร่
วมด้
วยนวั
ตกรรม 
การวิ
จั
กาญจนา แก้
วเทพ และคณะ
(ส�
ำนั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม 
แห่
งชาติ
, โครงการเมธี
วิ
จั
ยอาวุ
โส  
ฝ่
ายวิ
ชาการ สกว., ศู
นย์
สหวิ
ทยาการ
ชุ
มชนศึ
กษา และมหาวิ
ทยาลั
ยสุ
โขทั
ย 
ธรรมาธิ
ราช, ๒๕๕๓)
หนั
งสื
ออี
กเล่
มในชุ
ดโครงการ “การมี
ส่
วนร่
วมของเครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรมและ
ชุ
มชนในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม ๒๕๕๑” 
ที่
ให้
หลั
กการและแนวคิ
ดในการที่
ชุ
มชนจะ
บริ
หารจั
ดการมรดกทางวั
ฒนธรรมของตน
ทั้
ง “มรดกทางวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องไม่
ได้
เช่
น สื่
อพิ
ธี
กรรม การแสดงพื้
นบ้
าน และ
มรดกวั
ฒนธรรมที่
จั
บต้
องได้
 เช่
น วั
ตถุ
พื้
บ้
าน อั
นเป็
นสื่
อที่
ประกอบงานพิ
ธี
กรรมและ
การด�
ำเนิ
นวิ
ถี
ชี
วิ
ตของผู
คนในสั
งคมไทย 
โดยมี
การวิ
เคราะห์
บทเรี
ยนจากการท�
ำวิ
จั
เชิ
งปฏิ
บั
ติ
มาเป็
นกรณี
ศึ
กษาให้
ผู
อ่
านได้
เข้
าใจการบริ
หารจั
ดการสื่
อพิ
ธี
กรรมท้
องถิ่
น 
นั
บเป็
นคู
มื
อส�
ำหรั
บชุ
มชนและหน่
วยงาน 
ที่
เกี่
ยวข้
องกั
บการวิ
จั
ยด้
านวั
ฒนธรรม 
สามารถน�
ำไปใช้
ประโยชน์
ในการวิ
เคราะห์
และสั
งเคราะห์
ข้
อมู
ลจากผลงานวิ
จั
ยทาง
วั
ฒนธรรมต่
อไป
การใช้
ประโยชน์
จากงานวิ
จั
ย 
ด้
านการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม
แบบมี
ส่
วนร่
วม
กาญจนา แก้
วเทพ และ รั
ตติ
กาล เจนจั
(ส�
ำนั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม 
แห่
งชาติ
, โครงการเมธี
วิ
จั
ยอาวุ
โส  
ฝ่
ายวิ
ชาการ สกว., ศู
นย์
สหวิ
ทยาการ
ชุ
มชนศึ
กษา และมหาวิ
ทยาลั
ยสุ
โขทั
ย 
ธรรมาธิ
ราช, ๒๕๕๓)
ในแต่
ละปี
ทั้
งภาครั
ฐและเอกชนได้
จั
ดสรรงบประมาณสนั
บสนุ
นงานวิ
จั
ยสาขา
ต่
างๆ เป็
นจ�
ำนวนเงิ
นไม่
น้
อย แต่
กระนั้
น 
ดู
เหมื
อนว่
าผลงานวิ
จั
ยโดยเฉพาะด้
านสั
งคม
และวั
ฒนธรรมจะไม่
ได้
ถู
กน�
ำมาใช้
ประโยชน์
อย่
างเต็
มที่
นั
ก  การใช้
ประโยชน์
จากงาน
วิ
จั
ยด้
านการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรมแบบมี
ส่
วนร่
วม เป็
นหนั
งสื
อในชุ
ดโครงการ “การมี
ส่
วนร่
วมของเครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรมและ
ชุ
มชนในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม ๒๕๕๑” 
เนื้
อหาแนะวิ
ธี
การใช้
ประโยชน์
จากงานวิ
จั
ในการที่
ชุ
มชนจะน�
ำไปพั
ฒนาด้
านวั
ฒนธรรม 
โดยมี
ตั
วอย่
างของแผนผั
ง และกรณี
ศึ
กษาที่
สั
งเคราะห์
งานวิ
จั
ยบางส่
วนจากชุ
ดโครงการ
บริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรมของ ๔๗ จั
งหวั
ดมา
ใช้
ประโยชน์
 ทั้
งในส่
วนการท�
ำงานของชุ
มชน
และการร่
วมมื
อกั
บองค์
กรหรื
อสถาบั
นอื่
น ๆ
เพื่
อความร่
วมมื
อในการฟื
นฟู
 รั
กษา และ
พั
ฒนาวั
ฒนธรรม
องค์
ความรู้
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
 : 
ทวี
 รั
ชนี
กร
สาธิ
ต ทิ
มวั
ฒนบรรเทิ
(ส�
ำนั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
 กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๓)
หนั
งสื
อเล่
มนี้
มิ
ได้
เป็
นเพี
ยงแค่
การ 
บอกเล่
าประวั
ติ
และผลงานของ ทวี
 รั
ชนี
กร
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
 (จิ
ตรกรรม)
ประจ�
ำปี
 พ.ศ. ๒๕๔๘ เท่
านั้
น  แต่
ที่
ส�
ำคั
คื
อการน�
ำผลงานอั
นโดดเด่
นของท่
าน ทั้
ภาพสี
น�้
ำมั
น สี
น�้
ำ สี
หมึ
ก ผสมงานปะติ
วั
สดุ
 มาวิ
เคราะห์
ถึ
งแนวคิ
ดเบื้
องหลั
งการ
สร้
างผลงาน เทคนิ
คทางศิ
ลปะ และการจั
องค์
ประกอบศิ
ลป์
 อั
นจะเป็
นแนวทางให้
ผู
อ่
านได้
เข้
าใจคุ
ณค่
าของงานศิ
ลปะที่
มาก 
กว่
าความสวยงาม เช่
นเดี
ยวกั
บงานของ
อาจารย์
ทวี
 ซึ่
งมี
จุ
ดเด่
นคื
อ การสะท้
อน
ปั
ญหาสั
งคมในแต่
ละยุ
คสมั
ย ดั
งเจตนารมณ์
ของท่
านที่
ว่
า “ศิ
ลปะต้
องเกี่
ยวพั
นกั
บชี
วิ
เพราะศิ
ลปะเป็
นมนุ
ษย์
  มนุ
ษย์
กั
บสั
งคมจะ
หลี
กหนี
จากกั
นไม่
พ้
น”
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...124