กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
115
เมื่
อวั
นที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครแห่
งชาติ
นางสุ
กุ
มล 
คุ
ณปลื้
 รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
นประธานพิ
ธี
เปิ
ด 
การแสดงนิ
ทรรศการและจ�
ำหน่
ายผลงานค่
ายเยาวชน
วั
ฒนธรรมภาคฤดู
ร้
อน ประจ�
ำปี
 ๒๕๕๕
 เพื่
อสร้
างก�
ำลั
งใจให้
แก่
เด็
กและเยาวชนที่
ใช้
เวลาว่
างอย่
างสร้
างสรรค์
 โดย 
กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม
 (สวธ.)  และหน่
วยงานในสั
งกั
ดร่
วมแสดงผลงาน
อย่
างพร้
อมเพรี
ยง
การจั
ดกิ
จกรรมค่
ายเยาวชนวั
ฒนธรรมภาคฤดู
ร้
อน ประจ�
ำปี
๒๕๕๕ มี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อส่
งเสริ
มให้
เด็
กและเยาวชนมี
พื้
นที่
การเรี
ยนรู
ทางวั
ฒนธรรมและนั
นทนาการอย่
างสร้
างสรรค์
 โดย
ใช้
เวลาว่
างให้
เป็
นประโยชน์
ในช่
วงปิ
ดเทอม ตามนโยบายของ
กระทรวงวั
ฒนธรรม รวมถึ
งช่
วยป้
องกั
นไม่
ให้
เยาวชนยุ
งเกี่
ยว
กั
บอบายมุ
ขต่
างๆ ซึ่
งจะช่
วยเสริ
มทั
กษะด้
านศิ
ลปะ ดนตรี
 และ
นาฏศิ
ลป์
 ทั้
งยั
งเป็
นการปลู
กฝั
ง สร้
างจิ
ตส�
ำนึ
กให้
เกิ
ดความรั
ความภาคภู
มิ
ใจในศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาติ
ในส่
วนกิ
จกรรมของ สวธ. ที่
น�
ำมาจั
ดแสดงประกอบด้
วย
๑. การแสดงวงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย ในพระอุ
ปถั
มภ์
สมเด็
พระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาส- 
ราชนคริ
นทร์
 / การแสดงจากนั
กร้
องประสานเสี
ยงเยาวชนไทย
จากการเข้
าค่
ายอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การทางดนตรี
 (ค่
ายดนตรี
) ใน
ช่
วงเดื
อนเมษายน ๒๕๕๕ ที่
ผ่
านมา ณ จั
งหวั
ดชลบุ
รี
สวธ. จั
ดแสดงผลงานสร้
างสรรค์
จากค่
ายเยาวชนวั
ฒนธรรมภาคฤดู
ร้
อนประจ�
ำปี
๒๕๕๕
๒. ผลงานจากสมาชิ
กของครอบครั
วที่
ได้
ศึ
กษาแหล่
งเรี
ยนรู
ทาง
วั
ฒนธรรมร่
วมกั
น ในโครงการครอบครั
วหรรษา พาศึ
กษา 
วิ
ถี
ไทย “มรดกศิ
ลป์
 เยื
อนถิ่
นทวารดี
” ตามเส้
นทางมรดกทาง
วั
ฒนธรรม จั
งหวั
ดราชบุ
รี
 กาญจนบุ
รี
 สุ
พรรณบุ
รี
 และนครปฐม
เมื่
อวั
นที่
 ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เช่
น โอ่
งมั
งกร งานเซรามิ
หุ
นกระบอกไทย ขนมไทย ของเล่
นไทย การเพ้
นต์
เสื้
อ 
การท�
ำเที
ยน เป็
นต้
ในการจั
ดแสดงนิ
ทรรศการและจ�
ำหน่
ายผลงานดั
งกล่
าว
นอกจากจะเป็
นการเผยแพร่
ผลงานของผู
ที่
ได้
ร่
วมท�
ำกิ
จกรรม
กั
บกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมแล้
ว ยั
งเป็
นการสร้
างความภาคภู
มิ
ใจ
ให้
แก่
เด็
กและเยาวชน ได้
มี
ก�
ำลั
งใจสื
บทอดงานศิ
ลปะและ
วั
ฒนธรรมของชาติ
 ให้
เกิ
ดการพั
ฒนาและยั่
งยื
นต่
อไป  
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราช
แหล่
งเรี
ยนรู้
คู่
ชุ
มชน
เพื่
อเป็
นการส่
งเสริ
มความเข้
มแข็
งและพั
ฒนาศั
กยภาพของ
แหล่
งเรี
ยนรู
ทางวั
ฒนธรรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
 (สวธ.) จึ
งได้
ก�
ำหนด
จั
ดการประชุ
มเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราช :
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชุ
มชน
 ประจ�
ำปี
งบประมาณ
๒๕๕๕ ขึ้
น โดยสั
ญจรไปยั
งสี่
ภู
มิ
ภาค เพื่
อสร้
างความรู
ความเข้
าใจในการด�
ำเนิ
นงานของศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราช 
ซึ่
งเป็
นศู
นย์
รวมความรู
และกิ
จกรรมที่
เกี่
ยวกั
บมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของท้
องถิ่
น ที่
จั
ดตั้
งขึ้
นเพื่
อเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว เนื่
องในโอกาสพระราชพิ
ธี
มหามงคลเฉลิ
มพระชนมายุ
ครบ ๘๔ พรรษา        
การจั
ดประชุ
มในครั้
งนี้
มี
ผู
แทนจากโครงการศู
นย์
วั
ฒนธรรม
เฉลิ
มราช และจากแหล่
งเรี
ยนรู
ทางวั
ฒนธรรม ตลอดจนผู
แทน
และนั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมที่
รั
บผิ
ดชอบโครงการวั
ฒนธรรมไทย
สายใยชุ
มชน เข้
าร่
วมการประชุ
ม ซึ่
งผลจากการจั
ดประชุ
มสาม
ครั้
งที่
ผ่
านมาในเขตจั
งหวั
ดทางภาคใต้
 ภาคเหนื
อ และภาค
ตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อ ต่
างได้
รั
บความสนใจเป็
นอย่
างดี
ยิ่
ง และ
ได้
สร้
างทั
ศนคติ
และขวั
ญก�
ำลั
งใจที่
ดี
ให้
แก่
บุ
คลากร ให้
เกิ
ดความ
เชื่
อมั่
นในตนเองที่
จะปฏิ
บั
ติ
งานให้
ได้
ผลดี
 และมี
ประสิ
ทธิ
ภาพ
ในการท�
ำงานเพื่
อชุ
มชนต่
อไป
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124