กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
117
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
 เปิ
ดเวที
สร้
างสรรค์
ให้
กลุ
มนั
กร้
องรางวั
นานาชาติ
ที่
สร้
างชื่
อเสี
ยงให้
แก่
ประเทศ มี
พื้
นที่
แสดงความ
สามารถสู
สาธารณะ เน้
นส่
งเสริ
มสถาบั
นครอบครั
วใช้
เวลาว่
าง
ช่
วงวั
นหยุ
ด ร่
วมร้
องร�
ำท�
ำเพลง กั
บศิ
ลปิ
นคุ
ณภาพ
เมื่
อวั
นอาทิ
ตย์
ที่
 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุ
มเล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย 
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
 อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เปิ
ดเผยว่
าการจั
ด 
“การแสดงคอนเสิ
ร์
นั
กร้
องรางวั
ลนานาชาติ
 เป็
นกิ
จกรรมที่
จั
ดขึ้
นครั้
งที่
 ๒ ตาม
โครงการ 
“ร้
องร�
ำท�
ำเพลงบนพื้
นที่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
ประเทศไทย”
 โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อใช้
พื้
นที่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรม
แห่
งประเทศไทย เป็
นเวที
ส่
งเสริ
มให้
ศิ
ลปิ
นได้
แสดงผลงาน ให้
ความรู
แก่
เด็
ก เยาวชน และประชาชนทั่
วไป ซึ่
งเป็
นการด�
ำเนิ
การตามยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาคนให้
มี
คุ
ณภาพ โดยส่
งเสริ
ม 
การเรี
ยนรู
คู
คุ
ณธรรม ตลอดจนการท�
ำนุ
บ�
ำรุ
งและรั
กษาศิ
ลป-
วั
ฒนธรรมไทย 
เมื่
อวั
นพฤหั
สบดี
ที่
 ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ณ หอประชุ
มเ ล็
ก ศู
นย ์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
พระเจ้
วรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าโสมสวลี
พระวรราชาทิ
นั
ดดามาตุ
 เสด็
จฯ 
ทอดพระเนตรนิ
ทรรศการและการ
แสดงดนตรี
คลาสสิ
ก น้
อมร�
ำลึ
ก 
พระกรุ
ณาธิ
คุ
ณสมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา 
กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
  โดยมี
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
นางวิ
ไล วิ
ทยานารถไพศาล
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
นายอภิ
สิ
ทธิ์
 ฉั
ตรทนานนท์
นายจุ
มพล เชื้
อสาย
 เลขาธิ
การทุ
นส่
งเสริ
มดนตรี
คลาสสิ
กใน
พระอุ
ปถั
มภ์
ฯ และคณะกรรมการทุ
นฯ เฝ้
ารั
บเสด็
จฯ
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
 จั
ดการแสดงดนตรี
คลาสสิ
กขึ้
นเพื่
อ 
น้
อมร�
ำลึ
กถึ
งพระกรุ
ณาธิ
คุ
ณของสมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ 
เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาส-
ราชนคริ
นทร์
ที่
ทรงมี
ต่
อเยาวชนไทยและ
ศิ
ลปิ
นอาชี
พด้
านดนตรี
คลาสสิ
ก และเพื่
พั
ฒนาศั
กยภาพของนั
กดนตรี
ไทยด้
าน
ดนตรี
คลาสสิ
กให้
มี
ความสามารถเพิ่
มขึ้
ทั
ดเที
ยมนานาชาติ
ภายในงานมี
การแสดง 
Piano Recital โดย Dr. Matthias 
Fuchs ศิ
ลปิ
นชาวเยอรมั
น และการแสดงจากนั
กเรี
ยนทุ
น 
ส่
งเสริ
มดนตรี
คลาสสิ
กในพระอุ
ปถั
มภ์
ฯ ซึ่
งมี
ผู
ให้
ความสนใจเข้
ชมคอนเสิ
ร์
ตเป็
นจ�
ำนวนมาก โดยทุ
นส่
งเสริ
มดนตรี
คลาสสิ
กนี้
ได้
รั
บพระราชทานมาจากทรั
พย์
ส่
วนพระองค์
 โดยทรงเป็
นองค์
ประธานและทรงรั
บเป็
นองค์
อุ
ปถั
มภ์
ภายใต้
พระปณิ
ธาน 
“พั
ฒนา 
พรสวรรค์
 สรรค์
สร้
างคี
ตกวี
 ผลิ
ตนั
กดนตรี
สู
สากล”
  ก่
อตั้
งขึ้
เพื่
อส่
งเสริ
มกิ
จกรรมดนตรี
คลาสสิ
กตะวั
นตกให้
แพร่
หลายใน
ประเทศไทย และส่
งเสริ
มศิ
ลปิ
นที่
มี
ความสามารถให้
ได้
รั
บโอกาส 
พั
ฒนาศั
กยภาพด้
านดนตรี
คลาสสิ
กของคนไทยสู
สายตาชาวโลก
การแสดงดนตรี
คลาสสิ
กน้
อมร�
ำลึ
กพระกรุ
ณาธิ
คุ
สมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาส
-
ราชนคริ
นทร์
สวธ. เปิ
ดเวที
ร้
องร�
ำท�
ำเพลง ครั้
งที่
๒ 
กั
บกลุ่
มนั
กร้
องรางวั
ลนานาชาติ
การแสดงคอนเสิ
ร์
ตโดยกลุ
มนั
กร้
องรางวั
ลนานาชาติ
ในครั้
งนี้
เป็
นการแสดงความสามารถของนั
กร้
องไทยที่
ได้
ไปสร้
างชื่
อเสี
ยง
ให้
แก่
ประเทศชาติ
บนเวที
การประกวดและเวที
การแสดงระดั
นานาชาติ
 ซึ่
งเป็
นการแสดงร่
วมกั
บคณะศิ
ลปากรแจ๊
ส อแคป-
เปลล่
า (เป็
นการรวมตั
วกั
นของนั
กศึ
กษาภาควิ
ชาขั
บร้
องเพลง
แจ๊
ส และวงเดอะซั
นนี
 ทรี
โอ ซึ่
งเป็
นวงเฉพาะกิ
จของคณาจารย์
ดนตรี
ของมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร) ร่
วมด้
วยนั
กร้
องที่
ได้
รั
บการ
การั
นตี
พลั
งเสี
ยงจากเวที
การประกวดระดั
บนานาชาติ
 เช่
น  
นาย
ศรั
ณย์
 คุ
งบรรพต  นายพั
ทธ์
นิ
ธาน ศรี
เอี่
ยม  นางสาวปรี
ยาพร
ยอดสลุ
ง นางสาวนรั
ฏฐา กรี
พานิ
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124