114
วั
ฒนธ รม
ต้
อนรั
บการก้
าวย่
างสู
ประชาคมอาเซี
ยน  
กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม
 (สวธ.) จึ
งได้
จั
ด 
การประชุ
มเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การดนตรี
นาฏศิ
ลป์
อาเซี
ยนส�
ำหรั
บครู
ดนตรี
 ขึ้
น เพื่
อสร้
างความร่
วมมื
ระหว่
างครู
ดนตรี
-นาฏศิ
ลป์
 ในกลุ
มประชาคมอาเซี
ยน โดยมุ
หวั
งให้
ครู
เป็
นสื่
อกลางถ่
ายทอดความรู
ความเข้
าใจในดนตรี
และ
นาฏศิ
ลป์
แก่
นั
กเรี
ยน อี
กทั้
งเป็
นการเสริ
มสร้
างความสั
มพั
นธ์
อั
ดี
และความร่
วมมื
อด้
านต่
างๆ ระหว่
างประชาชนในกลุ
มประเทศ
อาเซี
ยน การประชุ
มในครั้
งนี้
จั
ดขึ้
นระหว่
างวั
นที่
 ๗-๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุ
มเล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
ประเทศไทย
การจั
ดประชุ
มระดั
บนานาชาติ
ในครั้
งนี้
 สวธ. ได้
รั
บความร่
วมมื
อย่
างดี
ยิ่
งจากศู
นย์
ภู
มิ
ภาคโบราณคดี
และวิ
จิ
ตรศิ
ลป์
ภายใต้
องค์
การรั
ฐมนตรี
ศึ
กษาแห่
งเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
 (SEAMEO/
SPAFA) และสมาคมครู
ดนตรี
 (ประเทศไทย) โดยเวที
นี้
ได้
เปิ
ด 
โอกาสให้
ครู
ผู
สอนจากกลุ
มประเทศอาเซี
ยนได้
แลกเปลี่
ยน 
เรี
ยนรู
 ท�
ำความเข้
าใจ เรื่
องดนตรี
และนาฏศิ
ลป์
ของเพื่
อน
สมาชิ
ก และให้
ตระหนั
กถึ
งความส�
ำคั
ญของการสอนดนตรี
นาฏศิ
ลป์
อาเซี
ยน รวมทั้
งน�
ำความรู
ที่
ได้
รั
บไปสอนเด็
กในชั้
เรี
ยนของประเทศตนเอง 
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
 อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
กล่
าวถึ
งการจั
ดงานในครั้
งนี้
ว่
า “การพั
ฒนารวมทั้
งความร่
วมมื
ด้
านต่
างๆ ในกลุ
มประชาคมอาเซี
ยน ที่
จะเกิ
ดขึ้
นได้
นั้
น ใน
ล�
ำดั
บแรก ประเทศที่
เป็
นสมาชิ
กของกลุ
ม ซึ่
งประกอบด้
วยไทย
สวธ. สร้
างความรู้
 เสริ
มความสั
มพั
นธ์
ให้
ครู
ดนตรี
-นาฏศิ
ลป์
 ในกลุ่
มประชาคมอาเซี
ยน
วั
ฒนธรรม
ปริ
ทั
ศน์
มาเลเซี
ย สิ
งคโปร์
 ลาว พม่
า บรู
ไน เวี
ยดนาม ฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
อิ
นโดนี
เซี
ย และกั
มพู
ชา ทั้
ง ๑๐ ประเทศนี้
จะต้
องมี
ความเข้
าใจ
ซึ่
งกั
นและกั
น ถึ
งความแตกต่
างในด้
านเชื้
อชาติ
 วั
ฒนธรรม
ศาสนา ความเชื่
อ ตลอดจนวิ
ถี
ชี
วิ
ต ของคนในแต่
ละประเทศ
ก่
อน ความร่
วมมื
อด้
านต่
างๆ ก็
จะตามมา กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
กระทรวงวั
ฒนธรรม ในฐานะหน่
วยงานที่
มี
บทบาทในการ 
ส่
งเสริ
ม อนุ
รั
กษ์
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาติ
 จึ
งได้
น�
ำดนตรี
และ
นาฏศิ
ลป์
มาเป็
นสื่
อกลางเพื่
อสร้
างความเข้
าใจซึ่
งกั
นและกั
เพราะดนตรี
และนาฏศิ
ลป์
อาเซี
ยนเป็
นศิ
ลปะที่
มี
ทั้
งความ
คล้
ายคลึ
งกั
นและมี
ความหลากหลาย ไม่
ว่
าจะเป็
นเครื่
องดนตรี
เพลง ท่
วงท�
ำนอง การร้
อง แนวคิ
ดทางดนตรี
และท่
าทางการแสดง 
จึ
งจ�
ำเป็
นจะต้
องจั
ดการเรี
ยนการสอน ให้
เด็
กได้
เรี
ยนรู
เข้
าใจ
และสามารถใช้
ดนตรี
และนาฏศิ
ลป์
เป็
นสื่
อในการสร้
างความ
สั
มพั
นธ์
อั
นดี
กั
บประชาคมในกลุ
มอาเซี
ยน เพื่
อน�
ำไปสู
ความ 
ร่
วมมื
อในการแก้
ไขปั
ญหา การพั
ฒนาอย่
างสร้
างสรรค์
และยั่
งยื
น” 
ในการประชุ
มดั
งกล่
าวมี
กิ
จกรรมการแสดงดนตรี
และนาฏศิ
ลป์
ของประเทศไทย การขั
บร้
องประสานเสี
ยง โดยวงขั
บร้
อง
ประสานเสี
ยงสวนพลู
 การบรรยายให้
ความรู
เรื่
องดนตรี
และ
นาฏศิ
ลป์
ของประเทศสมาชิ
กในกลุ
มอาเซี
ยน โดยผู
เชี่
ยวชาญ
ด้
านดนตรี
และนาฏศิ
ลป์
ของแต่
ละประเทศ และในวั
นสุ
ดท้
าย
ของการประชุ
มได้
มี
การแสดงดนตรี
และนาฏศิ
ลป์
อาเซี
ยน
เป็
นการรวมศิ
ลปะการแสดงของประเทศสมาชิ
กไว้
ด้
วยกั
น ซึ่
ได้
รั
บความสนใจจากครู
ดนตรี
และประชาชนชาวไทยเข้
าร่
วม 
ชมการแสดงอย่
างคั
บคั่
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124