กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
113
ดนตรี
นอกจากจะสร้
างความสุ
ข ความเพลิ
ดเพลิ
น ทั้
งต่
อผู
เล่
และผู
ฟั
งแล้
ว ดนตรี
ยั
งเป็
นศาสตร์
ที่
ฝึ
กให้
ผู
เล่
นมี
ระเบี
ยบวิ
นั
ต่
อตนเองได้
เป็
นอย่
างดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
 (สวธ.) จึ
งได้
จั
การอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การค่
ายดนตรี
วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย 
ในพระอุ
ปถั
มภ์
สมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ
เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา
กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
และค่
ายขั
บร้
องคณะนั
กร้
อง
ประสานเสี
ยงเยาวชนไทย
 ระหว่
างวั
นที่
 ๒๓-๒๗ เมษายน
๒๕๕๕  โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อเยาวชนได้
ใช้
เวลาว่
างร่
วมกั
นท�
กิ
จกรรมกลุ
ม ฝึ
กฝนตนเองให้
มี
ความรั
บผิ
ดชอบและพั
ฒนา
บุ
คลิ
กภาพทางด้
านสติ
ปั
ญญา ความสามารถทางอารมณ์
 สั
งคม 
และคุ
ณธรรม พร้
อมส่
งเสริ
มให้
เยาวชนเป็
นผู
รั
กษาและถ่
ายทอด
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมที่
ดี
งามทั้
งของไทยและสากล
โดยกิ
จกรรมในการฝึ
กอบรมประกอบด้
วย 
กิ
จกรรมเชิ
งทฤษฎี
เป็
นการถ่
ายทอดความรู
และพั
ฒนาการบรรเลงดนตรี
และการ 
ขั
บร้
องประสานเสี
ยงอย่
างถู
กหลั
กวิ
ธี
โดยวิ
ทยากรผู
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
และ 
กิ
จกรรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
 มี
การแยกฝึ
กซ้
อมของนั
กดนตรี
และ 
นั
กร้
องประสานเสี
ยง โดยได้
รั
บเกี
ยรติ
จากวิ
ทยากรผู
มี
ความ
สามารถ เพื่
อเพิ่
มพู
นทั
กษะและเสริ
มสร้
างประสบการณ์
ที่
จะ 
ก้
าวสู
ขั้
นมาตรฐานสากล นอกจากนี้
ยั
งเป็
นการฝึ
กให้
เยาวชน
ไทยมี
ระเบี
ยบวิ
นั
ย รู
จั
กท�
ำงานเป็
นที
ม  เกิ
ดความรั
กความ
สามั
คคี
และมี
มิ
ตรไมตรี
ต่
อกั
น  ในวั
นสุ
ดท้
ายของการฝึ
กอบรม
เชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทยและคณะนั
กร้
องประสาน
เสี
ยงเยาวชนไทย ได้
ร่
วมกั
นแสดงคอนเสิ
ร์
ดนตรี
บรรเลงขั
เพลงประสาน
ณ หอประชุ
มสุ
ภรณ์
 วี
รวรรณ โรงเรี
ยนชลกั
นยา-
นุ
กู
ล จั
งหวั
ดชลบุ
รี
 โดยมี
นางสุ
กุ
มล คุ
ณปลื้
รั
ฐมนตรี
ว่
าการ
กระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
นประธาน และมี
ผู
ใหญ่
ใจดี
นางปริ
ศนา
พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม  
นางวิ
ไล วิ
ทยานารถ- 
ไพศาล
 รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมชมการแสดงและ
ให้
ก�
ำลั
งใจแก่
เยาวชนคนดนตรี
ครั้
งนี้
ด้
วย
สวธ. เปิ
ดค่
ายอบรมเยาวชนคนดนตรี
พร้
อมจั
ดคอนเสิ
ร์
ตประจ�
ำปี
๒๕๕๕
การแสดงคอนเสิ
ร์
กั
ลยาณิ
วั
ฒนาคารวาลั
ย 
ครั้
งที่
 ๕
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
 (สวธ.) ได้
จั
ดการแสดงคอนเสิ
ร์
ต 
“กั
ลยาณิ
วั
ฒนาคารวาลั
ย” ครั้
งที่
 ๕
 ขึ้
น บรรเลงโดยวงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย ในพระอุ
ปถั
มภ์
สมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
กั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
 เมื่
อวั
นอาทิ
ตย์
ที่
 ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุ
มเล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
ประเทศไทย 
คอนเสิ
ร์
ตครั้
งนี้
เป็
นการแสดงดนตรี
เพื่
อเทิ
ดพระเกี
ยรติ
สมเด็
พระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาส- 
ราชนคริ
นทร์
 ด้
วยทรงมี
พระเมตตารั
บวงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย 
ไว้
ในพระอุ
ปถั
มภ์
 เมื่
อวั
นที่
 ๓๑ สิ
งหาคม ๒๕๔๙ และเป็
นการ
สนั
บสนุ
นให้
เยาวชนไทยได้
แสดงความสามารถด้
านการแสดง
ดนตรี
สากล โดยน�
ำบทเพลงคลาสสิ
กที่
ประพั
นธ์
โดยคี
ตกวี
ระดั
โลก คื
อ Mozart/Tchaikovsky Gioachino Rossini/ 
Franz Von Supp
é
Giuseppe Verdi/Johannes Brahm 
และบทเพลง “แสงหนึ่
งคื
อรุ
งงาม” ที่
ประพั
นธ์
โดยนั
กแต่
งเพลง 
ชื่
อดั
งของประเทศ บอย โกสิ
ยพงษ์
 มาใช้
บรรเลงเพื่
อแสดง
ความกตั
ญญู
ต่
อพระองค์
ท่
าน
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124