116
วั
ฒนธ รม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
 (สวธ.) 
จั
ดการสั
มมนาเพื่
อเสริ
มสร้
าง
และขยายเครื
อข่
ายสื่
อวั
ฒนธรรมสั
มพั
นธ์
 ขึ้
นในระหว่
างวั
นที่
๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทาวน์
อิ
นทาวน์
 กรุ
งเทพ-
มหานคร เพื่
อให้
สั
งคมตระหนั
กในคุ
ณค่
าของวั
ฒนธรรม
ภู
มิ
ปั
ญญา และเสริ
มสร้
างความรู
 ความเข้
าใจการด�
ำเนิ
นงาน
ด้
านวั
ฒนธรรม โดยมี
นางวิ
ไล วิ
ทยานารถไพศาล
 รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เป็
นประธานการสั
มมนา  
การเสริ
มสร้
างเครื
อข่
ายและขยายสื่
อวั
ฒนธรรมสั
มพั
นธ์
เป็
น 
การเสริ
มสร้
างความรู
 ความเข้
าใจการด�
ำเนิ
นงานด้
านวั
ฒนธรรม
สวธ. จั
ดการสั
มมนา
เพื่
อเสริ
มสร้
างและขยายเครื
อข่
าย
สื่
อวั
ฒนธรรมสั
มพั
นธ์
และแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู
การจั
ดการงานวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นร่
วมกั
ผู
ผลิ
ตรายการ นั
กจั
ดรายการวิ
ทยุ
 ผู
บริ
หารและผู
ด�
ำเนิ
นการ
โทรทั
ศน์
เคเบิ
ลท้
องถิ่
นจ�
ำนวน ๒๔๐ คน ซึ่
งจะท�
ำให้
เกิ
ดความ
เชื่
อมโยงในการผลั
กดั
นงานวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นไปสู
ประชาชน
อั
นส่
งผลให้
การด�
ำเนิ
นงานทางด้
านวั
ฒนธรรมประสบความ
ส�
ำเร็
จและมี
ประสิ
ทธิ
ภาพ
การสั
มมนาประกอบด้
วยการบรรยายเรื่
องนโยบายและทิ
ศทาง
การด�
ำเนิ
นงานด้
านวั
ฒนธรรมในมิ
ติ
ต่
างๆ  บทบาทและความ
ส�
ำคั
ญของสื่
อต่
อการเผยแพร่
วั
ฒนธรรม และมี
การร่
วมระดม
ความคิ
ดในการเผยแพร่
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของ 
สื่
อวิ
ทยุ
และโทรทั
ศน์
เคเบิ
ลท้
องถิ่
น เพื่
อเป็
นการพั
ฒนาและ
เสริ
มสร้
างสมรรถนะเครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรม อั
นน�
ำไปสู
การ
ขยายเครื
อข่
ายของนั
กจั
ดรายการวิ
ทยุ
และผู
บริ
หาร หรื
อ 
ผู
ด�
ำเนิ
นการโทรทั
ศน์
เคเบิ
ลท้
องถิ่
น เพื่
อร่
วมเป็
นเครื
อข่
าย
วั
ฒนธรรมในโอกาสต่
อไป
เครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
พลั
งขั
บเคลื่
อนวั
ฒนธรรมไทย
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
 (สวธ.) ตระหนั
กถึ
งความส�
ำคั
ญของการ
ด�
ำเนิ
นงานวั
ฒนธรรมโดยภาคประชาชน จึ
งได้
จั
การประชุ
ชี้
แจงการจดแจ้
งเป็
นเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
 โดยมี
ประธานสภา
วั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดทั่
วประเทศ ประธานสภาวั
ฒนธรรม ๕๐ เขต
ในกรุ
งเทพมหานคร และอาสาสมั
ครวั
ฒนธรรม เข้
าร่
วมประชุ
รั
บทราบกระบวนการจดแจ้
งเป็
นเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม รวมถึ
กระบวนการเลื
อกตั้
งกรรมการสภาวั
ฒนธรรม ตาม พ.ร.บ. 
และกฎกระทรวงที่
เกี่
ยวข้
อง ด้
วยมุ
งหวั
งให้
น�
ำผลการประชุ
มนี้
ไปขยายผล สร้
างความเข้
าใจเรื่
องการจดแจ้
งเป็
นเครื
อข่
าย
วั
ฒนธรรมและสมาชิ
กสภาวั
ฒนธรรมในท้
องถิ่
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
 อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ประธานการประชุ
มชี้
แจงการจดแจ้
งเป็
นเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
เปิ
ดเผยว่
ารั
ฐบาลมี
นโยบายเร่
งรั
ดด�
ำเนิ
นงานด้
านศาสนา ศิ
ลปะ
และวั
ฒนธรรมให้
มี
บทบาทในการสร้
างสรรค์
ความเจริ
ญ และ
ความเข้
มแข็
งอย่
างยั่
งยื
นของประเทศชาติ
 ซึ่
งภาคประชาชนเป็
พลั
งที่
ส�
ำคั
ญยิ่
งในการอนุ
รั
กษ์
 ฟื
นฟู
จารี
ตประเพณี
ภู
มิ
ปั
ญญา
ท้
องถิ่
น รวมทั้
งศิ
ลปวั
ฒนธรรมของท้
องถิ่
นและของชาติ
 โดยใช้
วิ
ธี
ด�
ำเนิ
นการผ่
านสภาวั
ฒนธรรมในแต่
ละภู
มิ
ภาค  รวมทั้
งแผน
พั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
 ฉบั
บที่
 ๑๑ ได้
เน้
นให้
ประชาชนมี
ส่
วนร่
วมในการวางแผน สร้
างเครื
อข่
ายความร่
วมมื
ระหว่
างสภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ด กั
บภาคี
การพั
ฒนาจากทุ
ก 
ภาคส่
วน ในการขยายบทบาทของสภาวั
ฒนธรรม ให้
เป็
นกลไก
เฝ้
าระวั
งทางวั
ฒนธรรม ซึ่
งกฎหมายที่
เกี่
ยวข้
องกั
บการด�
ำเนิ
การดั
งกล่
าว ก�
ำลั
งจะประกาศใช้
ในราชกิ
จจานุ
เบกษา
ภาคประชาชนคื
อกลไกส�
ำคั
ญ เป็
นผู
ผลั
กดั
นและสื
บสานวั
ฒนธรรม 
ประจ�
ำชาติ
ให้
คงอยู
สื
บต่
อจากรุ
นสู
รุ
น  และในอนาคตคื
อผู
ขั
บเคลื่
อนวั
ฒนธรรมไทยสู่
เวที
ประชาคมอาเซี
ยน
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124