112
วั
ฒนธ รม
สวธ. น�
ำครอบครั
วหรรษา
เยื
อนถิ ่
นทวารวดี
พาศึ
กษาวิ
ถี
ไทย 
ด้
วยเล็
งเห็
นถึ
งความส�
ำคั
ญของครอบครั
วอั
นเป็
นรากฐานส�
ำคั
ของเด็
กๆ ที่
จะเติ
บโตเป็
นผู
ใหญ่
ที่
ดี
ในอนาคต  การที่
สมาชิ
ก 
ในครอบครั
วได้
ร่
วมกั
นท�
ำกิ
จกรรมที่
สร้
างสรรค์
และส่
งเสริ
วั
ฒนธรรมไทยร่
วมกั
น นั
บเป็
นการปลู
กฝั
งให้
เด็
กๆ มี
ความรั
ก 
และความเข้
าใจในวิ
ถี
วั
ฒนธรรมไทยได้
เป็
นอย่
างดี
กรมส่
งเสริ
ม 
วั
ฒนธรรม
(สวธ.) จึ
งได้
จั
ดท�
ำโครงการ “ครอบครั
วหรรษา 
พาศึ
กษาวิ
ถี
ไทย”  โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อให้
สมาชิ
กในครอบครั
ว 
ได้
ศึ
กษาเรี
ยนรู
วั
ฒนธรรมไทยในรู
ปแบบต่
างๆ  และร่
วมแลกเปลี่
ยน 
วั
ฒนธรรมที่
แตกต่
างกั
นระหว่
างครอบครั
วจากส่
วนกลางและ
ท้
องถิ่
น  เพื่
อเป็
นการเปิ
ดประสบการณ์
ชี
วิ
ตให้
แก่
เด็
ก เยาวชน
และผู
ปกครอง  ได้
สร้
างความสั
มพั
นธ์
อั
นดี
ระหว่
างกั
น  ส�
ำหรั
เส้
นทางปฐมฤกษ์
นั้
น สวธ. ได้
น�
ำ ๒๐ ครอบครั
วที่
เข้
าร่
วม
กิ
จกรรมออกศึ
กษาเส้
นทาง 
“มรดกทางวั
ฒนธรรมทวารวดี
จั
งหวั
ดราชบุ
รี
 กาญจนบุ
รี
 สุ
พรรณบุ
รี
 และนครปฐม  ระหว่
าง
วั
นที่
 ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
๒๐ ครอบครั
วที่
ร่
วมเดิ
นทางไปกั
บ สวธ. ในครั้
งนี้
ได้
มี
โอกาส
ศึ
กษาเรี
ยนรู
ศิ
ลปะการแสดงร่
วมสมั
ย ณ สวนศิ
ลป์
บ้
านดิ
อ�
ำเภอโพธาราม  ชมการปั
นงานเซรามิ
กอั
นเป็
นภู
มิ
ปั
ญญา 
ทางวั
ฒนธรรมที่
สื
บทอดจากบรรพบุ
รุ
ษชาวจี
นโพ้
นทะเล และ
ร่
วมฝึ
กอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การงานเซรามิ
ก ณ โรงงานเถ้
าฮงไถ่
อ�
ำเภอเมื
อง จั
งหวั
ดราชบุ
รี
  รวมทั้
งฝึ
กปฏิ
บั
ติ
การเรี
ยนรู
วิ
ถี
ไทย
ตามฐานกิ
จกรรมต่
างๆ  เช่
น หุ
นกระบอกสายใยวั
ฒนธรรม
ขนมวิ
ถี
ไทย ของเล่
นวิ
ถี
ไทย และสร้
างสรรค์
ศิ
ลปะประดิ
ษฐ์
การเพ้
นต์
เสื้
อ  นอกจากนี้
ยั
งได้
ชมการแสดงร�
ำกะเหรี่
ยงจาก
คณะเยาวชนจั
งหวั
ดราชบุ
รี
 การแสดงหุ
นกระบอกไทยโดยคณะ
เยาวชนจากส่
วนกลาง ร่
วมกั
บบ้
านตุ
กกะตุ
นหุ
นกระบอกไทย
พร้
อมทั้
งยั
งได้
เยี่
ยมชมหอศิ
ลป์
เอมเจริ
ญ (บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
นายประเทื
อง เอมเจริ
ญ) ณ อ�
ำเภอท่
าม่
วง จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
และชมสาธิ
ตการแสดงพื้
นบ้
าน ณ บ้
านแม่
ขวั
ญจิ
ต ศรี
ประจั
นต์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
 (เพลงพื้
นบ้
าน-อี
แซว) และเรี
ยนรู
วิ
ถี
ชี
วิ
ตการ
ท�
ำนาแบบไทยดั้
งเดิ
ม ณ หมู
บ้
านควายไทย จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
ก่
อนกลั
บพาเยี่
ยมชมพิ
พิ
ธภั
ณฑ์
หุ
นขี้
ผึ้
งไทย อ�
ำเภอนครชั
ยศรี
จั
งหวั
ดนครปฐม   
กิ
จกรรมที่
จั
ดขึ้
นในครั้
งนี้
เป็
นการน�
ำวั
ฒนธรรมและวิ
ถี
ชี
วิ
ตของ
ความเป็
นไทยมาเป็
นตั
วเชื่
อมความสั
มพั
นธ์
ของทุ
กคนใน
ครอบครั
ว  ตลอด ๔ วั
นของการเดิ
นทางร่
วมกั
นนั
บเป็
นช่
วงเวลา
แสนพิ
เศษที่
มี
คุ
ณค่
าต่
อทุ
กคนในครอบครั
ว โดยเฉพาะอย่
างยิ่
ส�
ำหรั
บเด็
กและเยาวชนที่
ได้
มี
โอกาสสั
มผั
สกั
บวิ
ถี
วั
ฒนธรรมไทย
ซึ่
งเมื่
อเติ
บโตเป็
นผู
ใหญ่
จะเป็
นก�
ำลั
งส�
ำคั
ญในการสื
บสานและ
ส่
งเสริ
มวิ
ถี
ชี
วิ
ตแบบไทยให้
กั
บเยาวชนรุ่
นต่
อไป
วั
ฒนธรรม
ปริ
ทั
ศน์
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,...124