72
วั
ฒนธ รม
เมื
อเขาได้
ไปดู
ละครกรมศิ
ลปากรมาก็
กลายเป็
นแรงบั
นดาลใจ
ให้
สร้
างโรงละครขึ
นจากกล่
องขนมปั
งอี
ก ภายในเขี
ยนฉากตามอย่
าง
ที
ได้
ดู
ของจริ
ง พร้
อมจั
ดวางตุ
กตาตั
วจ้
อยที
ตกแต่
งกระดาษสี
เงิ
สี
ทอง โรยกากเพชร เป็
นเรื
องเป็
นราวต่
าง ๆ “ท�
าเองเล่
นเอง สนุ
เหลื
อหลาย” เขาหวนร�
าลึ
จนเมื
อจั
กรพั
นธุ
จบจากคณะจิ
ตรกรรมฯ มารั
บหน้
าที
เป็
อาจารย์
พิ
เศษในคณะมั
ณฑนศิ
ลป์
 มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร จึ
งมี
โอกาสรู
จั
กกั
บคุ
ณป้
าชื
น สกุ
ลแก้
ว บุ
ตรสาวของนายเปี
ยก ประเสริ
ฐ-
กุ
ล จนได้
เรี
ยนรู
วิ
ชาการเชิ
ดหุ
น รวมทั
งยั
งได้
สื
บต่
อมรดกหุ
นกระบอก
รุ
นเก่
ามาแทบทั
งโรง  ด้
วยฝี
ไม้
ลายมื
อทางศิ
ลปะจึ
งกลายเป็
นที
มา
ของการสร้
างสรรค์
ใหม่
 ในนามหุ
นกระบอกคณะจั
กรพั
นธุ
 โปษยกฤต 
ออกโรงครั
งแรกที
โรงละครแห่
งชาติ
ในปี
 พ.ศ. ๒๕๑๘ แสดงเรื
อง 
พระอภั
ยมณี
 ตอนหนี
นางผี
เสื
อสมุ
ทร อั
นเป็
นเหตุ
ให้
ได้
วิ
ชาเชิ
ดหุ
จากคุ
ณครู
วงษ์
 รวมสุ
ข แห่
งอั
มพวา สมุ
ทรสงคราม อี
กท่
านหนึ่
ง 
อี
ก ๒ ปี
ต่
อมา ในปี
 พ.ศ. ๒๕๒๐ หุ
นกระบอกคณะจั
กรพั
นธุ
โปษยกฤต ออกโรงอี
กครั
งกั
รามเกี
ยรติ
 ตอนนางลอย ณ วั
งสวน-
ผั
กกาด ช่
วงเวลาเดี
ยวกั
นนั
น จั
กรพั
นธุ
ได้
เรี
ยนวิ
ชาปั
กดิ
นเลื
อม
จากปรมาจารย์
เยื
อน ภาณุ
ทั
ต ซึ
งส่
งผลสื
บเนื
องต่
องานประณี
ตศิ
ลป์
ของเขาในยุ
คหลั
ด้
วยวั
ยยั
งไม่
ถึ
ง ๔๐ ปี
 ความมุ
งมั
นและผลงานของจั
กรพั
นธุ
เป็
นที
ประจั
กษ์
โดยเด่
นชั
ด ในปี
 พ.ศ. ๒๕๒๕ รศ. โชติ
 กั
ลยาณมิ
ตร
“ครู
ใหญ่
” ทางประวั
ติ
ศาสตร์
สถาปั
ตยกรรม เขี
ยนบทความยกย่
อง
ให้
เขาเป็
นหนึ
งในบรรดา “นายช่
างเอก” ในรอบ ๒๐๐ ปี
ของกรุ
รั
ตนโกสิ
นทร์
  แม้
จั
กรพั
นธุ์
จะมี
อาวุ
โสน้
อยที่
สุ
ดในเหล่
านายช่
างเอก
ที
อาจารย์
โชติ
ออกนาม กระนั
น “ก็
เป็
นผู
ที
ควรจะนั
บได้
ว่
าเป็
นช่
างเอก
แห่
งกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ได้
ด้
วยท่
านหนึ
ง เพราะเหตุ
ที
เป็
นผู
ที
มองเห็
ความงามอั
นอ่
อนหวานในศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทยได้
อย่
างลึ
กซึ
ง...
เป็
นบุ
คคลส�
าคั
ญอี
กผู
หนึ
งที
ทุ
มเทการปฏิ
บั
ติ
งานในชี
วิ
ตเพื
อการ
ภาพลายเส้
นแนวเสี
ยดสี
สั
งคม
ที่
จั
กรพั
นธุ์
วาดประกอบคอลั
มน์
ของ “ศศิ
วิ
มล” ใน
ลลนา
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...124