เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
107
การใช้
 ก็
จะได้
หมวดสี
เพิ
มมากขึ
นแตกออกไปอี
กไม่
รู
จบ  จากทฤษฎี
นี
ถ้
าต้
องการ
หมวดสี
ไทยเพิ
มขึ
นก็
สามารถน�
าสี
จากภาพจิ
ตรกรรมฝาผนั
งแล้
วน�
ามาจั
ดเป็
กลุ่
มใหม่
ได้
เช่
นกั
ตั
วอั
กษรก็
ถื
อเป็
นเอกลั
กษณ์
ไทยที
ชั
ดเจนที
สุ
ด เช่
น ถ้
าสิ
นค้
าน�
าเข้
าจาก
ต่
างประเทศอยากให้
มี
ความเป็
นไทย
ก็
เปลี
ยนเป็
นตั
วอั
กษรไทย หรื
อเรื
อง
ของการสื
อความหมาย ถ้
ามี
อั
กษรไทย
อยู
ในภาพย่
อมสื
อถึ
งความเป็
นไทย
ที
ผมค้
นคว้
าได้
 ๑๔ ยุ
คตั
วอั
กษรไทย 
ซึ
งจะเห็
นพั
ฒนาการของตั
วอั
กษร 
ทั
งนี
การใช้
ตั
วอั
กษรไทยเพื
อสื
อถึ
ความเป็
นไทยอย่
างชั
ดเจนนั
น ควร
ใช้
ตั
วอั
กษรที
มี
หั
วเพราะจะอ่
านง่
าย
และไม่
สั
บสน
มาถึ
งเรื
องภาพที
เป็
นเอกลั
กษณ์
ไทย ผมใช้
เวลารวบรวมค่
อนข้
างมาก
เพราะสื
อที
รวบรวมไว้
ส่
วนใหญ่
เป็
การตี
ความจากชาวต่
างชาติ
 ช่
วง
สั
มมนาผมให้
ผู
เชี
ยวชาญประมาณ 
ห้
าหกท่
าน ร่
วมกั
นบอกว่
าอะไรคื
อเอกลั
กษณ์
ไทย มี
คุ
ณเอนก นาวิ
กมู
ล กล่
าวถึ
สื
อสิ
งพิ
มพ์
ที
พอจะรวบรวมไว้
ได้
นั
น มี
การใช้
รู
ปช้
าง ธงชาติ
 เป็
นต้
น วิ
ธี
ของคุ
เอนกแสดงให้
เห็
นว่
าสิ
งที
ถู
กตี
พิ
มพ์
ใช้
งานมาแต่
อดี
ตนั
นถื
อเป็
นหลั
กฐานที
ชั
ดเจน 
ผมจึ
งใช้
วิ
ธี
นี
เป็
นแนวทางในการศึ
กษาโดยรวบรวมสิ
งพิ
มพ์
ของไทยจากทั
วประเทศ 
ประมาณ ๑,๔๐๐-๑,๕๐๐ ชิ
นงาน น�
ามาจั
ดอั
นดั
บการใช้
ภาพในสื
อต่
างๆ ว่
ามี
อะไรบ้
างที
แสดงถึ
งเอกลั
กษณ์
ไทย ที
มาที
ไปอี
กอย่
างหนึ
งคื
อด้
วยความเป็
อุ
ษาคเนย์
 ภู
มิ
ภาคที
มี
การแลกเปลี
ยนวั
ฒนธรรมกั
นตลอดเวลา กระทั
งไม่
รู
ว่
ของใครเป็
นของใคร โดยส่
วนตั
วผมคิ
ดว่
าถ้
าใครออกมาแสดงตั
วก่
อนก็
ถื
อเป็
การประกาศให้
รู
โดยทั
วกั
น ว่
าสิ
งใดเป็
นเอกลั
กษณ์
อย่
างไทย โดยมี
หลั
กฐาน
แสดงการใช้
งานและใช้
บ่
อยในสิ่
งพิ
มพ์
ของไทย
นอกจากนี
ยั
งมี
เอกสารการสั
มมนาเกี
ยวกั
บเอกลั
กษณ์
ไทยเมื
อประมาณ 
๑๐-๒๐ ปี
ก่
อน มี
สมเด็
จฯ พระพี
นางทรงเป็
นประธาน และ ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
ปราโมช ร่
วมสั
มมนาที
มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
และส�
านั
กนายกรั
ฐมนตรี
โดยเชิ
ญตั
วแทนจากภาครั
ฐ ภาคเอกชนหลายฝ่
าย ผมจึ
งน�
าเอกสารจากการ
สั
มมนาครั
งนั
นมาผนวกในงานวิ
จั
ยซึ
งแสดงให้
เห็
นว่
าการจั
ดอั
นดั
บข้
างต้
นเป็
นการ
จั
ดอั
นดั
บตามความนิ
ยม จั
ดอั
นดั
บจากผู
เชี
ยวชาญ จั
ดอั
นดั
บจากหนั
งสื
อที
เคยจั
อั
นดั
บมาแล้
ว และจากการสั
มมนาสรุ
ปว่
าอะไรไทยหรื
อไม่
ไทย ฉะนั
นการจั
อั
นดั
บไม่
ได้
มาจากเพี
ยงการสรุ
ปของผมเพี
ยงคนเดี
ยว ซึ
งสุ
ดท้
ายจึ
งได้
บทสรุ
ปภาพ
ที่
แสดงเอกลั
กษณ์
ไทยรวม ๖๒ อั
นดั
ภาพที่
แสดงเอกลั
กษณ์
มี
การแบ่
งหมวดการใช้
อย่
างไร
จากการวิ
จั
ยที
ผมท�
านั
น ได้
แบ่
งภาพที
เป็
นเอกลั
กษณ์
ออกเป็
นชาติ
 ศาสนา พระมหากษั
ตริ
ย์
 และประชาชน
ซึ
งแต่
ละหมวดมี
เอกลั
กษณ์
ที
แสดงออกมาอย่
างชั
ดเจน
ด้
านการท�
างานโฆษณาถื
อเป็
นการ
แบ่
ง Target group ซึ
งแต่
ละกลุ
มี
ลั
กษณะเฉพาะในการใช้
งาน
ภายในตั
วและไม่
สามารถน�
ามา
ใช้
ปะปนกั
นได้
ส่
วนอารมณ์
ในงานกราฟิ
อย่
างไทยจะแสดงออกตามหมวด
ชาติ
 ศาสนา พระมหากษั
ตริ
ย์
และประชาชน เช่
น หมวดชาติ
จะได้
อารมณ์
เร้
าใจ ปลุ
กอารมณ์
รั
กชาติ
 จั
ดอยู
ในประเภทการเผย
แพร่
วั
ฒนธรรม หากเป็
นเรื
องของ
ศาสนาจะให้
อารมณ์
ของความ
ศั
กดิ
สิ
ทธิ
 วิ
จิ
ตรงดงาม จะเห็
นได้
ว่
าแต่
ละหมวดจะสื
ออารมณ์
ที
แตกต่
างกั
นออกไปอย่
างชั
ดเจน
โดยเอกลั
กษณ์
ไทยที
กล่
าวมานั
นยั
งมี
เรื
องของเงื
อนไข
เรื
องของความเหมาะสมในการน�
ามาใช้
งาน เช่
น อย่
าน�
เอกลั
กษณ์
ของหมวดศาสนาหรื
อกษั
ตริ
ย์
ไปใช้
กั
บหมวด
ประชาชน ด้
วยเหตุ
ที
เรามี
ชนชั
น ความเหมาะสมภายใน
สั
งคม เงื
อนไขเหล่
านี
จึ
งเป็
นสิ
งที
ต้
องค�
านึ
งในการท�
างาน
ออกแบบด้
วยเหมื
อนกั
โดยหากจะออกแบบให้
มี
ความเป็
นไทยสามารถใส่
รู
ปแบบหรื
ออารมณ์
อะไรได้
บ้
าง ผมกลั
บไปถามผู
เชี
ยวชาญ 
สอบถามกราฟิ
กดี
ไซเนอร์
ว่
าตี
ความออกมาแล้
วจะเป็
อย่
างไร เช่
น มี
คนบอกว่
าความเป็
นไทยมั
กมี
ยอดแหลม ๆ
ในชิ
นงาน หรื
อการใช้
สี
สด สี
สะท้
อนแสง ใช้
ลวดลายความ
ประณี
ต ใช้
อั
กษรไทย จึ
งน�
ามาวิ
เคราะห์
 เช่
น ยอดแหลม
อย่
างยอดของช่
อฟ้
า มื
อพนม เจดี
ย์
 หน้
าบั
น ซึ
งแหลมอย่
าง
ไทยจะเป็
นลั
กษณะแหลมแบบตกท้
องช้
างหรื
อแหลมแบบ
จอมแห เป็
นแหลมที
มี
เอกลั
กษณ์
 ส่
วนลวดลายที
ประณี
วิ
จิ
ตรมั
กอยู
ในหมวดพระมหากษั
ตริ
ย์
 จากแนวคิ
ดที
ว่
าการ
ท�
าสิ
งใดให้
กษั
ตริ
ย์
หรื
อศาสนานั
นจะต้
องมี
ความละเอี
ยด 
ประณี
ตวิ
จิ
ตรที
สุ
ด แสดงถึ
งความเชื
อที
ว่
ายิ
งท�
าประณี
ตจะ
ยิ่
งส่
งผลให้
ได้
ขึ้
นสวรรค์
ความจ�
าเป็
นของเอกลั
กษณ์
ไทย
ในงานกราฟิ
กนั้
น อาจไม่
ใช่
ข้
าว
หรื
ออาหารที่
ต้
องกิ
นอิ่
ม หรื
อหาก
ขาดสิ่
งนั้
นไปแล้
วจะต้
องตาย 
แต่
เรี
ยกว่
าเป็
นความงดงาม สุ
นทรี
ยะ 
เหมื
อนจานอาหารที่
ต้
องมี
ของตกแต่
ง 
หรื
อเหมื
อนพวงมาลั
ยที่
ไม่
มี
ความ
จ�
าเป็
นกั
บชี
วิ
ต แต่
กลั
บแสดงถึ
งความ
งดงาม ความชื่
นใจ และเป็
นศั
กดิ์
ศรี
ของความเป็
นไทย”
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...124