วั
ฒนธรรม
ปริ
ทั
ศน์
114
วั
ฒนธ รม
กระทรวงวั
ฒนธรรมจั
ดงาน 
“สงกรานต์
เมษา ผ้
าขาวม้
าครองโลก” 
เนรมิ
ตประเพณี
ไทยกลั
บคื
นสู่
ชาวสยาม
กระทรวงวั
ฒนธรรม
 ร่
วมกั
บ 
ส�
านั
กงานจั
ดการทรั
พย์
สิ
น 
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย 
จั
ดงาน 
“สงกรานต์
เมษา ผ้
าขาวม้
ครองโลก”
 ณ สยามสแควร์
  ร่
วมส่
งน�
าแห่
งความสุ
ข 
เพื
อความสุ
ขสดชื
นของชาวสยาม  เนรมิ
ตประเพณี
สงกรานต์
แบบไทยๆ  ผสานมนต์
เสน่
ห์
ของผ้
าขาวม้
าไทย ไว้
ใจกลาง
สยามสแควร์
 เพื
อสื
บสานคุ
ณค่
าของประเพณี
สงกรานต์
ให้
ชาวไทยและนั
กท่
องเที
ยวชาวต่
างประเทศได้
เข้
าใจและ
ตระหนั
กถึ
งความดี
งามของวั
ฒนธรรมประเพณี
ที
สื
บทอดมา
ยาวนาน  โดยเมื
อวั
นที
 ๒ เมษายน ๒๕๕๕ 
นางสุ
กุ
มล 
คุ
ณปลื
  รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม เป็
นประธาน
ในการแถลงข่
าวการจั
ดงาน ร่
วมด้
วย
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม และ 
รศ. น.อ. นายแพทย์
เพิ
มยศ โกศลพั
นธุ์
 รองอธิ
การบดี
 จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย 
ให้
เกี
ยรติ
ร่
วมแถลงข่
าว ณ หอประชุ
มเล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
ประเทศไทย
สวธ. เปิ
ดเวที
ต้
อนรั
บการแสดงสร้
างสรรค์
“ร้
องร�
าท�
าเพลง”
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.)
จั
ดท�
าโครงการ 
“ร้
องร�
าท�
าเพลง”
บนพื
นที
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย” โดยเปิ
ดพื
นที
หอประชุ
มเล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย  ให้
ศิ
ลปิ
น 
มี
เวที
แสดงผลงานอย่
างสร้
างสรรค์
ตลอดเดื
อนพฤษภาคม 
ถึ
งเดื
อนสิ
งหาคม ๒๕๕๕ โดยไม่
คิ
ดค่
าใช้
จ่
ายใดๆ 
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
 อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
เปิ
ดเผยว่
า กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
จั
ดท�
าโครงการนี
ขึ
นเพื
ส่
งเสริ
มให้
ศิ
ลปิ
นได้
มี
พื
นที
แสดงผลงาน ให้
ความรู
แก่
เด็
ก 
เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั
วไป โดยการจั
ดการแสดงใน
ครั
งที
 ๑ ที
เพิ
งผ่
านพ้
นไป คื
อ การแสดงดนตรี
วงดุ
ริ
ยางค์
ซิ
มโฟนี
ออร์
เคสตร้
าประกอบสื
อร่
วมสมั
ยในบทพระราช
นิ
พนธ์
“พระมหาชนก”
 ได้
รั
บความสนใจจากเยาวชน และ
ประชาชนทั่
วไป เข้
าชมการแสดงเป็
นจ�
านวนมาก 
ส�
าหรั
บการแสดงที
น่
าสนใจในล�
าดั
บต่
อไปผู
ชมจะได้
ซาบซึ
กั
บบทเพลงจากกลุ
มนั
กร้
องรางวั
ลนานาชาติ
 และการแสดง
จากศิ
ลปิ
นคุ
ณภาพหลากสาขา ทั
งการบรรเลงดนตรี
วง 
ออเครสตร้
า การขั
บร้
องเพลงประสานเสี
ยง  คอนเสิ
ร์
ตเพลง
ลู
กทุ
ง การประกวดขั
บร้
องเพลงและการประกวดวงดนตรี
บิ๊
กแบนด์
สอบถามรายละเอี
ยดเพิ
มเติ
มหรื
อส�
ารองที
นั
ง ได้
ที
 โทร. 
๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่
อ ๔๑๑๙,๔๑๖๒
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124