106
วั
ฒนธ รม
จุ
ดเริ่
มต้
นของการศึ
กษางานกราฟิ
กดี
ไซน์
อย่
างไทยคื
อะไร
เริ
มจากตอนเรี
ยนปริ
ญญาโท ผมท�
าโปรเจ็
กต์
และจั
งานสั
มมนาค้
นหาว่
าเอกลั
กษณ์
ไทยคื
ออะไร ได้
แรงบั
นดาล
ใจจากการดู
งานกราฟิ
กของญี
ปุ
น ซึ
งจะรู
ทั
นที
ว่
าเป็
นงานของ
ญี
ปุ
น หรื
องานกราฟิ
กของอเมริ
กาก็
จะมี
สี
หรื
อมี
บางอย่
างที
เป็
นเอกลั
กษณ์
 แต่
เมื
อถามว่
ากราฟิ
กไทยเป็
นอย่
างไร ทุ
กคน
มั
กจะงง ๆ เบลอ ๆ หรื
ออาจคิ
ดว่
ากราฟิ
กไทยก็
คื
อการเอา
ลายไทยมาใช้
ในงานออกแบบ แต่
ผมกลั
บรู
สึ
กว่
ามั
นมี
ราย
ละเอี
ยดมากกว่
านั้
คนท�
างานกราฟิ
กมั
กได้
รั
บโจทย์
ค่
อนข้
างบ่
อย เมื
อรั
งานจากหน่
วยงานราชการ เช่
น กรมส่
งเสริ
มการส่
งออก หรื
หน่
วยงานด้
านการท่
องเที
ยว ให้
ออกแบบผลงานที
ออกมา
ดู
ไทย ๆ เราจึ
งคิ
ดต่
อยอดว่
า “ไทย ๆ” นั
นคื
ออะไร ผมจึ
น�
าหั
วข้
อเข้
าสู
การสั
มมนาเพื
อกระตุ
นให้
กราฟิ
กดี
ไซเนอร์
หั
นมาออกแบบงานโดยใส่
ความเป็
นไทยให้
มากยิ
งขึ
น เป็
การสั
มมนาเพื
อหาแนวทาง แต่
ยั
งไม่
ได้
คิ
ดว่
าจะท�
าวิ
ทยา
นิ
พนธ์
เรื่
องนี้
ในวั
นนั
นการสั
มมนาช่
วงเช้
ามี
ผู
เชี
ยวชาญด้
านเอก-
ลั
กษณ์
ไทยประมาณห้
าหกท่
าน  ช่
วงบ่
ายมี
กราฟิ
กดี
ไซเนอร์
แนวหน้
าของเมื
องไทยประมาณเจ็
ดแปดท่
าน มาถกประเด็
เรื
องกราฟิ
กแบบไทย  ในช่
วงเช้
าผู
เชี
ยวชาญอธิ
บายเรื
อง
เอกลั
กษณ์
ไทยว่
ามี
อะไรบ้
าง แต่
ก็
ไม่
สามารถประยุ
กต์
เป็
งานออกแบบได้
 ส่
วนช่
วงบ่
ายทุ
กท่
านก็
เป็
นผู
รู
เรื
องกราฟิ
ก 
แต่
ออกตั
วว่
าไม่
รู
จริ
ง ๆ ว่
าเอกลั
กษณ์
ไทยคื
ออะไร  สุ
ดท้
าย
วั
นนั
นไม่
ได้
ข้
อสรุ
ป จึ
งมี
ประเด็
นว่
าต้
องมี
ใครสั
กคนที
ศึ
กษา
เรื
องเอกลั
กษณ์
และกราฟิ
กแล้
วน�
ามารวมกั
น  ผมจึ
งอาสา
ท�
าหน้
าที
รวบรวมองค์
ประกอบของการออกแบบว่
าประกอบ
ด้
วยอะไรบ้
าง  ทั
งยั
งจั
ดสั
มมนาโครงการ “ตื
นเถิ
ดกราฟิ
ไทย” เพื
อกระตุ
นให้
เกิ
ดความฮึ
กเหิ
มว่
าเราจะเป็
นเอกราช
ทางการออกแบบ มี
จุ
ดประสงค์
เพื
อหาตั
วตน รู
ปแบบที
เป็
เอกลั
กษณ์
ในการออกแบบเลขนศิ
ลป์
ไทย โดยการถ่
ายทอด
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม วิ
ถี
ชี
วิ
ต บุ
คลิ
กไทยลงในงานออกแบบเลขน-
ศิ
ลป์
 ท�
างานออกแบบที่
สามารถแสดงเอกลั
กษณ์
ไทยได้
ผมมองว่
าความจ�
าเป็
นของเอกลั
กษณ์
ไทยในงาน
กราฟิ
กนั
น อาจไม่
ใช่
ข้
าวหรื
ออาหารที
ต้
องกิ
นอิ
ม หรื
อหาก
ขาดสิ
งนั
นไปแล้
วจะต้
องตาย แต่
เรี
ยกว่
าเป็
นความงดงาม 
สุ
นทรี
ยะ เหมื
อนจานอาหารที
ต้
องมี
ของตกแต่
ง หรื
อเหมื
อน
พวงมาลั
ยที
ไม่
มี
ความจ�
าเป็
นกั
บชี
วิ
ต แต่
กลั
บแสดงถึ
งความ
งดงาม ความชื่
นใจ และเป็
นศั
กดิ์
ศรี
ของความเป็
นไทย
โครงการนี
ท�
าขึ
นเพื
อสร้
างแรงบั
นดาลใจในการออกแบบว่
าเอกลั
กษณ์
ของ
ชาติ
นั้
นมี
สิ่
งใดที่
สามารถสื่
อในงานออกแบบได้
บ้
าง  ความหมายของเอกลั
กษณ์
ไทยคื
อสิ
งที
ยอมรั
บและใช้
บ่
อย ๆ ถ้
าเราเริ
มท�
าเป็
นสไตล์
 ต่
อไปสิ
งนั