110
วั
ฒนธ รม
หมี่
ดะ ดวงดาวบนยอดดอย
เรื่
องและภาพ โอม รั
ชเวทย์
,
สละ นาคบ�
ารุ
ง และคณะ
(กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๔)
อาข่
าเป็
นกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ที
มี
เอกลั
กษณ์
ทางสั
งคมและวั
ฒนธรรม ตั
งถิ
นฐานอยู
บน
เขาสู
งทางภาคเหนื
อของประเทศไทย ลาว 
พม่
า และจี
น  ที
ผ่
านมาเรื
องราวของพวกเขา
มั
กถู
กเผยแพร่
ตามสื
อต่
าง ๆ ด้
วยข้
อมู
ล 
เชิ
งลบ  วั
ตถุ
ประสงค์
ของ
หมี
ดะ ดวงดาว
บนยอดดอย
 คื
อสร้
างความเข้
าใจที
ถู
กต้
อง
เกี
ยวกั
บชาวอาข่
า ผ่
านรู
ปแบบของการ์
ตู
น 
เพื
อให้
เข้
าถึ
งกลุ
มผู
อ่
านเยาวชนได้
ง่
าย 
น�
าเสนอผ่
านเรื
องราวของ “หมื
อซอ” หรื
อ 
“หมี
ดะ” หญิ
งสาวชาวอาข่
าที
อาศั
ยอยู
บน
ดอยวาวี
 อ�
าเภอแม่
สรวย จั
งหวั
ดเชี
ยงราย 
เริ
มเรื
องตั
งแต่
หมื
อซอยั
งอยู
ในครรภ์
ของแม่
จนเธอเกิ
ด เติ
บโต เรี
ยนรู
วิ
ถี
ชี
วิ
ตอาข่
าผ่
าน
การสั
งสอนของพ่
อแม่
และการหล่
อหลอม
ของชุ
มชน จวบจนกระทั
งแต่
งงานมี
ครอบครั
ว 
ขั
นตอนการท�
างานของการ์
ตู
นคุ
ณภาพเล่
มนี
เริ
มตั
งแต่
การให้
ข้
อมู
ลต่
าง ๆ โดยชาวอาข่
า 
ไปจนถึ
งการลงพื
นที
เก็
บรายละเอี
ยดมา 
สร้
างสรรค์
งาน ท�
าให้
หมี
ดะ ดวงดาวบน 
ยอดดอย
 ถื
อเป็
นตั
วอย่
างอั
นดี
ของความ
พยายามสร้
างความรั
บรู
เกี
ยวกั
บกลุ
มชาติ
พั
นธุ
อั
นแตกต่
างหลากหลายในสั
งคมไทย 
ตลาดสามชุ
เรื่
องเล่
า กั
บภาพเก่
าและใหม่
เอนก นาวิ
กมู
ล (บรรณาธิ
การ)
ด�
าเนิ
นงานโดย คณะกรรมการพั
ฒนา
ตลาดสามชุ
กเชิ
งอนุ
รั
กษ์
อ�
าเภอสามชุ
ก จั
งหวั
ดสุ
พรรณบุ
รี
(กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
กระทรวงวั
ฒนธรรม, ๒๕๕๔)
ตลาดสามชุ
ก เรื
องเล่
า กั
บภาพเก่
และใหม่
เกิ
ดจากความร่
วมมื
อของทั
งคน 
ในชุ
มชน คนนอกชุ
มชน ตลอดจนภาครั
ฐ 
ผ่
านการรวบรวมภาพถ่
ายเก่
าจากแต่
ละบ้
าน
แต่
ละตระกู
ลในตลาดสามชุ
ก ตลาดเก่
าแก่
อายุ
เกิ
นร้
อยปี
ริ
มแม่
น�
าท่
าจี
นในจั
งหวั
สุ
พรรณบุ
รี
 แล้
วต่
างคนต่
างมาช่
วยกั
นให้
ค�
อธิ
บายภาพ ถ่
ายทอดเรื
องราวของตลาด
สามชุ
กเผยแพร่
ให้
คนนอกได้
รู
จั
กประวั
ติ
-
ศาสตร์
ของชุ
มชน  เนื
อหาในหนั
งสื
อเล่
มนี
แบ่
งเป็
นสามส่
วนคื
อ ส่
วนแรก “สามชุ
ก 
ตลาดร้
อยปี
 ตลาดมี
ชี
วิ
ต พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
มี
ชี
วา” 
ว่
าด้
วยความเป็
นมาของตลาดสามชุ
กอย่
าง
สั้
น ๆ น่
าชมด้
วยภาพมุ
มสู
งที
บั
นทึ
กเมื
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๙๐ ท�
าให้
เราได้
เห็
นภู
มิ
ทั
ศน์
ของสามชุ
กในยุ
คนั
นจากทาง
อากาศ ส่
วนที
๒ คื
อ “ภาพเก่
าของชาวสามชุ
ก” 
เป็
นส่
วนภาพเล่
าเรื
องที
ดู
มี
ชี
วิ
ตชี
วา เมื
ภาพถ่
ายที
ครั
งหนึ
งถู
กบั
นทึ
กเพื
อเก็
บความ
ประทั
บใจ หรื
อเพื
อเป็
นที
ระลึ
ก ได้
เผยคุ
ณค่
ในการเป็
นบั
นทึ
กของท้
องถิ
น และส่
วนที
 ๓ 
คื
อ “สามชุ
กยุ
คปั
จจุ
บั
น-บ้
านเมื
อง ห้
างร้
าน 
ข้
าวของ ผู
คน” เป็
นเรื
องราวของร้
านและ
เรื
อนของแต่
ละตระกู
ลอย่
างสั
น ๆ ที
กอปรขึ
เป็
นเสน่
ห์
ของตลาดโบราณแห่
งนี
  หนั
งสื
เล่
มนี
จึ
งท�
าหน้
าที
ทั
งยื
ดอายุ
ภาพเก่
าส่
วน
บุ
คคลอั
นสั
มพั
นธ์
กั
บชุ
มชน และเป็
นตั
วอย่
าง
ของงานอนุ
รั
กษ์
ชุ
มชนที
เกิ
ดจากคนในชุ
มชน
เป็
นส�
าคั
๑๐๘ ธรรมะสะกิ
ดใจ
พระไพศาล วิ
สาโล
(ส�
านั
กพิ
มพ์
สารคดี
, ๒๕๕๔)
มาเตื
อนสติ
 สะกิ
ดใจ กั
บข้
อคิ
ดดี
ๆ ที่
คั
ดสรรจากบทความและค�
าบรรยายของ 
พระไพศาล วิ
สาโล ที
สื
อด้
วยประโยคง่
าย ๆ 
แต่
อิ
งหลั
กธรรมของพระพุ
ทธองค์
ที
ยากจะ
ปฏิ
เสธสั
จธรรมของโลกและมนุ
ษย์
“ในขณะที
ประสาทตาของเราไวต่
ความโกรธของคนอื
น แต่
ใจเรากลั
บเชื
องช้
ในการรู้
ทั
นความโกรธของตนเอง”
ไม่
ต้
องรอให้
ทุ
กข์
ก็
อ่
านได้
 และยาม
เผชิ
ญทุ
กข์
ก็
อ่
านดี
  หยิ
บอ่
านวั
นละนิ
ด 
ช่
วยพิ
ชิ
ตความทุ
กข์
ในใจตน
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...124