104
วั
ฒนธ รม
ไพโรจน์
 พิ
ทยเมธี
: (มุ
ม) มองงานกราฟิ
กดี
ไซน์
 “อย่
างไทย”
หากกล่
าวถึ
งงานกราฟิ
กดี
ไซน์
 (Graphic design) หลายคนอาจนึ
กถึ
งงานออกแบบ
ที
ต้
องใช้
คอมพิ
วเตอร์
ในการท�
างาน  แท้
จริ
งแล้
วคอมพิ
วเตอร์
เป็
นเพี
ยงเครื
องมื
อชิ
นหนึ
ที่
ช่
วยสร้
างสรรค์
ผลงาน เช่
นเดี
ยวกั
บดิ
นสอ ปากกา หรื
อพู่
กั
น  
ค�
าว่
า กราฟิ
ก (graphic) มี
ศั
พท์
บั
ญญั
ติ
ในภาษาไทยที
ใช้
แทนได้
คื
อ เรขศิ
ลป์
, เลขนศิ
ลป์
หรื
อเรขภาพ ส่
วน design หมายถึ
งการออกแบบ จึ
งมี
การแปลค�
า “กราฟิ
กดี
ไซน์
” ว่
าการ
ออกแบบเรขศิ
ลป์
หรื
อการออกแบบเลขนศิ
ลป์
  แต่
ถ้
าจะให้
นิ
ยามความหมายแล้
ว 
กราฟิ
ดี
ไซน์
ก็
คื
อการออกแบบรู
ปภาพสั
ญลั
กษณ์
 และมี
หน้
าที
สื
อความหมายจากสั
ญลั
กษณ์
นั
ไพโรจน์
พิ
ทยเมธี
 ท�
างานด้
านกราฟิ
กดี
ไซน์
มายาวนานกว่
า ๑๘ ปี
 เขาจบการศึ
กษาระดั
ปริ
ญญาตรี
 สาขาวิ
ชาประยุ
กต์
ศิ
ลปศึ
กษา และปริ
ญญาโท สาขาวิ
ชาการออกแบบนิ
เทศศิ
ลป์
จากคณะมั
ณฑนศิ
ลป์
 มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร  ในปี
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ไพโรจน์
ได้
ก่
อตั
งบริ
ษั
ครี
เอทโซน จ�
ากั
ด เป็
นบริ
ษั
ทที
ท�
างานด้
านโฆษณาและออกแบบ (Advertising & Graphic 
Agency) และเป็
นอาจารย์
พิ
เศษในคณะสถาปั
ตยกรรมและการออกแบบ มหาวิ
ทยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้
า พระนครเหนื
อ และคณะวิ
ชาการออกแบบเครื
องเคลื
อบดิ
นเผา 
วิ
ทยาลั
ยราชสุ
ดา มหาวิ
ทยาลั
ยมหิ
ดล  เขาเป็
นผู
หนึ
งที
ศึ
กษาค้
นคว้
าเกี
ยวกั
บงานกราฟิ
กดี
ไซน์
ที
แสดงออกถึ
งเอกลั
กษณ์
ไทยอย่
างเอาจริ
งเอาจั
ง เพื
อสร้
างแรงบั
นดาลใจให้
นั
กออกแบบไทย
ร่
วมสร้
างผลงานที่
แสดงเอกลั
กษณ์
ไทยให้
มากยิ่
งขึ้
ร่
วมวิ
พากษ์
และสั
มผั
สมุ
มมองของกราฟิ
กดี
ไซเนอร์
ผู
คลุ
กคลี
กั
บงานกราฟิ
กดี
ไซน์
 “อย่
างไทย” 
ไปพร้
อม ๆ กั
น...
วั
ฒนธรรมวิ
พากษ์
วรุ
ณพร พู
พงษ์
: สั
มภาษณ์
บั
นสิ
ทธิ์
 บุ
ณยะรั
ตเวช: ภาพ
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...124