เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
115
กระทรวงวั
ฒนธรรม พร้
อมดั
น 
THAI FIGHT THAI CULTURE 
ให้
ยิ่
งใหญ่
ระดั
บโลก
เพื
อเป็
นการผลั
กดั
นมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของไทย 
มวยไทย อาหารไทย
 และ 
วั
ฒนธรรมไทย
 ให้
ประจั
กษ์
แก่
สายตาชาวโลก  
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
จึ
งจั
ดงาน 
THAI FIGHT THAI CULTURE
 ซึ
งเป็
นการ 
ร่
วมมื
อระหว่
างภาครั
ฐและภาคเอกชน ในการส่
งเสริ
มและ 
เผยแพร่
วั
ฒนธรรมไทยไปสู
ความยิ
งใหญ่
ระดั
บโลก  โดยเมื
วั
นพุ
ธที่
 ๔ เมษายน ๒๕๕๕  
นางสุ
กุ
มล คุ
ณปลื
 รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม 
นายสุ
วั
จน์
 ลิ
ปตพั
ลลภ
 ประธาน
อ�
านวยการ การจั
ดการแข่
งขั
นชกมวยไทยโลก THAI 
FIGHT และ 
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
 อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
ม 
วั
ฒนธรรม ได้
ร่
วมกั
นแถลงข่
าว 
การแข่
งขั
นชกมวยไทยโลก 
THAI FIGHT THAI CULTURE
 ณ โรงแรมพู
ลแมน คิ
ง 
เพาเวอร์
  ภายใต้
แนวความคิ
ด มวยไทย อาหารไทย และ
วั
ฒนธรรมไทย เพื
อปกป้
องคุ
มครองมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรมของท้
องถิ
นและของชาติ
  พร้
อมทั
งส่
งเสริ
มและ 
เผยแพร่
องค์
ความรู้
ด้
านวั
ฒนธรรมไทยสู่
นานาชาติ
ด้
วยความ
ภาคภู
มิ
ใจ  โดยกิ
จกรรมส�
าคั
ญของงาน
THAI FIGHT THAI 
CULTURE
 ประกอบด้
วย
- 
การแข่
งขั
นชกมวยไทยโลก
 THAI FIGHT โดยสุ
ดยอด 
นั
กมวยไทยแห่
งยุ
ค, การจั
ดนิ
ทรรศการมวยไทย ที
เล่
าถึ
ง 
ต้
นก�
าเนิ
ดมวยไทย  มวยโบราณสี
ภาค นอกจากนี
ยั
งมี
การ
สาธิ
ตการไหว้
ครู
มวย  การแต่
งกายของมวยไทย  และศิ
ลปะ
การจดมวย
- 
นิ
ทรรศการอาหารไทย
 บอกเล่
าถึ
งคุ
ณค่
าของอาหารไทยที
มี
ประโยชน์
ทางโภชนาการ ความงดงามของศิ
ลปะการจั
ตกแต่
ง และความอร่
อยที่
ทั่
วโลกยอมรั
- 
การสาธิ
ตอาหารและขนมไทยยอดนิ
ยม
 พร้
อมร่
วม 
ออกร้
านจ�
าหน่
ายอาหารไทยเลิ
ศรสให้
ลิ้
มลอง
- 
นิ
ทรรศการวิ
ถี
ชี
วิ
ตและวั
ฒนธรรมไทย
งานแข่
งขั
นชกมวยไทยโลก THAI FIGHT THAI CULTURE
ก�
าหนดจั
ดขึ้
นสามครั้
ง ดั
งนี้
ครั้
งที่
 ๑
 ในวั
นที่
 ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จั
งหวั
ดชลบุ
รี
ครั้
งที่
 ๒
 ในเดื
อนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศออสเตรเลี
ครั้
งที่
 ๓
 ในเดื
อนสิ
งหาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศอั
งกฤษ
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124