100
วั
ฒนธ รม
“นาคาคติ
” ในวั
ฒนธรรมจี
ค�
าเรี
ยกพญานาคของชาวจี
นนั
นก็
คื
อค�
าว่
า “มั
งกร” 
เขี
ยนเป็
นอั
กษรจี
น :
 (เล้
ง) มั
งกรจี
นหรื
อที
ชาวจี
น 
เรี
ยกแตกต่
างตามการออกเสี
ยงในแต่
ละท้
องถิ
นว่
า 
“เล้
ง-เล่
ง-หลง-หลุ
ง” ในคติ
ของจี
นเชื
อกั
นว่
ามั
งกรคื
เทพเจ้
าองค์
หนึ
ง ท�
าหน้
าที
ปกป้
องคุ
มครองปราสาท 
ราชวั
งบนสรวงสวรรค์
 เป็
นสั
ตว์
ที
ทรงพลั
งและศั
กดิ
สิ
ทธิ
แห่
งฟ้
าและดิ
น เป็
นสั
ญลั
กษณ์
ที
น�
ามาซึ
งความสุ
ข 
ความอุ
ดมสมบู
รณ์
ของบ้
านเมื
อง ความเป็
นสิ
ริ
มงคล 
และเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของเพศชาย 
มั
งกรจี
นที
มี
กรงเล็
บห้
าเล็
บถื
อเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของ
จั
กรพรรดิ
หรื
อฮ่
องเต้
 ซึ
งเปรี
ยบประดุ
จสมมุ
ติ
เทพ ใน 
สมั
ยราชวงศ์
ชิ
ง (พ.ศ. ๒๑๗๘-๒๔๕๕) กษั
ตริ
ย์
จะประทั
บ 
บนบั
ลลั
งก์
มั
งกร เดิ
นทางโดยเรื
อมั
งกร เสวยพระ
กระยาหารบนโต๊
ะมั
งกร บรรทมบนเตี
ยงมั
งกร รวมถึ
งธง
ประจ�
าราชวงศ์
และตราประจ�
าแผ่
นดิ
นก็
มี
สั
ญลั
กษณ์
เป็
นรู
ปมั
งกร 
การเสื่
อมความคิ
ดเรื่
องนาค
ในเขตวั
ฒนธรรมพม่
ชาวพม่
าสมั
ยก่
อนที
จะนั
บถื
อพระพุ
ทธศาสนาก็
นั
บถื
อบู
ชางู
หรื
อพญานาคเช่
นเดี
ยวกั
น  หากต่
อมาใน
ราว พ.ศ. ๑๔๐๐ พระเจ้
าอโนรธามั
งฉ่
อ (หรื
อพระเจ้
อนุ
รุ
ทธ) แห่
งกรุ
งพุ
กาม ทรงเกิ
ดความเลื
อมใสพระพุ
ทธ-
ศาสนาหลั
งจากได้
ฟั
งพระพุ
ทธวจนะจากพระสงฆ์
ที
มาจากกรุ
งสะเทิ
ม จึ
งโปรดให้
เลิ
กการบู
ชางู
ที
เคยเป็
น 
จารี
ตของกรุ
งพุ
กามมากว่
า ๘๐ ปี
ลง ทั
งยั
งทรงให้
ขั
บไล่
พวกนั
กบวชที
บู
ชางู
 ที
เรี
ยกกั
นว่
า “อรี
ย์
” ออกไปจาก
เมื
อง และนิ
มนต์
พระสงฆ์
พวกพระอรหั
นต์
จากกรุ
ง 
สะเทิ
มนั้
นมาแทน 
หากแต่
ยั
งมี
เค้
าการนั
บถื
อนาคในพม่
าที
ยั
ง 
หลงเหลื
อปรากฏอยู
ในโบราณสถาน เช่
นที
ประดิ
ษฐาน 
เทวรู
ปพม่
า ๓๗ องค์
ณ พระมหาธาตุ
เจดี
ย์
ชเวสิ
กอง 
(Shwezigon Pagoda) เมื
องพุ
กามนั
น มี
ศิ
ลารู
ปนาค 
ประดั
บเอาไว้
ที
ฐานเจดี
ย์
 โดยมี
นิ
ทานกล่
าวไว้
ว่
า นาค
นั
นเป็
นผู
ชะลอธรณี
ที
ตั
งพระเจดี
ย์
ขึ
นมาจากท้
องแม่
น�
า 
อิ
รวดี
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...124