เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
101
ภาพมั
งกรห้
าเล็
สั
ญลั
กษณ์
แห่
งอ�
านาจ
บนฉลองพระองค์
จั
กรพรรดิ
จี
วั
ฒนธรรมเวี
ยดนาม 
รั
บลายมั
งกรจากจี
น 
และน�
ามาใช้
บน 
ฉลองพระองค์
กษั
ตริ
ย์
เช่
นกั
นาคประดั
บทางเดิ
นขึ้
นปราสาทพระวิ
หาร 
หน้
าบั
นจ�
าหลั
กภาพการกวนเกษี
ยรสมุ
ทร
ของเหล่
าเทพและอสู
ร โดยผลั
ดกั
นฉุ
ดชั
กล�
าตั
วพญานาค
ปราสาทพระวิ
หาร 
อี
กที
หนึ
งคื
ออานั
นทเจดี
ย์
 ก็
มี
กระเบื
องเคลื
อบดิ
นเผา 
สี
เหลี
ยมสี
แดง กว้
างยาวราวด้
านละศอก ปู
ปนอยู
กั
บพื
แผ่
นศิ
ลา ต่
างว่
าเป็
นไฟนาคราชพ่
นพิ
ษ และที
พบมาก
ที
สุ
ดก็
คื
อบั
นไดนาค เกื
อบแทบทุ
กพนั
กบั
นไดขึ
น 
พระเจดี
ย์
จะมี
รู
ปนาคประดั
บเอาไว้
ที
น่
าสนใจคื
อในพม่
ามี
เครื
องเขิ
นขู
ดลายพญานาค
แปดตั
วเกี
ยวกระหวั
ดกั
น เรี
ยกว่
าลาย Naga-lein 
ซึ
งส่
งอิ
ทธิ
พลมายั
งลวดลายในศิ
ลปะล้
านนาช่
วงพุ
ทธ-
ศตวรรษที่
 ๒๔
“นาคาคติ
” ในเขตวั
ฒนธรรมเขมร
ปรากฏในต�
านานพระทอง - นางนาค ซึ
งเป็
น 
นิ
ทานปรั
มปราของเขมรเรื
องหนึ
งที
มี
ความส�
าคั
ญมาก 
เพราะเป็
นต�
านานการสร้
างบ้
านแปงเมื
องของชาวเขมร 
นอกจากนี
ชาวเขมรยั
งมี
นิ
ทานที
เกี
ยวข้
องกั
บพิ
ธี
กรรม
บู
ชานาค และในจดหมายเหตุ
จี
นชื
อ “บั
นทึ
กว่
าด้
วย
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ของเจิ
นละ” กล่
าวถึ
งความ
สั
มพั
นธ์
ระหว่
างพระเจ้
าแผ่
นดิ
นกั
บนางนาคในปราสาท
ทองค�
า ซึ
งจะมาปรากฏกายทุ
กคื
น และพระเจ้
าแผ่
นดิ
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...124