เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
103
ภาพตั
วอั
กษร ป (เรื
อประมง)
ที่
เขี
ยนไว้
เป็
นรู
ปนาคบนหั
วเรื
การผสมผสานคติ
ความเชื่
เรื่
องนาคและน�้
าที่
ลงตั
ในล้
านนามี
การน�
านาคมาใช้
ประดั
บงานสถา- 
ปั
ตยกรรมอย่
างมากมาย  ในส่
วนของโก่
งคิ
ว โดยมั
ก 
ประกอบกั
บลวดลายเมฆ ซึ
งผู
สร้
างคงอาจจะให้
มี
ความหมายไปถึ
งนาคที
ท�
าหน้
าที
ให้
ลมให้
ฝน อั
นก่
อให้
เกิ
ดความอุ
ดมสมบู
รณ์
 ซึ
งเป็
นสิ
งส�
าคั
ญที
สุ
ดของการ
ด�
ารงชี
วิ
ต 
จะเห็
นได้
ว่
าแทบทุ
กประเทศในอุ
ษาคเนย์
ต่
างมี
การ
แปรความเรื
องนาคที
สอดคล้
องไปกั
บเรื
องของการก�
าเนิ
แทบทั
งสิ
น  ไม่
ว่
าจะเป็
นการก�
าเนิ
ดเชื
อชาติ
 ก�
าเนิ
ความอุ
ดมสมบู
รณ์
 อั
นเป็
นสิ
งที
รั
บรองถึ
งสถานภาพใน
สั
งคม ซึ
งพญานาคสั
ญลั
กษณ์
แห่
งธรรมชาติ
นี
ยั
งคงถู
ใช้
อยู่
อย่
างต่
อเนื่
องในอุ
ษาคเนย์
เรื่
อยมา
อ้
างอิ
ไพฑู
รย์
 ดอกบั
วแก้
ว. 
โหราศาสตร์
ล้
านนา
. เชี
ยงใหม่
: สถาบั
นวิ
จั
ย 
สั
งคม มหาวิ
ทยาลั
ยเชี
ยงใหม่
, ๒๕๔๗.
วรลั
ญจก์
 บุ
ณยสุ
รั
ตน์
. 
วิ
หารล้
านนา
. กรุ
งเทพมหานคร: เมื
อง 
โบราณ, ๒๕๔๔
ศิ
ลปากร, กรม.
ลวดลายตั
วภาพในศิ
ลปะ
. พิ
มพ์
เนื
องในโอกาส 
เทศกาลปุ
ริ
มพรรษา และวโรกาสพระราชพิ
ธี
รั
ชมั
งคลาภิ
เษก 
๒๗ กรกฎาคม-๒๙ ธั
นวาคม ๒๕๓๑ กรุ
งเทพมหานคร: 
อมริ
นทร์
พริ้
นติ้
งกรุ๊
พ, ๒๕๓๑.
สุ
จิ
ตต์
 วงษ์
เทศ.
นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์
. พิ
มพ์
ครั้
งที่
 ๒, 
กรุ
งเทพมหานคร: มติ
ชน, ๒๕๔๖.
อานนท์
 อาภาภิ
รมย์
.
มนุ
ษย์
กั
บสั
งคม: สั
งคมและวั
ฒนธรรมไทย
, 
พิ
มพ์
ครั
งที
 ๓, กรุ
งเทพมหานคร: โรงพิ
มพ์
บ�
ารุ
งนุ
กู
ลกิ
จ, 
๒๕๒๕.
Fraser-Lu, Sylvia.
Burmese Lacquer Ware
. Bangkok: The 
Tamarind Press, 1985.
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...124