116
วั
ฒนธ รม
๑-๔ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
การประชุ
มเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ  
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมเฉลิ
มราช :  
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชุ
มชน
โรงแรมรอยั
ลเจมส์
กอล์
ฟรี
สอร์
ท จ. นครปฐม
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๓ และ ๑๐ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๔.๐๐ น. รายการนาฏกรรมสั
งคี
ต 
โขนชุ
ดทศคี
รี
วั
น ทศคี
รี
ธร–นางมณโฑ
หุ
งน�้
าทิ
พย์
  ณ โรงละครแห่
งชาติ
กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร 
๘-๑๕ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
นิ
ทรรศการเผยแพร่
ผลงานจิ
ตรกรรม  
๑๑ ศิ
ลปิ
นไทย ๒๕๕๕
ณ สถานกงศุ
ลไทยแห่
งนครลอสแองเจลิ
ส 
สหรั
ฐอเมริ
กา
จั
ดโดย กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
๙ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๔.๐๐ น. การแสดงศิ
ลปากรคอนเสิ
ร์
ต 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
 กรุ
งเทพมหานคร 
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๑๐ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๔.๐๐ น. แถลงข่
าวการแสดงลิ
เก
รวมดาวดาราเรื่
อง “รุ่
งฟ้
าดอยสิ
งห์
” 
ควบคุ
มการแสดงโดย
นายบุ
ญเลิ
ศ นาจพิ
นิ
จ 
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
 พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กองกองทุ
นส่
งเสริ
มงาน
วั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
๑๐ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๗.๐๐ น. จุ
ดประกายคอนเสิ
ร์
ตซี
รี
ส์
ครั้
งที่
 ๓๙
จั
ดโดย บริ
ษั
ทกรุ
งเทพธุ
รกิ
จ มี
เดี
ย จ�
ากั
ด 
ณ หอประชุ
มเล็
ก 
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124