เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
113
สวธ. ขั
บเคลื่
อนการจั
ดตั้
สภาวั
ฒนธรรม 
ภาคกลาง-ภาคตะวั
นออก
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม (สวธ.) ได้
จั
ด 
การประชุ
มหารื
แนวทางการจั
ดตั
งสภาวั
ฒนธรรมประจ�
าภู
มิ
ภาค เพื
อขั
เคลื
อนงานวั
ฒนธรรมของท้
องถิ
นให้
เห็
นผลเป็
นรู
ปธรรม
เมื
อวั
นที
 ๓๐ มี
นาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจ้
าพระยาปาร์
ค 
กรุ
งเทพฯ เพื
อสร้
างความเข้
าใจให้
แก่
ผู
ปฏิ
บั
ติ
งานในพื
นที
โดยได้
เชิ
ญนั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมจากภาคกลางและภาค 
ตะวั
นออกรวม ๒๖ จั
งหวั
ด เข้
าร่
วมประชุ
มดั
งกล่
าว
นางวิ
ไล วิ
ทยานารถไพศาล
 รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
ประธานการประชุ
มฯ กล่
าวว่
า หลั
งจากพระราชบั
ญญั
ติ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
 พ.ศ. ๒๕๕๓ มี
ผลบั
งคั
บใช้
เมื
อวั
นที
 ๑๓ 
พฤศจิ
กายน ๒๕๕๓ ซึ
งก�
าหนดให้
สภาวั
ฒนธรรมอยู
ภายใต้
การก�
ากั
บดู
แลของกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม โดยให้
ระบุ
การได้
มาของคณะกรรมการ และสมาชิ
กในการจั
ดตั
งสภาวั
ฒนธรรม
ในแต่
ละระดั
บให้
เป็
นไปตามที
ก�
าหนดในกฎกระทรวง  ในการ
นี
เพื
อให้
นั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมในพื
นที
ปฏิ
บั
ติ
งานอย่
างมี
ความ
รู
ความเข้
าใจ และมี
ความพร้
อมในการด�
าเนิ
นงานการจั
ดตั
สภาวั
ฒนธรรม จึ
งได้
จั
ดการประชุ
มสร้
างความรู
 ความเข้
าใจ
แนวทางการจั
ดตั
งสภาวั
ฒนธรรมประจ�
าสี
ภาค นั
บเป็
นโอกาส
อั
นดี
ที
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมได้
มี
โอกาสพบปะนั
กวิ
ชาการ
วั
ฒนธรรมประจ�
าอ�
าเภอ และผู
ที
ปฏิ
บั
ติ
งานในพื
นที
 ซึ
งเป็
บุ
คคลที
มี
บทบาทส�
าคั
ญในการผลั
กดั
นและขั
บเคลื
อนการจั
ตั
งสภาวั
ฒนธรรมในแต่
ละระดั
บให้
ประสบความส�
าเร็
จ  โดย
มี
ส�
านั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดในพื
นที
 เป็
นผู
ร่
วมขั
บเคลื
อน
และผลั
กดั
นให้
การท�
างานวั
ฒนธรรมของท้
องถิ
นเกิ
ดความ 
เข้
มแข็
งยิ่
งขึ้
สวธ. จั
ดถ่
ายทอด
งานศิ
ลป์
กั
บศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ประจ�
าปี
 ๒๕๕๕
เมื
อวั
นที
 ๒๗ มี
นาคม ๒๕๕๕  
นางปริ
ศนา
พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม เป็
นประธานในพิ
ธี
เปิ
ดงาน 
“โครงการถ่
ายทอดงานศิ
ลป์
กั
บศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
 ประจ�
าปี
๒๕๕๕”
ณ หออั
ครศิ
ลปิ
น จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
  งานนี
จั
ดขึ
นโดย
มี
วั
ตถุ
ประสงค์
ที
จะถ่
ายทอดผลงาน ความรู
ประสบการณ์
ของ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
 ให้
แก่
บุ
คลากรทางด้
านศิ
ลปะของไทย เป็
น 
การต่
อยอดองค์
ความรู
ประสบการณ์
 ความเชี
ยวชาญในด้
าน
ทั
ศนศิ
ลป์
 เพื
อพั
ฒนาตนเองให้
เป็
นบุ
คลากรที
มี
คุ
ณภาพ และ
เป็
นศิ
ลปิ
นผู
เชี
ยวชาญของประเทศ  ในปี
นี
มี
บุ
คลากรทางด้
าน
ศิ
ลปะจากหน่
วยงาน องค์
กร สมาคม ชมรม และศิ
ลปิ
น เข้
ร่
วมโครงการมากถึ
ง ๖๙ คน ซึ
งภายหลั
งจากได้
รั
บการอบรม
ทั
งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บั
ติ
 รวมทั
งสร้
างสรรค์
ผลงาน
ศิ
ลปะเพื
อให้
คณะกรรมการพิ
จารณาคั
ดเลื
อกเป็
น ๑๐ 
ผลงานศิ
ลปะดี
เด่
นด้
านทั
ศนศิ
ลป์
จากโครงการนี
  ครุ
ศิ
ลป์
ที
ได้
รั
บการคั
ดเลื
อกจะได้
ไปทั
ศนศึ
กษางานศิ
ลปะ ณ ประเทศ
สหรั
ฐอเมริ
กา เพื่
อน�
าประสบการณ์
ที
ได้
รั
บกลั
บมาถ่
ายทอด
และพั
ฒนาวงการศิ
ลปะของประเทศไทยต่
อไป
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124