เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
11๗
๑๔ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๔.๐๐ น. แถลงข่
าวการแสดง
คอนเสิ
ร์
ตเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
“บ้
านเมื
องสวยด้
วยเสี
ยงเพลง”
ณ หอประชุ
มเล็
ก 
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กองกองทุ
นส่
งเสริ
มงาน
วั
ฒนธรรม กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม 
ร่
วมกั
บ มู
ลนิ
ธิ
อุ
บลรั
ตน์
ในพระบรมราชิ
นู
ปถั
มภ์
๑๕ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๔.๐๐ น. รายการขั
บขานวรรณคดี
ณ โรงละครแห่
งชาติ
 กรุ
งเทพมหานคร 
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๑๖ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕ 
๑๙.๐๐ น. การแสดงคอนเสิ
ร์
ต 
NERANNENAH
ร้
องร�
า ท�
าเพลง ครื้
นเครง เพลงประสาน 
ณ หอประชุ
มเล็
ก 
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย กลุ่
มกิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม 
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
บ สมาคม
ขั
บร้
องประสานเสี
ยงแห่
งประเทศไทย 
๒๓ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๙.๓๐ น. การแสดงผลงานของ
ตั
วแทนประเทศไทยไปประกวด 
World Choir Games 2012
ที่
เมื
อง Cincinnati สหรั
ฐอเมริ
กา
ณ หอประชุ
มเล็
ก 
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย สมาคมขั
บร้
องประสานเสี
ยง
แห่
งประเทศไทย 
๒๘ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๐.๓๐ น. ละครเวที
เรื่
อง 
“ซุ
ปเปอร์
ฮี
โร่
จิ๋
ว” 
อนุ
รั
กษ์
พลั
งงาน เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
จั
ดโดย มู
ลนิ
ธิ
พลั
งงานไทยลดโลกร้
อน 
๒๙ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๕
๑๔.๐๐ น. รายการศรี
สุ
ขนาฏกรรม 
ณ โรงละครแห่
งชาติ
 กรุ
งเทพมหานคร
จั
ดโดย กรมศิ
ลปากร
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๑๓.๐๐ น. การแสดงคอนเสิ
ร์
ต 
RUAM SMAI BIG BAND 
โครงการร้
องร�
าท�
าเพลง 
ณ หอประชุ
มเล็
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย 
จั
ดโดย ส�
านั
กงานศิ
ลปวั
ฒนธรรมร่
วมสมั
ย 
ร่
วมกั
บ กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124