จะเข้
าที
พระบรรทมและทรงร่
วมสมพาสด้
วย  ถ้
าหาก
ราตรี
ใด ภู
ตตนนี
ไม่
ปรากฏกาย ก็
หมายความว่
าเวลา
สวรรคตของพระเจ้
าแผ่
นดิ
นพระองค์
นั
นใกล้
เข้
ามา
แล้
ว “ถ้
าพระเจ้
าแผ่
นดิ
นของชาวป่
าเถื
อนมิ
ได้
เสด็
จไป
เพี
ยงราตรี
เดี
ยว ก็
จะต้
องทรงได้
รั
บภั
ยอั
นตราย” 
“นาคาคติ
” ในเขตวั
ฒนธรรมสยาม
ต�
านานเกี
ยวกั
บพญานาคในแคว้
นสุ
โขทั
ยก็
ดู
จะ
คล้
ายกั
บของเขมรที
กษั
ตริ
ย์
สื
บเชื
อสายมาจากนางนาค 
ดั
งปรากฏใน
พงศาวดารเหนื
 กล่
าวถึ
งชาติ
ก�
าเนิ
ดของ
พระร่
วงที
มี
แม่
เป็
นนางนาค เมื
อลู
กนางนาคได้
พบกั
ผู
เป็
นพ่
อซึ
งเป็
นกษั
ตริ
ย์
ครองเมื
องอยู
จึ
งได้
ชื
อว่
าเจ้
อรุ
ณราชบุ
ตร และภายหลั
งได้
เป็
นพระยาครองเมื
อง
ศรี
สั
ชนาลั
ย นามว่
าพระยาร่
วง
หากจะกล่
าวถึ
งพญานาคในคั
มภี
ร์
ทางพุ
ทธศาสนา
ได้
แยกไว้
อย่
างละเอี
ยดถึ
ง ๑,๐๒๔ ชนิ
ด  ในหนั
งสื
อ 
ปรมั
ตถโชติ
กะมหาอภิ
ธั
มมั
ตถสั
งคหฎี
กา
 ปริ
เฉทที
 ๕ 
ได้
จั
ดหมวดหมู่
ของพญานาคไว้
สี่
ประเภท คื
๑. กฎฐมุ
  หากกั
ดผู
ใดแล้
ว ร่
างกายผู
นั
นจะแข็
ไปหมดทั
งตั
ว อวั
ยวะต่
าง ๆ เช่
นแขน จะงอเข้
าและยื
ออกไม่
ได้
 ปวดมาก
๒. ปู
ติ
มุ
  หากกั
ดผู
ใดแล้
ว รอยแผลที
ถู
กกั
ดนั
จะเน่
าและมี
น�้
าเหลื
องไหลออกมา
๓. อคคิ
มุ
  หากกั
ดผู
ใดแล้
ว เกิ
ดความร้
อนไปทั
ทั
งตั
ว และรอยแผลที
ถู
กกั
ดนั
นจะเน่
าและมี
น�
าเหลื
อง
ไหลออกมา
๔. สตถมุ
  หากกั
ดผู
ใดเข้
าแล้
ว ผู
นั
นก็
เหมื
อนกั
กั
บถู
กฟ้
าผ่
นอกจากนี
ยั
งได้
มี
การแบ่
งประเภทของนาคตาม
ชาติ
ก�
าเนิ
ด กล่
าวคื
๑. ชลชพญานาค
  พญานาคที
เกิ
ดอยู
ในน�
าได้
ใน
ไตรภู
มิ
พระร่
วง
 อธิ
บายต่
อไปว่
า  นาคพวกนี
เนรมิ
ตนได้
แต่
ในน�้
า  บนบกเนรมิ
ตตนไม่
ได้
๒. ถลชพญานาค
  พญานาคที
เกิ
ดบนบก  ใน
ไตรภู
มิ
พระร่
วง
 อธิ
บายว่
า นาคพวกนี
เนรมิ
ตตนได้
แต่
บนบก ในน�้
านั้
นเนรมิ
ตตนไม่
ได้
คติ
เรื่
องนาค
ยั
งคงปรากฏมาจนป
จจุ
บั
เช่
นเสาไฟฟ้
ที่
ตลาดคลองสวน 
สมุ
ทรปราการ
10๒
วั
นธ
รม
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...124