วั
ฒนธรรม
ปริ
ทั
ศน์
112
วั
ฒนธ รม
“สยามศิ
ลปิ
น” สารคดี
สร้
างสรรค์
 เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ศิ
ลปิ
นชั้
นครู
จากอดี
ตถึ
งปั
จจุ
บั
นางสุ
กุ
มล คุ
ณปลื
 รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม 
เป็
นประธานในการแถลงข่
าวการจั
ดท�
ารายการสารคดี
“สยามศิ
ลปิ
น”
 โดยความร่
วมมื
อระหว่
าง 
กรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม มู
ลนิ
ธิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และ 
สถานี
โทรทั
ศน์
ไทยพี
บี
เอส
 เพื
อเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
ศิ
ลปิ
นคน
ส�
าคั
ญของไทยตั
งแต่
อดี
ตจนถึ
งปั
จจุ
บั
น  ทั
งนี
การเผยแพร่
ชี
วประวั
ติ
และผลงานอั
นโดดเด่
นของศิ
ลปิ
นแต่
ละท่
าน 
จะเป็
นสื
อที
ช่
วยจุ
ดประกายและสร้
างแรงบั
นดาลใจในการ
สร้
างสรรค์
ผลงานหรื
อการท�
างานด้
วยความมุ
งมั
น รวมทั
กระตุ้
นให้
ผู
ชมตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
าของงานศิ
ลปะแขนงต่
างๆ 
ของไทยและช่
วยกั
นอนุ
รั
กษ์
สื
บสานต่
อไป
ภายในงานแถลงข่
าวได้
รั
บเกี
ยรติ
จาก
นางปริ
ศนา พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม  
อาจารย์
วนิ
ดา พึ
งสุ
นทร
รองประธานมู
ลนิ
ธิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
  ตลอดจนศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาต่
างๆ ที
เข้
าร่
วมงานอย่
างคั
บคั
ง โดย นางปริ
ศนา 
พงษ์
ทั
ดศิ
ริ
กุ
ล เปิ
ดเผยถึ
งการจั
ดท�
าสารคดี
ชุ
ดนี
ว่
า “กรม 
ส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ได้
ริ
เริ
มโครงการนี
มาตั
งแต่
ปี
 ๒๕๔๙ 
ด้
วยแนวคิ
ดในการผลิ
ตสื
อคุ
ณภาพที
จะจุ
ดประกายให้
เกิ
ดแรง
บั
นดาลใจในการเรี
ยนรู
และเข้
าถึ
งศิ
ลปะหลากหลายสาขา 
รวมถึ
งการร่
วมช่
วยกั
นอนุ
รั
กษ์
และสื
บสานงานศิ
ลปะที
มี
คุ
ณค่
ของไทยด้
วยความภาคภู
มิ
ใจ  ซึ
งสารคดี
ชุ
ด “สยามศิ
ลปิ
น” 
เป็
นสื
อที
ตอบสนองแนวคิ
ดดั
งกล่
าว โดยกรมส่
งเสริ
วั
ฒนธรรม ได้
สนั
บสนุ
นงบประมาณซึ
งเป็
นเงิ
นดอกผลกองทุ
ส่
งเสริ
มงานวั
ฒนธรรม ให้
กั
บมู
ลนิ
ธิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ส�
าหรั
ด�
าเนิ
นโครงการ”
ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ นี
 สารคดี
“สยามศิ
ลปิ
น ปี
ที
 ๓”
 มี
การผลิ
รวม ๒๔ ตอน ความยาวตอนละ ๕๐ นาที
  ออกอากาศทาง
สถานี
โทรทั
ศน์
ไทยพี
บี
เอส ทุ
กวั
นพฤหั
สบดี
 เวลา ๒๒.๐๐-
๒๓.๐๐ น. ติ
ดตามชมพร้
อมกั
นทั
วประเทศได้
ตั
งแต่
วั
พฤหั
สบดี
ที่
 ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เป็
นต้
นไป
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,...124