เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
97
เศี
ยรนาค
ที่
ปลายหลั
งคา
วั
ดในประเทศลาว 
ลวดลายสี
สั
เป็
นแบบพื้
นบ้
าน
ที่
งดงาม
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...124