วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 72

72
ก้
าวสู่
หมอลำ
�ประยุ
กต์
ถึ
งแม้
ว่
าแม่
บานเย็
นเป็
นศิ
ลปิ
นที่
มี
รากฐาน
มาจากศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
าน แต่
ก็
ไม่
หยุ
ดนิ่
งในการแสดง
มี
การพั
ฒนารู
ปแบบและเนื้
อหาในการแสดงอย่
างสร้
างสรรค์
มาโดยตลอด ทั้
งวิ
ธี
การร้
องที่
มี
เอกลั
กษณ์
เช่
น การใช้
น�้
ำเสี
ยงลู
กเอื
อน การเลื
อกใช้
ดนตรี
ผสมร่
วมกั
น ระหว่
าง
เครื่
องดนตรี
พื้
นบ้
านอี
สานกั
บเครื่
องดนตรี
สากลอย่
างลงตั
การแต่
งกายที่
ออกแบบตั
ดเย็
บด้
วยตนเองจากวั
ตถุ
ดิ
ผ้
าอี
สาน จนเกิ
ดรู
ปแบบแฟชั่
นที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
โดดเด่
นทุ
กครั้
งที่
เปิ
ดการแสดง
รวมทั้
งมี
การสร้
างสรรค์
การฟ้
อนร�
ที่
ผสมผสานแม ่
ท ่
าโบราณกั
บนาฏยลี
ลาที่
ออกแบบใหม่
เช่
น ท่
าฟ้
อนเถาวั
ลย์
ท่
าฟ้
อนภมรเคล้
า ท่
าฟ้
อนลมหวน
ท่
าฟ้
อนเหิ
นหรรษ์
ท่
าฟ้
อนปี
กสะบั
ดน�้
ท่
าฟ้
อนล�
ำแพน เป็
นต้
น อี
กทั้
งยั
ท�
ำ ง า นอุ
ทิ
ศตน ใ ห ้
กั
บก า ร ย ก ร ะ ดั
มาตรฐานหมอล�
ำอย่
างจริ
งจั
งมายาวนาน
ถึ
ง ๔ ทศวรรษ ในฐานะที่
เป็
นผู
อนุ
รั
กษ์
และ
เผยแพร่
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย โดยเฉพาะศิ
ลปะ
เพลงพื้
นบ้
านอี
สานให้
เป็
นที่
รู้
จั
กไปทั่
วโลก
โดยประเทศที
เคยไปเปิ
ดการแสดงมี
อยู
หลายประเทศ เช่
น ฝรั่
งเศส สหรั
ฐอเมริ
กา แคนาดา
เยอรมั
นอั
งกฤษ เดนมาร์
ก คู
เวต ชิ
ลี
ฯลฯ นอกจากนี้
ยั
ง ได ้
อุ
ทิ
ศตนเป ็
นครู
ผู
ถ ่
ายทอดภู
มิ
ป ั
ญญา
การขั
บร้
องกลอนล�
ำ และแบบแผนลี
ลาฟ้
อนร�
ให้
แก่
ลู
กศิ
ษย์
ทั้
งในสถาบั
นการศึ
กษาและผู้
สนใจอื่
นๆ
จนเกิ
ดหมอล�
ำรุ
นใหม่
และศิ
ลปิ
นนั
กร้
องนั
กเต้
นอี
สาน
ออกมารั
บใช้
สั
งคมเป็
นจ�
ำนวนมาก
I...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...122
Powered by FlippingBook