วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 73

73
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
ความโดดเด่
นอี
กอย่
างนั่
นก็
คื
อ การแต่
งกายของ
แม่
บานเย็
นและนั
กแสดงประกอบจะใช้
ชุ
ดร่
วมสมั
ย ผสม
กลมกลื
นกั
นระหว่
างแฟชั่
นไทยกั
บต่
างประเทศ ปรั
บประยุ
กต์
จากประสบการณ์
เดิ
นสายแสดงทั้
งไทยและต่
างประเทศ
และส�
ำคั
ญที่
ทุ
กชุ
ดจะต้
องมี
คื
อการแสดงถึ
งเอกลั
กษณ์
ของ
ความเป็
นไทยอี
สาน ใช้
ผ้
าฝ้
ายหรื
อผ้
าไหมเป็
นหลั
กใน
การตั
ดเย็
บ ประดั
บตกแต่
งด้
วยเครื่
องประดั
บสวยงาม
ด้
วยความมุ
งมั่
นที่
จะให้
ศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
าน
หมอล�
ำได้
มี
การสื
บทอดและคงอยู
ตลอดไป ท�
ำให้
แม่
บานเย็
คิ
ดค้
นเทคนิ
คการร้
องหมอล�
ำ เพื่
อถ่
ายทอดให้
แก่
ผู
สนใจ
ทั้
งยั
งได้
รั
บเชิ
ญให้
เป็
นอาจารย์
พิ
เศษสอนวิ
ชาศิ
ลปะ
การแสดงพื้
นบ้
าน แก่
นั
กศึ
กษาโปรแกรมวิ
ชาดนตรี
และ
โปรแกรมนาฏศิ
ลป์
ตั้
งแต่
ชั้
นปี
ที่
๑ - ๔ ของมหาวิ
ทยาลั
ราชภั
ฏอุ
บลราชธานี
กระทั่
งนั
กศึ
กษาหลายคนมี
ความรู
และประสบการณ์
จนยึ
ดเป็
นอาชี
พได้
และในปี
ที่
ผ่
านมา
แม่
บานเย็
นได้
รั
บการเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
เป็
น "ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
"
สาขาศิ
ลปะการแสดง (การแสดงพื้
นบ้
าน - หมอล�
ำ) ซึ่
งสร้
าง
ความภาคภู
มิ
ใจให้
กั
บแม่
บานเย็
น รากแก่
น เป็
นอย่
างยิ่
เอกลั
กษณ์
โดดเด่
นถ่
ายทอดสู
สั
งคม
แม่
บานเย็
นมี
แนวการร้
องเพลงที่
โดดเด่
น โดยใช้
เทคนิ
คการเอื้
อน ทั้
งการเอื้
อนสั้
น เพื่
อเชื่
อมระหว่
างค�
ำร้
อง
การเอื้
อนยาวเพื่
อเกริ่
นน�
ำ และการเอื้
อนผสมการเล่
นลู
กคอ
นอกจากนั้
นยั
งมี
เทคนิ
คการควบคุ
มเสี
ยงที่
ดี
โดยใช้
เสี
ยงสู
งต�่
ถ่
ายทอดอารมณ์
เพลงได้
กลมกลื
นกั
บเนื้
อร้
อง และเทคนิ
การออกเสี
ยงค�
ำร้
องที่
ละเอี
ยดชั
ดเจน ประกอบกั
บดนตรี
ในการแสดงและการบั
นทึ
กเสี
ยงทุ
กชุ
ด จะใช้
เครื่
องดนตรี
พื้
นเมื
องอี
สาน เช่
น แคน ซอ โปงลาง ฯลฯ ผสมเครื่
องดนตรี
สากล บรรเลงร่
วมกั
นอย่
างกลมกลื
นอกจากนี้
ลี
ลาการร่
ายร�
ำก็
เป็
นการผสมผสาน
ระหว่
างนาฏศิ
ลป์
ไทย-อี
สาน และนาฏศิ
ลป์
สากล ซึ่
งเป็
นลี
ลา
ท่
าร�
ำที่
ได้
ค้
นคิ
ดประดิ
ษฐ์
ขึ้
นมาเอง จนได้
ชื่
อว่
า เป็
นการฟ้
อนร�
ตามรู
ปแบบของแม่
บานเย็
น ท�
ำให้
ผู
ติ
ดตามผลงานเพลง
ชื่
นชอบ และประทั
บใจ
เอกสารการอ้
างอิ
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม. (๒๕๕๖). คํ
าประกาศเกี
ยรติ
คุ
ณ นางนิ
ตยา
รากแก่
น ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (การแสดง พื
นบ้
าน-หมอลํ
า)
I...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...122
Powered by FlippingBook