วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 44

44
การรำ
มวยโบราณสกลนคร
การร�
ำมวยโบราณสกลนคร แบ่
งเป็
น ๓ ขั้
นตอน
คื
อ เริ่
มด้
วยการร�
ำหมู่
เป็
นขบวนแห่
ตามด้
วยท่
าไหว้
ครู
หรื
ร�
ำเดี่
ยว แล้
วแสดงการต่
อสู้
ในขั้
นตอนสุ
ดท้
าย
การแสดงหมู
หรื
อเป็
นขบวนนี้
เป็
นการแสดง
กลางแปลงหรื
อขบวนแห่
มี
การร�
ำเป็
นคู่
น่
าดู
ยิ่
งนั
ก ท่
าร�
ำที่
ส�
ำคั
ญมี
อยู่
ด้
วยกั
น ๙ ท่
า คื
๑. กาเต้
นก้
อนขี้
ไถ ๒. หวะพราย ๓. ย้
ายสามเส้
๔. น้
าวเฮี
ยวไผ่
๕. ไล่
ลู
กแตก ๖. ช้
างม้
วนงวง ๗. ทวงฮั
ก กวั
กชู
๘. แหวกถลากาตากปี
ก และ ๙. เลาะเลี
ยบตู
การร�
ำเดี
ยว เป็
นการร�
ำไหว้
ครู
ของนั
กมวย
ก่
อนจะมี
การสู
กั
น โดยกรรมการจะเต้
นท่
ากาเต้
นก้
อนขี้
ไถ
ออกมารอบๆ วงก่
อน จากนั้
นนั
กมวยที่
จะต่
อสู
กั
นจะออกมา
คนละฝ่
าย คื
ชุ
ดสี
แดง
กั
ชุ
ดสี
น�้
ำเงิ
เพื่
อให้
เกิ
ดความแตกต่
าง
การแสดงเดี่
ยวหรื
อการร�
ำไหว้
ครู
นี้
สามารถแสดงเดี่
ยวบนเวที
ได้
ความงดงามของมวยโบราณอยู
ที่
ท่
าทางการไหว้
ครู
ซึ่
งเป็
ท่
าฟ้
อนที่
อ่
อนช้
อยแต่
เข้
มแข็
งทะมั
ดทะแมงนั้
นมี
ลี
ลามวย
มากมายหลายแบบใช้
ร�
ำต่
อเนื่
องเป็
นขบวนท่
า มี
ทั้
งหมด ๑๖ ท่
แต่
ละท่
าจะมี
ชื่
อเรี
ยกดั
งนี้
คื
๑. เสื
อออกเหล่
า ๒. ย่
างสามขุ
๓. กุ
มภั
ณฑ์
ถอยทั
พ๔. ลั
บหอกโมกศั
กดิ์
๕. ตบผาบปราบมาร
๖.ทะยานเหยื่
อ๗.เสื
อลากหาง๘.กวางเหลี
ยวหลั
ง๙.ไก่
เลี
ยบเล้
๑๐.น้
าวคั
นศร ๑๑. กิ
นนรเข้
าถ�้
ำ ๑๒. เตี้
ยต�่
ำเสื
อหมอบ
๑๓. ทรพี
ชนพ่
อ ๑๔. ล่
อแก้
วเมขลา ๑๕. ม้
ากระทื
บโรง และ
๑๖. ช้
างโขลงทะลายป่
การร�
ำมวยโบราณสกลนคร เป็
นขั้
นตอนที่
มี
ความสนุ
กสนานมาก โดยนั
กมวยทั้
งสองฝ่
ายจะต่
อสู
กั
มี
กรรมการเป็
นผู
ห้
าม การต่
อสู
ใช้
ฝ่
ามื
อตี
หรื
อตบคู
ต่
อสู
ด้
วยการใช้
ชั้
นเชิ
งและกลเม็
ดของนั
กมวย ซึ่
งนั
กมวย
จะเข้
าไปเล่
นงานคู
ต่
อสู
พร้
อมกั
บถอยมาร่
ายร�
ำเป็
นระยะๆ
แล้
วจึ
งบุ
กเข้
าไปอี
กหรื
อเตรี
ยมตั้
งรั
บและตอบโต้
คู
ต่
อสู
นั
กมวยผู
เจนจั
ดมั
กมี
ลู
กเล่
นกลเม็
ดแพรวพราวทั้
งท่
ารุ
ท่
ารั
บ มี
วิ
ธี
การเข้
าพิ
ชิ
ตคู
ต่
อสู
หลายแบบ ซึ่
งหมายถึ
การได้
รั
บการฝึ
กหั
ดมาเป็
นอย่
างดี
นั
กมวยโบราณที่
มี
ความคล่
องตั
วมั
กนิ
ยมเล่
นงานคู
ต่
อสู
ด้
วยเท้
า และใน
ขณะที
เสี
ยเปรี
ยบคู
ต่
อสู
จนเสี
ยหลั
กซวนเซ นั
กมวยมั
จะแก้
ปั
ญหาด้
วยการหลบหลี
กอาวุ
ธของคู
ต่
อสู
อย่
าง
รวดเร็
ว พร้
อมกั
บใช้
เท้
าถี
บคู
ต่
อสู
ให้
ล้
มหรื
อใช้
ศอกถอง
I...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...122
Powered by FlippingBook