วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 42

42
อั
ตลั
กษณ์
ของ
มวยโบราณสกลนคร
มวยโบราณสกลนคร เป็
นกี
ฬาพื้
นบ้
านและศิ
ลปะ
การต่
อสู
ที่
มี
ความงดงามในตั
วเองอั
นเกิ
ดจากการผสมผสาน
ระหว่
างนาฏศิ
ลป์
พื้
นบ้
านอี
สานและชั้
นเชิ
งของการต่
อสู
การแสดงร�
ำมวยโบราณสกลนคร เป็
นการแสดงที
เน้
นให้
เห็
ลี
ลาท่
าทางที่
งดงาม มากกว่
าการเข้
าคลุ
กวงในเพื่
อชกเอาแพ้
ชนะกั
นเช่
นมวยทั่
วไป จึ
งเรี
ยกว่
าการร�
ำมวยโบราณ
การร�
ำมวยโบราณ เป็
นศิ
ลปะการต่
อสู
ที่
มี
ศิ
ลปะ
ในตั
วเอง ไม่
เคร่
งครั
ดตายตั
วในแบบแผนและกฎเกณฑ์
ต่
างๆ
ความงดงามของมวยโบราณอยู
ที่
ท่
าทางการไหว้
ครู
ซึ่
งใช้
ลี
ลาจากอากั
ปกิ
ริ
ยาของสั
ตว์
เช่
น เสื
อ ช้
าง ม้
า วั
ว ควาย
มาดั
ดแปลงเป็
นลี
ลาการเคลื่
อนไหวเหยาะย่
างให้
เข้
ากั
บเสี
ยง
กลองเสี
ยงแคนของนั
กมวยนอกจากนี้
นั
กมวยบางคนยั
งน�
เอาท่
าทางการเคลื่
อนไหวของลิ
งและยั
กษ์
ในเรื่
องรามเกี
ยรติ์
มาประดิ
ษฐ์
เป็
นท่
าทางร่
ายร�
ำอย่
างสวยงามอี
กด้
วย
มวยโบราณสกลนคร เป็
นมวยแบบหนึ่
งมี
มาก่
อน
ที่
จะมี
กี
ฬามวยไทยแบบปั
จจุ
บั
น มี
ชื่
อเรี
ยกหลายชื่
อ เช่
มวยลายลาวบ้
าง เสื
อลากหางบ้
าง มวยดั
งกล่
าวนี้
นิ
ยมฝึ
กหั
กั
นตามคุ
มวั
ดต่
างๆ ของหมู่
บ้
าน เป็
นการฝึ
กเพื่
อให้
มี
กำ
�ลั
งวั
งชา และสามารถใช้
ต่
อสู้
ป้
องกั
นตั
วได้
ในขณะเดี
ยวกั
ก็
คำ
�นึ
งถึ
งความสวยงามของลี
ลาท่
าฟ้
อนรำ
� นอกจากนี้
ยั
งมี
การร่ำ
�เรี
ยนเวทมนต์
คาถา เสกเป่
าหมั
ด เท้
า เข่
า ศอกให้
มี
พละกำ
�ลั
งแข็
งแกร่
งจนคู่
ต่
อสู้
ทำ
�อั
นตรายไม่
ได้
การแสดงออกของมวยโบราณสกลนครในปั
จจุ
บั
มั
กแสดงออกในลั
กษณะการรำ
� ซึ่
งนิ
ยมแสดงกั
นในงาน
เทศกาล และงานประเพณี
ต่
างๆ ในเทศกาลงานบุ
ญเหล่
านี้
ชาวบ้
านในแต่
ละคุ้
มวั
ดจะจั
ดขบวนแห่
ของคุ้
มวั
ดของตนเข้
ร่
วมขบวนอย่
างสนุ
กสนาน โดยเฉพาะชาวสกลนครในเขต
รอบๆ เมื
องถื
อกั
นมาแต่
โบราณว่
าเมื
อถึ
งเทศกาลบุ
ญผะเวสแล้
ชาวสกลนคร ๑๐ คุ้
มจะจั
ดขบวนแห่
กั
ณฑ์
เทศน์
ฟ้
อนรำ
�ไป
ตามถนนสายต่
างๆ ผ่
านหน้
าบ้
านผู้
คนเพื่
อบอกบุ
ญ ทำ
�บุ
ร่
วมกั
นถวายแด่
องค์
พระธาตุ
เชิ
งชุ
ม ขบวนแห่
ของชาวคุ้
มวั
นอกจากจะประกอบด้
วยผู
คนทั
งหนุ
มสาว ผู
เฒ่
าผู
แก่
แต่
งกาย
สวยงามตามแบบพื้
นเมื
อง ฟ้
อนรำ
�ไปตามถนนหนทางแล้
ยั
งมี
คณะนั
กมวยของแต่
ละคุ้
มรำ
�ออกหน้
าขบวนมี
ปี่ี่
ฆ้
อง
กลอง ประโคมเป็
นเครื
องประกอบ เป็
นที
สะดุ
ดตาแก่
ผู
พบเห็
เมื่
อขบวนไปพบกั
นจะไม่
มี
ใครหลี
กทางให้
กั
น จึ
งมี
การแสดง
การต่
อสู้
กั
นขึ้
มวยโบราณสกลนคร มี
ประวั
ติ
ความเป็
นมา
ยาวนานเท่
าใดไม่
ปรากฏชั
ด แต่
เริ่
มมี
การบั
นทึ
กและสื
บทอด
โดย ครู
จำ
�ลอง นวลมณี
(ครู
มวยโบราณผู้
คิ
ดประดิ
ษฐ์
ท่
ารำ
มวยโบราณสกลนคร) ซึ่
งท่
านได้
อนุ
รั
กษ์
มวยโบราณสกลนคร
ไว้
เป็
นมรดกทางวั
ฒนธรรมอั
นล้
�ค่
า ได้
ถ่
ายทอดศิ
ลปะการต่
อสู
และพั
ฒนามาเป็
นศิ
ลปะการแสดงในปั
จจุ
บั
ความเป็
นมา
I...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...122
Powered by FlippingBook