วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 41

41
เมษายน-มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๗
พั
นเอกอำ
�นาจ พุ
กศรี
สุ
กี
ฬา-ละเล่
นไทย
มวยโบราณ
สกลนคร
มวย
เป็
นศิ
ลปะการต่
อสู้
ป้
องกั
นตั
ว มี
ประวั
ติ
ความเป็
นมาตั้
งแต่
ดึ
กด�
ำบรรพ์
เป็
นการต่
อสู
ด้
วยพละก�
ำลั
งขั้
นพื้
นฐาน ที่
ใช้
อวั
ยวะเกื
อบ
ทุ
กส่
วนของร่
างกาย ทั้
งมื
อ เท้
า เข่
า ศอก รวมทั้
งศี
รษะเข้
าต่
อสู
เพื่
ป้
องกั
นตนเองหรื
อแสดงอ�
ำนาจให้
คู
ต่
อสู
เกรงขาม โดยมี
ลี
ลามวยมากมาย
หลายแบบและร�
ำต่
อเนื่
องเป็
นขบวนท่
า ในสมั
ยก่
อนนิ
ยมฝึ
กหั
ดกั
นใน
หมู่
นั
กรบโบราณ
ในภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อหรื
อที่
เ รี
ยกกั
นว ่
าภาคอี
สาน
ในสมั
ยโบราณโดยเฉพาะในจั
งหวั
ดสกลนคร เป็
นเมื
องที่
อุ
ดมสมบู
รณ์
มี
กลุ
มชาติ
พั
นธุ
ที่
หลากหลายอาศั
ยอยู
อาทิ
ญ้
อ ภู
ไท กะเลิ
ง และโย้
เป็
นต้
น แต่
ละกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ต่
างมี
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมเป็
นเอกลั
กษณ์
ของตนเอง โดยเฉพาะชนเผ่
าญ้
อ ซึ่
งเป็
นชนเผ่
าที่
มี
จ�
ำนวนมากที่
สุ
ดในพื้
นที่
จั
งหวั
ดสกลนคร โดยมี
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมพื
นบ้
านที่
ลู
กหลานได้
ช่
วยกั
อนุ
รั
กษ์
สื
บสานมาจนเป็
นที่
เชิ
ดหน้
าชู
ตาของชาวสกลนคร นั่
นคื
มวยโบราณสกลนคร
I...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...122
Powered by FlippingBook