วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 36

36
จากเรื่
องเล่
าสู่
โบราณสถาน
เบื้
องต้
นนั้
นเป็
นเรื่
องราวที่
เล่
าต่
อๆ กั
นมา แต่
ถึ
กระนั้
นก็
ตาม ผู
เฒ่
าผู
แก่
ในพื้
นที่
ก็
ยั
งมี
ความเห็
นที่
แตกต่
าง
กั
นในเรื่
องดั
งกล่
าว เนื่
องจากปรากฏธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อยอยู
๒ แห่
งใกล้
กั
น และต่
างก็
อ้
างถึ
งต�
ำนานนิ
ทานเรื่
องเดี
ยวกั
ธาตุ
แห่
งแรกตั้
งอยู
ที่
บ้
านตาดทอง ต�
ำบลตาดทอง
อ�
ำเภอเมื
อง จั
งหวั
ดยโสธร
(คาดว่
า ตั
วเอกที่
ชื่
อ ทอง นั้
ตั้
งให้
เข้
ากั
นกั
บชื่
อสถานที่
) เป็
นเจดี
ย์
เก่
าสมั
ยขอม สร้
างใน
พุ
ทธศตวรรษที่
๒๓-๒๕ตรงกั
บสมั
ยอยุ
ธยาตอนปลายซึ่
งแต่
เดิ
เป็
นเพี
ยงทุ่
งนาในเขตต�
ำบลตาดทอง เป็
นเจดี
ย์
ก่
ออิ
ฐถื
อปู
รู
ปทรงแปลกไปจากเจดี
ย์
โดยทั่
วไป คื
อ มี
ลั
กษณะเป็
นก่
องข้
าว
องค์
ธาตุ
เป็
นเจดี
ย์
เหลี่
ยมย่
อมุ
มไม้
สาม ฐานสี่
เหลี่
ยมจั
ตุ
รั
กว้
างด้
านละ๒ เมตร ก่
อสู
งขึ้
นไปประมาณ๑ เมตร ช่
วงกลางของ
องค์
ธาตุ
มี
ลวดลายท�
ำเป็
นซุ
มประตู
ทั้
งสี่
ด้
าน ถั
ดจากช่
วงนี้
ไป
เป็
นส่
วนยอดของเจดี
ย์
ที่
ค่
อยๆ สอบเข้
าหากั
ส่
วนยอดรอบนอกของธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อยจะมี
ก�
ำแพงอิ
ฐล้
อมรอบขนาด ๕ คู
ณ ๕ เมตร นอกจากนี้
บริ
เวณ
ด้
านหลั
งธาตุ
ยั
งมี
พระพุ
ทธรู
ปอยู
องค์
หนึ่
งก่
อด้
วยอิ
ฐ ชาวบ้
าน
นั
บถื
อว่
าศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
มาก และในเดื
อนห้
าจะมี
ผู
คนนิ
ยม
มาสรงน�้
ำพระและปิ
ดทอง นอกจากนี้
ที
บริ
เวณบ้
านตาดทอง
ทางกรมศิ
ลปากรก็
ได้
ด�
ำเนิ
นการขุ
ดค้
นเรื่
องราวของมนุ
ษย์
สมั
ยก่
อนประวั
ติ
ศาสตร์
ก็
ค้
นพบโครงกระดู
กมนุ
ษย์
สมั
ยก่
อน
ประวั
ติ
ศาสตร์
และภาชนะลายเขี
ยนสี
แบบบ้
านเชี
ยงด้
วย
แต่
ถั
ดไปอี
กประมาณ ๒ กิ
โลเมตรนั้
นก็
มี
ธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อยอยู
เช่
นกั
ธาตุ
นี้
อยู
ที่
บ้
านสะเดา ต�
ำบลตาดทอง
เหมื
อนกั
น เป็
นเจดี
ย์
แบบล้
านช้
างในลั
กษณะกู
อิ
ฐมากกว่
สร้
างขนาดเท่
ากั
บพระธาตุ
บริ
วารของพระธาตุ
ที่
บ้
านตาดทอง
เจดี
ย์
แห่
งนี้
มี
รู
ปทรงแปดเหลี่
ยมมี
ฐานเอวขั
น คื
อ ฐานบั
ปากพานหรื
อปากขั
น ตรงกลางเป็
นหน้
ากระดานคอดเล็
๑. ธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย บ้
านตาดทอง
๒. ธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย บ้
านสะเดา
๓. รู
ปปั้
นของทองและแม่
ภายในบริ
เวณธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย บ้
านสะเดา
I...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...122
Powered by FlippingBook