วารสารวัฒนธรรม เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗ - page 34

34
“นิ
ทาน”
เป็
นเรื่
องที่
เล่
ากั
นมาจากบรรพบุ
รุ
เพื่
อใช้
อบรมสั่
งสอนบุ
ตรหลาน หรื
อเพื่
อความบั
นเทิ
งเริ
งใจ
เนื่
องจากในสมั
ยก่
อนนั้
นยั
งไม่
มี
เทคโนโลยี
เช่
นในปั
จจุ
บั
เนื้
อเรื
องที่
เล่
าอาจเป็
นเรื่
องที
เกิ
ดจากประสบการณ์
หรื
จิ
นตนาการของผู
เล่
าเอง มี
ทั้
งเรื่
องจริ
งและเรื่
องที่
แต่
งขึ้
โดยประเด็
นส�
ำคั
ญก็
คื
อ จุ
ดมุ
งหมายในการให้
คติ
สอนใจ
ส่
งเสริ
มการประพฤติ
ตนอยู
ในศี
ลในธรรมข้
อต่
างๆ เช่
น นิ
ทาน
เรื
องก่
องข้
าวน้
อยฆ่
าแม่
ที่
ให้
คติ
สอนใจเรื่
องของการมี
สติ
และความกตั
ญญู
ต่
อบิ
ดามารดา และความโกรธจนขาดสติ
ที่
น�
ำพาสู่
หายนะอั
นใหญ่
หลวง
โดยใจความส�
ำคั
ญอย่
างย่
อของนิ
ทานก่
องข้
าวน้
อย
ฆ่
าแม่
ที่
ถู
กเล่
าสื
บต่
อกั
นมามี
ดั
งนี
หนุ
มชาวนาชื่
อทอง
(บางแห่
งก็
ไม่
กล่
าวถึ
งชื
อ) ทองออกไปท�
ำนาตั้
งแต่
เช้
าจน
สาย แต่
แม่
ก็
ยั
งไม่
มาส่
งข้
าวสั
กที
ทองหิ
วข้
าวจนตาลาย
ด้
วยอารมณ์
ชั่
ววู
บท�
ำให้
เขากระท�
ำการมาตุ
ฆาตมารดา ด้
วย
สาเหตุ
เพี
ยงแค่
ว่
า ก่
องข้
าวที่
แม่
เอามาส่
งนั้
นดู
เหมื
อนจะน้
อย
ไป ไม่
น่
าจะพอกิ
น แต่
เมื่
อทองกิ
นข้
าวอิ่
มแล้
ว ข้
าวยั
งไม่
หมด
ทองจึ
งได้
สติ
ส�
ำนึ
กผิ
ดที
ฆ่
าแม่
ตนเอง จึ
งสร้
างธาตุ
ก่
องข้
าวน้
อย
ขึ้
นมา เพื่
อเป็
นการอุ
ทิ
ศส่
วนกุ
ศลขออโหสิ
กรรมและล้
างบาป
ที่
ตนกระท�
สาระส�
ำคั
ญข้
างต้
นได้
รั
บการเล่
าขาน ด้
วยบท
ประพั
นธ์
ในลั
กษณะบทร้
อยแก้
ว ซึ่
งมี
การบรรยายเรื่
องราว
และมี
บทบทสนทนาระหว่
างตั
วละครด้
วย โดยการใช้
บทสนทนาง่
ายๆ เป็
นภาษาอี
สาน แต่
บทสนทนาและ
รายละเอี
ยดปลี
กย่
อยจะแตกต่
างกั
นไปตามท้
องถิ่
น เช่
บ้
างก็
ว่
า ทองใช้
ผานไถตี
แม่
จนตาย บ้
างก็
ว่
าใช้
แอก
ตี
แม่
บ้
างก็
ว่
า ทองกระชากก่
องข้
าวแล้
วแม่
ล้
มหั
วฟาดพื้
นตาย
เป็
นต้
น ซึ่
งรายละเอี
ยดของนิ
ทานมี
ดั
งนี้
แอก
คื
อ ไม้
วางขวางบนคอวั
วหรื
อควายใช้
ไถนา คราดนา หรื
อเที
ยมเกวี
ยน
I...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...122
Powered by FlippingBook