วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 39

กล่
าวถึ
งพงศาวดารเมื
องปั
ตตานี
ฉบั
บ พ.ศ. ๒๔๔๕ ว่
าไม่
มี
ข้
อความกล่
าวถึ
งค�
ำสาปแช่
งของเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว แต่
ก็
ได้
กล่
าวถึ
งมั
สยิ
ดกรื
อเซะ ว่
าอยู
ในสภาพช�
ำรุ
ดทรุ
ดโทรม ตั
มั
สยิ
ดและพื้
นช�
ำรุ
ดหมด โดยไม่
ระบุ
ว่
าเป็
นเพราะสาเหตุ
ใด”
ซึ่
งข้
อความเกี่
ยวกั
บค�
ำสาปแช่
งของเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว
ปรากฏขึ้
นในช่
วงใดไม่
แน่
ชั
ส่
วนประวั
ติ
เจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยวโดย “มู
ลนิ
ธิ
เทพปู
ชนี
ยสถาน” และฉบั
บที่
เขี
ยนโดย “นายสุ
วิ
ทย์
คณานุ
รั
กษ์
นั้
น เบื้
องต้
นในเชิ
งประวั
ติ
ของลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมและลิ
มกอเหนี่
ยว
จะคล้
ายคลึ
งกั
น แต่
ต่
างกั
นในตอนท้
ายที่
ฉบั
บของตระกู
คณานุ
รั
กษ์
พู
ดถึ
งค�
ำสาปของเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยวไว้
ด้
วย
ประวั
ติ
ศาสตร์
ที่
ขาดหาย
ต�
ำนานเรื่
องเล่
าในเบื้
องต้
นถู
กเผยแพร่
และ
บอกต่
ออย่
างกว้
างขวาง โดยเฉพาะทางรั
ฐทั้
งส่
วนกลาง
และภู
มิ
ภาค แต่
บางความเชื่
อบางต�
ำราก็
ไม่
ได้
กล่
าวถึ
“ค�
ำสาปแช่
ง” ของลิ้
มกอเหนี่
ยวแต่
อย่
างใด เช่
น “หนั
งสื
มั
สยิ
ดกรื
อเซะ มรดกอารยธรรมปั
ตตานี
” โดย ครองชั
ย หั
ตถา
มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์
(พิ
มพ์
ครั้
งแรก พ.ศ. ๒๕๔๙)
อย่
างไรก็
ตามชาวกรื
อเซะ และ
ชาวปั
ตตานี
ต่
างก็
ศรั
ทธาและ
ยอมรั
บในบุ
ญญาบารมี
ของ
เจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว เห็
นได้
จาก
ประเพณี
และความเชื่
อต่
างๆ
ในอดี
ตกระทั่
งปั
จจุ
บั
พิ
ธี
ลุ
ยไฟที่
ลานกว้
างหน้
าศาลเจ้
สร้
างความตื่
นเต้
นและศรั
ทธาต่
อผู้
ชม
I...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...IV
Powered by FlippingBook