วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 38

38
ลิ้
มกอเหนี่
ยวเกิ
ดความโกรธและน้
อยใจในตั
พี่
ชาย ด้
วยพยายามอ้
อนวอนพี่
ชายให้
เห็
นแก่
มารดายั
งไง
ก็
ไม่
ส�
ำเร็
จ จึ
งได้
สาปแช่
งไว้
ว่
า “แม้
พี่
ชายจะมี
ความสามารถ
ในการก่
อสร้
างเพี
ยงใดก็
ตาม แต่
ขอให้
สร้
างมั
สยิ
ดนี้
ไม่
ส�
ำเร็
จ”
จากนั้
นลิ้
มกอเหนี่
ยวจึ
งได้
แอบไปท�
ำอั
ตวิ
นิ
บาตกรรมที่
ใต้
ต้
นมะม่
วงหิ
มพานต์
ใกล้
มั
สยิ
ดกรื
อเซะ (แต่
บางต�
ำรา
และบางความเชื่
อก็
บอกว่
าลิ้
มกอเหนี่
ยวไม่
ได้
สาปแช่
งแต่
ประการใด ซึ่
งจะกล่
าวในรายละเอี
ยดต่
อไป)
เมื่
อสู
ญเสี
ยน้
องสาวลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมก็
เสี
ยใจมาก
จึ
งจั
ดการศพตามประเพณี
อย่
างสมเกี
ยรติ
พร้
อมกั
บสร้
าง
ฮวงซุ
ยขึ้
นที่
“หมู
บ้
านกรื
อเซะ” และท�
ำการก่
อสร้
างมั
สยิ
ดต่
ไปจนเกื
อบเสร็
จ โดยอยู
ในขั้
นตอนสร้
างโดมหลั
งคา แต่
ก็
เกิ
เหตุ
การณ์
ไม่
คาดฝั
น คื
อ มี
ฟ้
าผ่
าลงมายั
งโดมที่
ก�
ำลั
งสร้
าง
จนเสี
ยหายหมดทั้
งๆ ที่
ไม่
มี
วี่
แววพายุ
ฝนแต่
อย่
างใด
ลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมจึ
งท�
ำการสร้
างโดมหลั
งคาใหม่
แต่
แล้
วสิ่
งที่
ไม่
คาดคิ
ดก็
เกิ
ดขึ้
นอี
กครั้
ง คื
อ เกิ
ดฟ้
าผ่
าลงมายั
งยอดโดมซ�้
ำอี
ท�
ำให้
เขานึ
กถึ
งค�
ำสาปแช่
งของน้
องสาวขึ้
นมาได้
จึ
งเกิ
ความท้
อใจ และเลิ
กล้
มการก่
อสร้
างมั
สยิ
ด โดยทิ้
งไว้
เช่
นนั้
เพราะคิ
ดว่
าค�
ำสาปแช่
งของน้
องสาวมี
ความศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ต่
อมาฮวงซุ
ยและต้
นมะม่
วงหิ
มพานต์
ได้
เกิ
ดนิ
มิ
ตร
อภิ
นิ
หารให้
ชาวบ้
านที
ได้
ไปบนบานหายเจ็
บไข้
ได้
ป่
วย และ
มี
โชคลาภ จึ
งเป็
นที่
เคารพสั
กการะของชาวบ้
านเป็
นต้
นมา
และได้
มี
การน�
ำเอาต้
นมะม่
วงหิ
มพานต์
มาแกะสลั
กเป็
นองค์
เจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว พร้
อมกั
บสร้
างศาลไว้
ที่
กรื
อเซะและเรี
ยก
ขานว่
“ศาลเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว”
เป็
นที่
สั
กการะบู
ชาของ
ชาวบ้
านเรื่
อยมา
ต่
อมาพระจี
นคณานุ
รั
กษ์
(ตั
นจู
ล่
าย ต้
นสกุ
คณานุ
รั
กษ์
) เห็
นว่
าศาลเจ้
าแม่
ตั้
งอยู
ที่
บ้
านกรื
อเซะ
ไม่
สะดวกในการประกอบพิ
ธี
จึ
งท�
ำการบู
รณะศาลเจ้
าซู
ก๋
บนถนนอาเนาะรู
ในตั
วเมื
องปั
ตตานี
และได้
อั
ญเชิ
ญองค์
เจ้
าแม่
ลิ้
มก่
อเหนี่
ยวมาประทั
บ ภายหลั
งมี
ชื่
อว่
“ศาลเจ้
เล่
งจู
เกี
ยง”
(ศาลเทพเจ้
าแห่
งความเมตตา) หรื
อที่
ชาวบ้
าน
เรี
ยกกั
นว่
“ศาลเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว”
มาจนถึ
งทุ
กวั
นนี้
พิ
ธี
ลุ
ยน้ำ
�ข้
ามคลอง เพื่
อระลึ
กถึ
งเจ้
าแม่
ในอดี
ตที่
ได้
ข้
ามน้ำ
�ข้
ามทะเลด้
วยความยากลำ
�บาก
I...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...IV
Powered by FlippingBook