วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 37

เมื่
อบิ
ดาถึ
งแก่
กรรม ลิ้
มกอเหนี่
ยวต้
องดู
แลมารดา
เพี
ยงล�
ำพั
ง เนื่
องจากลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมถู
กขุ
นนางใส่
ร้
ายว่
า สมคบ
กั
บโจรสลั
ดญี่
ปุ
นเข้
าปล้
นตี
เมื
องตามชายฝั
ง จึ
งถู
กทางการ
จี
นประกาศจั
บ เขาหนี
ออกจากประเทศจี
นกั
บพรรคพวก
ไปอาศั
ยอยู
ที่
เกาะไต้
หวั
น จนเป็
นที่
เคารพนั
บถื
อและมี
ชื่
อเสี
ยงมากในสมั
ยนั้
น แต่
ลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมเห็
นว่
าทั
พหลวงยั
งคง
ติ
ดตามโจมตี
และถู
กโจรสลั
ดรั
งควานอยู
ตลอด จึ
งเดิ
นทางต่
ไปทางเกาะลู
ซอน (ประเทศฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
ในปั
จจุ
บั
น) แล้
วเข้
าไป
ยั
งเวี
ยดนาม (แต่
บางต�
ำนานก็
เล่
าว่
า ลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมไปอาศั
อยู่
ในกรุ
งศรี
อยุ
ธยา)
ต่
อมาลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมก็
ได้
ติ
ดต่
อค้
าขายกั
บเมื
อง
ปั
ตตานี
ซึ่
งขณะนั้
นเมื
องท่
าอยู่
ที่
บ้
านกรื
อเซะ ต�
ำบลตั
นหยง
ลู
โล๊
ะ ลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมเป็
นผู
ที่
มี
ความรู
ทางช่
าง จึ
งได้
ท�
ำการ
หล่
อปื
นใหญ่
สามกระบอก คื
อ ศรี
นครี
มหาเหล่
าหลอ และ
นางพญาตานี
ถวายให้
กั
บเจ้
าเมื
องปั
ตตานี
ในขณะนั้
น ซึ่
งเป็
ที่
พอพระทั
ยมากจึ
งยกธิ
ดาให้
สมรสด้
วย แล้
วลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยม
ก็
เปลี่
ยนมานั
บถื
อศาสนาอิ
สลามและอยู
เมื
องปั
ตตานี
เรื่
อยมา
หลายปี
ต่
อมามารดาซึ่
งอยู
ที่
เมื
องจี
นไม่
เห็
นบุ
ตร
ชายกลั
บมาและไม่
ส่
งข่
าวเลย จึ
งมี
ความคิ
ดถึ
งเป็
นห่
วงไม่
เป็
อั
นกิ
นอั
นนอน ลิ้
มกอเหนี่
ยวเห็
นดั
งนั้
นก็
สงสารมารดามาก
จึ
งรั
บอาสาออกติ
ดตามพี่
ชาย ในวั
นเดิ
นทาง ลิ้
มกอเหนี่
ยวได้
เข้
าไปร�่
ำลามารดา และลั่
นสั
จจะวาจาไว้
ว่
“หากแม้
นพี่
ชาย
ไม่
ยอมกลั
บมาหามารดาแล้
วไซร้
ตนก็
จะไม่
ขอมี
ชี
วิ
ตอยู่
อี
ต่
อไป”
แล้
วลิ้
มกอเหนี่
ยวกั
บญาติ
ก็
น�
ำเรื
อออกทะเลเป็
นเวลา
หลายเดื
อน เพื่
อติ
ดตามร่
องรอยพี่
ชายมาจนถึ
งเมื
องปั
ตตานี
กระทั่
งได้
พบพี่
ชายที่
บ้
านกรื
อเซะ และได้
ชั
กชวน
ให้
พี่
ชายกลั
บประเทศจี
นหลายครั้
งหลายคราเพื
อพบมารดา
แต่
ลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมก็
ปฏิ
เสธ เนื่
องด้
วยก�
ำลั
งเป็
นผู
อ�
ำนวยการ
ก่
อสร้
างมั
สยิ
ดกรื
อเซะในขณะนั้
น ลิ้
มกอเหนี่
ยวก็
ได้
พ�
ำนั
อยู
ระยะหนึ่
งเพื่
อโน้
มน้
าวพี่
ชายให้
กลั
บบ้
านเมื
องของตน แต่
ลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมได้
ไตร่
ตรองดู
แล้
วเห็
นว่
า หากกลั
บไปตอนนี้
จะสร้
างความล�
ำบากให้
แก่
ตน เนื่
องจากเขายั
งติ
ดประกาศจั
ของทางการ ในขณะที่
ความเป็
นอยู
ทางนี้
ก็
มี
ความสมบู
รณ์
ดี
อยู่
แล้
ว จึ
งตั
ดสิ
นใจกล่
าวกั
บน้
องสาวว่
า “ตนหาใช่
เนรคุ
ทอดทิ้
งมารดาและน้
องสาวไม่
แต่
เหตุ
ที่
ทางการจี
นกล่
าว
โทษว่
าสบคบกั
บโจรสลั
ด สร้
างความอั
ปยศจนต้
องพลั
ดพราก
มาอยู่
ที่
นี่
ตนอยู่
ทางนี้
ก็
มี
ภารกิ
จมากมาย อี
กทั้
งได้
รั
บปาก
กั
บเจ้
าเมื
องว่
าจะก่
อสร้
างมั
สยิ
ดให้
(มั
สยิ
ดกรื
อเซะ) จึ
ไม่
สามารถกลั
บไปในขณะนี้
ได้
ศิ
ษย์
เจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยวเตรี
ยมของไหว้
งานสมโภชน์
เจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว
I...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...IV
Powered by FlippingBook