วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 36

36
เทพของชาวจี
นนั้
น มี
ทั้
งสมมติ
เทพและที่
มาจาก
คนธรรมดา ซึ่
งมี
ความน่
านั
บถื
อ น่
าศรั
ทธาในเรื่
องใดเรื่
องหนึ่
และเหมาะสมที
จะน�
ำมาเป็
นตั
วอย่
างในการด�
ำเนิ
นชี
วิ
ดั
งนั้
นชาวจี
นจึ
งให้
ความเคารพในความดี
ของเทพหลายองค์
เช่
“กวนอู
” เทพแห่
งความซื่
อสั
ตย์
“ลิ้
มกอเหนี่
ยว”
เทพแห่
งความเด็
ดเดี่
ยวมุ
งมั
เป็
นต้
น โดยเฉพาะ
เจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว เรี
ยกได้
ว่
าท่
านเป็
นเซี
ยนองค์
เดี
ยวที่
มี
ประวั
ติ
เกิ
ดขึ้
นในประเทศไทย
ต�
ำนานเรื่
องเล่
าขานเกี่
ยวกั
บเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว
ในปั
จจุ
บั
นมี
ความละเอี
ยดอ่
อนต่
อความรู
สึ
กของพี่
น้
อง
มุ
สลิ
มเป็
นอย่
างมาก โดยเฉพาะประวั
ติ
การสร้
างมั
สยิ
ดกรื
อเซะ
และเรื่
องเล่
าเกี
ยวกั
บค�
ำสาปแช่
งของเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี
ยว
ที่
มี
ต่
อมั
สยิ
ด โดยในพื้
นที่
จะมี
ความเชื
ออี
กอย่
างที่
ต่
างไปจาก
ต�
ำนานเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยวเป็
นอย่
างมาก เช่
น เชื่
อว่
าไม่
มี
ค�
ำสาปแช่
งของเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยวต่
อมั
สยิ
ดกรื
อเซะ เชื่
อว่
ย้
อนรอยประวั
ติ
ศาสตร์
บารมี
และวี
รกรรม
ลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยมไม่
ใช่
ผู
สร้
างมั
สยิ
ดแต่
อาจจะเป็
นผู
ที่
เข้
ามา
บู
รณะต่
อเท่
านั
น เป็
นต้
น แต่
อย่
างที่
เราได้
กล่
าวไว้
เบื้
องต้
นว่
เราจะน�
ำเสนอต�
ำนานเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยวในเชิ
งเรื่
องเล่
หรื
อมุ
ขปาฐะ มิ
ใช่
เรื่
องราวเชิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
เมื่
อย้
อนไปดู
เรื่
องเล่
าถึ
“เจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว”
ที่
ภายหลั
งถู
กเรี
ยกขานเป็
นเทพหรื
อเซี
ยน โดยท่
านถื
อก�
ำเนิ
ในครอบครั
“ตระกู
ลลิ้
ม”
นามว่
“ลิ้
มกอเหนี่
ยว”
(บ้
างก็
ว่
า ลิ้
มโกวเนี้
ย) ในสมั
ยพระเจ้
าซื่
อจงฮ่
องเต้
แห่
งราชวงศ์
เหม็
(ครองราชย์
ระหว่
างปี
พ.ศ. ๒๐๖๕ - ๒๑๐๙) และมี
พี่
ชายชื่
“ลิ้
มโต๊
ะเคี่
ยม”
(บ้
างก็
ว่
า ลิ้
มเต้
าเคี
ยน) เมื่
อยั
งเด็
กทั้
งสองได้
ศึ
กษาเล่
าเรี
ยนศิ
ลปะแขนงต่
างๆ จนแตกฉาน ฝ่
ายพี่
ชายพอ
โตขึ้
นก็
ได้
เข้
ารั
บราชการอยู
มณฑลฮกเกี้
ยน และสร้
างผลงาน
ปราบโจรสลั
ดญี่
ปุ
นจนได้
รั
บการแต่
งตั้
งเป็
“ขุ
นพลเซ็
กกี
กวง”
คุ
มกองทั
พเรื
รดน้ำ
�มนต์
ที่
หน้
าประตู
ศาลเจ้
าเล่
งจู
เจี
ยง ก่
อนการลุ
ยไฟ
I...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...IV
Powered by FlippingBook