วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 34

34
มุ
ขปาฐะ-ลายลั
กษณ์
วี
รวุ
ฒิ
หาญสมบั
ติ
เจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว
ต�
ำนานความกตั
ญญู
คู่
ฟ้
ต�
ำนาน
“ เ จ ้
า แ ม ่
ลิ้
ม ก อ เ ห นี่
ย ว ”
มี
ความเกี่
ยวพั
นกั
ประวั
ติ
ศาสตร์
เรื่
องเล่
า โบราณสถาน รวมไปถึ
งประเพณี
วั
ฒนธรรมของ
ผู
คนในจั
งหวั
ดปั
ตตานี
มาแต่
หนหลั
ง ไม่
เฉพาะเมื
องไทยเท่
านั้
นที่
รู
จั
นามของเจ้
าแม่
ลิ้
มกอเหนี่
ยว แต่
ชาวจี
นในสิ
งคโปร์
มาเลเซี
ย รวมถึ
งฮ่
องกง
ต่
างก็
รู
จั
กและเคารพศรั
ทธาในเจ้
าแม่
เหมื
อนกั
น จากการบอกเล่
าสื
บต่
อกั
นมา
และบั
นทึ
กในหลายๆ แหล่
ง ซึ่
งมี
เรื่
องราวทั้
งที่
ตรงกั
นและคลาดเคลื่
อนบ้
าง
แต ่
สาระส�
ำคั
ญนั้
นไม ่
แตกต ่
างนั
ก โดยเฉพาะต�
ำนานที่
กล ่
าวถึ
“ความกตั
ญญู
และความเด็
ดเดี่
ยวในสั
จวาจา”
ของลิ้
มกอเหนี่
ยว
ที่
ผู
คนยกย่
องนั
บถื
อ กระทั่
งเรี
ยกขานว่
า เจ้
าแม่
เทพ หรื
อเซี
ยน
เช่
นในปั
จจุ
บั
อย่
างไรก็
ตาม เรื่
องราวดั
งกล่
าวนี้
เราน�
ำเสนอในเชิ
งเรื่
องเล่
าหรื
อมุ
ขปาฐะ
มิ
ใช่
เรื่
องราวเชิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
เพี
ยงแต่
อ้
างอิ
งประวั
ติ
ศาสตร์
บางส่
วนเท่
านั้
“เจ้
าแม่
เป็
นคำ
�เรี
ยกขานเทพารั
กษ์
ผู้
หญิ
งที่
ถื
อว่
าศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ซึ่
งจะให้
ความปกปั
กรั
กษาได้
“เทพ” ก็
คื
อเทวดา ส่
วนคำ
�ว่
า “เซี
ยน”
หมายถึ
งผู้
สํ
าเร็
จ หรื
อผู้
วิ
เศษ
I...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...IV
Powered by FlippingBook