วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 1

1
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
เมื่
อราวกลางเดื
อนมี
นาคมที่
ผ่
านมา ผมได้
มี
โอกาสลงไปสั
มผั
สกั
บวิ
ถี
ชี
วิ
ต วั
ฒนธรรม ประเพณี
และ
แหล่
งท่
องเที่
ยวที่
ส�
ำคั
ญของทางภาคใต้
ในโครงการAseanEyeCultureที่
ทางกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมจั
ดขึ้
น โดยได้
เชิ
ช่
างภาพฝี
มื
อเยี่
ยมจาก ๑๐ ประเทศอาเซี
ยน มาร่
วมกั
นถ่
ายทอดมุ
มมองความน่
าสนใจของปั
กษ์
ใต้
บ้
านเรา หลั
งจาก
ที่
เหล่
าช่
างภาพได้
ลงไปบั
นทึ
กภาพในพื้
นที่
จริ
ง เสี
ยงสะท้
อนที่
เราผู
จั
ดงานได้
รั
บก็
คื
อ ด้
ามขวานทองของประเทศไทย
ล้
วนมี
ความน่
าสนใจ งดงามด้
วยความหลากหลายของผู
คนประเพณี
วั
ฒนธรรม และธรรมชาติ
เป็
นดิ
นแดนที่
มหั
ศจรรย์
และอยากกลั
บมาสั
มผั
สอี
กครั้
ง ความชื่
นชมที่
ได้
รั
บเหล่
านี้
ในนามของคนไทยย่
อมสร้
างความภาคภู
มิ
ใจ และยิ่
งสร้
าง
ความตระหนั
กในการร่
วมรั
กษาสิ่
งที่
ดี
งามเหล่
านี้
ไว้
ต่
อไป
วารสารวั
ฒนธรรม ฉบั
บแรกของปี
๒๕๕๗ จึ
งขอน�
ำผู
อ่
านไปเรี
ยนรู
เรื่
องราววั
ฒนธรรมด้
ามขวานทอง
ที่
มี
ความหลากหลายทั้
งด้
านศิ
ลปะการแสดง ประเพณี
ภาษา วรรณกรรม กี
ฬาพื้
นบ้
าน และอาหารการกิ
น อ่
านแล้
จะรู้
จั
กและยิ่
งรั
กปั
กษ์
ใต้
มากกว่
าเดิ
มครั
ชาย นครชั
เจ้
าของ
ดำ
�เนิ
นการโดย
บรรณาธิ
การ
ผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ
กองบรรณาธิ
การ
ฝ่
ายจั
ดพิ
มพ์
ฝ่
ายกฏหมาย
ผู้
จั
ดทำ
พิ
มพ์
ที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานเลขานุ
การกรม
ชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ดำ
�รงค์
ทองสม
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
พิ
มพ์
รวี
วั
ฒนวรางกู
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
สุ
นั
นทา มิ
ตรงาม
ผู
อำ
�นวยการสำ
�นั
กส่
งเสริ
มและเผยแพร่
วั
ฒนธรรม
มานั
ส ทารั
ตน์
ใจ
เลขานุ
การกรม
เยาวนิ
ศ เต็
งไตรรั
ตน์
กิ่
งทอง มหาพรไพศาล
ชุ
มศั
กดิ์
หรั่
งฉายา
มณฑล ยิ่
งยวด
ธนพร สิ
งห์
นวล
ศาตนั
นท์
จั
นทร์
วิ
บู
ลย์
ปนั
ดดา น้
อยฉายา
สดใส จำ
�เนี
ยรกุ
บริ
ษั
ท มายด์
มี
เดี
ย เซ็
นเตอร์
จำ
�กั
โรงพิ
มพ์
สงเคราะห์
องค์
การทหารผ่
านศึ
ท่
านที่
ประสงค์
จะน�
ำข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ในวารสาร
วั
ฒนธรรมไปเผยแพร่
กรุ
ณาติ
ดต่
อประสานกั
บบรรณาธิ
การหรื
อนั
เขี
ยนท่
านนั้
นๆ โดยตรง ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ที่
ตี
พิ
มพ์
เผยแพร่
ใน
วารสารวั
ฒนธรรมฉบั
บนี้
เป็
นความคิ
ดเห็
นเฉพาะตั
วของผู
เขี
ยน คณะผู
จั
ดท�
ำไม่
จ�
ำเป็
นต้
องเห็
นด้
วยและไม่
มี
ข้
อผู
กพั
นกั
บกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
แต่
อย่
างใด หากท่
านมี
ความประสงค์
จะส่
งบทความ เรื
องสั้
น สารคดี
บทกวี
ทรรศนะ ปกิ
ณกะ ภาพข่
าว หรื
อกิ
จกรรมอื่
นใดเกี่
ยวกั
บงาน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมต่
างๆ รวมทั้
งท่
านที่
ต้
องการให้
ข้
อเสนอแนะหรื
ส่
งข่
าวสารเพื่
อการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
กองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานเลขานุ
การกรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เลขที่
๑๔ ถนนเที
ยมร่
วมมิ
ตร เขตห้
วยขวาง
กรุ
งเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศั
พท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๑๒๐๘-๙
E-mail :
Facebook : DCP กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
Website :
วารสารวั
ฒนธรรม จั
ดพิ
มพ์
เพื่
อการเผยแพร่
ห้
ามจำ
�หน่
าย
กรุ
ณาส่
งถึ
บทบรรณาธิ
การ
I,II 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...IV
Powered by FlippingBook