7
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
เรื
อนเครื่
องผู
คื
อ เรื
อนที่
สร้
างด้
วยไม้
ไผ่
ผู
กมั
โครงสร้
างและส่
วนประกอบเข้
าด้
วยกั
นโดยใช้
หวาย และตอก
หลั
งคามุ
งด้
วยจากหรื
อแฝก ฝาใช้
ไม้
ไผ่
สานขั
ดกั
น เรี
ยกว่
ฝาขั
ดแตะ หรื
อใช้
ไม้
ไผ่
เป็
นโครงขั
ดด้
วยจาก เรี
ยกว่
ฝาสำ
�หรวด พื
นใช้
ไม้
ไผ่
สั
บแล้
วแผ่
ออกเป็
นปื้
นๆ เรี
ยกว่
สั
บฟาก หรื
อ ฟาก ซึ่
งเป็
นที่
มาของคำ
�ว่
า ตกฟาก หมายถึ
เวลาที
เด็
กแรกเกิ
ดตกลงบนฟาก เรื
อนเครื
องผู
กมั
กสร้
างเตี
ยๆ
พอให้
พ้
นจากสั
ตว์
ร้
ายหรื
อยกพื
นสู
งขึ
นจนพ้
นน้
� เรื
อนเครื
องผู
อาจสร้
างเป็
นเรื
อนเดี่
ยวหรื
อสร้
างเป็
นเรื
อนขนาดใหญ่
มี
เรื
อนนอน เรื
อนครั
ว ชาน พื้
นเรื
อนอาจปู
ด้
วยฟากไม้
ไผ่
หรื
อไม้
กระดาน ส่
วนประกอบอื่
นอาจทำ
�ด้
วยไม้
จริ
งบ้
าง
เพื่
อให้
มั่
นคงและแข็
งแรง
เรื
อนเครื่
องสั
คื
อ เรื
อนที่
สร้
างด้
วยไม้
จริ
ง โดย
การประกอบเครื่
องไม้
เป็
นส่
วนๆ เช่
น ทำ
�ฝา ทำ
�หน้
าจั่
วให้
เสร็
จก่
อน แล้
วจึ
งเตรี
ยมโครงสร้
างส่
วนอื
นๆ เช่
น เสา รอด พื
โครงหลั
งคา เสร็
จแล้
วจึ
งนำ
�ส่
วนประกอบทั้
งหมดเหล่
านั้
มาประกอบกั
นเป็
นเรื
อน เรื
อนเครื่
องสั
บหรื
อเรื
อนหลั
งคาจั่
เป็
นเรื
อนใต้
ถุ
นสู
ง พื้
นยกสู
งจนเดิ
นรอดได้
ใช้
เป็
นที่
พั
กผ่
อน
หรื
อเลี้
ยงสั
ตว์
เก็
บเครื่
องมื
อเครื่
องใช้
ทางการเกษตร ฝาเรื
อน
เป็
นไม้
จริ
งส่
วนมากเป็
นไม้
สั
ก ทำ
�เป็
นแผง มี
หลายแบบ เช่
ฝาปะกน หรื
อ ฝาปะกนลู
กฟั
ก ฝาสำ
�หรวด ฝามั
กสอบเข้
เล็
กน้
อย หน้
าต่
างเปิ
ดเข้
าด้
านใน หลั
งคาจั่
วลาดชั
น มุ
งด้
วย
จาก กระเบื้
อง หรื
อสั
งกะสี
มี
ไม้
ปิ
ดเครื่
องมุ
งด้
านสกั
ดเป็
รู
ปสามเหลี่
ยมเรี
ยก ป้
านลม เรื
อนเครื่
องสั
บมี
ทั้
งแบบที่
สร้
าง
เป็
นเรื
อนเดี
ยว ประกอบด้
วยเรื
อนนอน ครั
ว ระเบี
ยงและชาน
หรื
อสร้
างเป็
น เรื
อนหมู่
มี
เรื
อนนอนมากกว่
าหนึ่
งหลั
ง มี
ชาน
เชื่
อมถึ
งกั
น มี
เรื
อนครั
ว หอนั่
ง หรื
อหอนก เรื
อนหมู่
เป็
นเรื
อน
สำ
�หรั
บครอบครั
วขยายหรื
อเรื
อนคหบดี
หรื
อผู้
มี
ฐานะ
ทางสั
งคมสู
ง ปั
จจุ
บั
นเรื
อนไทยภาคกลางแบบดั
งเดิ
มเหลื
อน้
อย
แม้
มี
การทำ
�เรื
อนไทยจำ
�หน่
าย แต่
รู
ปแบบเปลี่
ยนไปจาก
แบบแผนเดิ
เรื
อนเครื่
องผู
เรื
อนเครื่
องสั
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...124